Sara og Hans Jensen Brugsuddeleren

Sara og Hans Jensen, den første brugsuddeler i Vindinge 1891-93

I gamle dage var husholdningerne i landsbyerne selvforsynende med næsten alt. Omrejsende kræmmere kunne levere en del af det, man ikke selv producerede, og ellers måtte man en tur til købstædernes købmandsgårde. De havde nemlig monopol på varesalget. Fra midten af 1800-tallet blev der indført næringsfrihed, i første omgang med et ”læbælte” omkring købstæderne, men fra 1880erne bortfaldt det, og der kom gang i oprettelsen af forbrugernes egne indkøbsforeninger, ”brugsforeningerne”.

I Vindinge havde man nogen tid haft et ulovligt udsalgssted, hvor ”Johanne Per Skrædders” solgte hvedebrød, tændstikker, skråtobak og lignende, som hun købte i Roskilde. Det blev begyndelsen til det senere bagerudsalg og købmandsbutikken.

Men som andelstanken bredte sig, begyndte man også i Vindinge at overveje en brugsforening. Og her blev Hans Jensen en af pionererne, om end kortvarigt. Han var født den 3.5.1835 i Røgerup, Ferslev sogn, gift med Sara Pedersdatter og havde været uddeler i Ferslev-Vellerup brugs, som blev oprettet i Vejleby i 1883. Hvorfor han, da han var midt i 50erne, var kommet til Vindinge, ved vi ikke, men måske havde det noget at gøre med, at hans brugs i 1888 var blevet flyttet til Ferslev. I Vindinge kaldtes han husmand.

En dag mødtes han med gårdejer Peder Jensen, Lillevangsgaard (som han havde samlet i 1886) og smedemester Peter Frederiksen i smedjen. De snakkede brugs, og de 3 blev enige om at indkalde til et møde om sagen hos Kristian Olsen i det senere ”Møllehus” (Kærvej 1), hvor der var en stor øverstestue. Her enedes flertallet om at vælge en bestyrelse, som kunne starte en brugsforening. Den 3. maj 1891 var den 5 mand store bestyrelsen klar med Peder Jensen som formand. Smed Frederiksen blev revisor, og Hans Jensen valgt som bestyrer til en årsløn på 559,73 kr.

I mangel af en bygning til at huse brugsforeningen, lejede man sig i første omgang for 180 kr. årligt ind hos rentier Karl August, som boede i den gamle fløj af ”Centrum” på den ”Vestre gade” (Tingvej 4). Butikken med meltønder og sildetønder og duft af krydderier var i hele husets bredde ud mod vejen. Bag den var en bagbutik til varelager, og udhuset brugtes til emballage og brændselsrum. Hans Jensen boede ikke ved ”uddelingsstedet”, som det hed, men havde selv en ejendom i byen. Varerne blev hentet i Hedehusene, og det var uddelerens utaknemmelige opgave at overtale gårdmændene til vederlagsfrit at hente dem.

På grund af de trange forhold forhandlede man i 1892 om køb af Kærvej 1. Før købet kunne behandles på generalforsamlingen, døde Hans Jensen imidlertid juleaftensdag 1892, 57 år gammel, og blev begravet på årets næstsidste dag. Den 15.1.1893 blev forslaget forkastet med 31 stemmer mod 9, og den nye uddeler måtte leve under de små forhold, indtil man i 1895 besluttede at købe en grund og bygge en brugs ved ”Tunevej” (Kærvej 11) med gavl og butik ud mod gaden.

Hans Jensens eftermæle i brugsens 50-års jubilæumsskrift lyder med lærer Nielsens ord: ”Selv om det ikke var lang tid, Hans Jensen fik lov at være uddeler, var han med til at lægge et godt stykke arbejde for brugsens videre og gode trivsel”. Hans enke, Sara Jensen, overlevede ham med mange år og døde først i 1913, 72 år gammel.

 

Kærvej 11

Hans Jensens gravsten