Beslutningsprotokol 21/6 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Thomas Feddersen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Mette Rasmussen, Peter Laurits Schouboe, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf, Heidi Frost Andersen

Afbud: Jeanett Bruntse-Olsen, Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Anlægsbudget 2019. Prioritering af de 4 fremsendte ønsker:

Erik informerede om at der i Roskilde Domprovsti er sendt anlægsønsker ind for omkring

25 millioner kr. Det betyder at der skal prioriteres i ønskerne fra alle sogne.

Vi besluttede at menighedsrådets prioritering er følgende:

1. prioritering: Varmepumpe.

2. prioritering: Lysbuen i Vindinge kirke.

3. prioritering: Parkering.

4. prioritering: Gennemgang på den nye kirkegård

4. Tyverisikring på Vor Frue Kirkegård:

Efter flere indbrud på Vor Frue kirkegård drøftede menighedsrådet forskellige muligheder for at tyverisikre vores værdier.

Forskellige forslag kom frem:

  • Opslag på Facebook omkring hjælp til at holde øje med området.
  • Rotorblink og horn startende med sensor.
  • Stor kæde til at fæstne græsslåmaskine.
  • Spot indendørs i skuret.
  • Chip/Dan tracker på den nye græsslåmaskine.
  • Alarm selskab

Johnn går videre og undersøger nærmere og fremlægger forslag på næste menighedsrådsmøde.

5. Ændring af fredet gravsted:

Forespørgslen blev drøftet og menighedsrådet besluttede at vi vil ikke forpligtige os, på nuværende tidspunkt, til at give ejeren lov til at ændre på gravstedet når det udløber. Da gravstedet udløber d. 31/12 2021 opfordrer menighedsrådet ejeren af gravstedet til at kontakte kirkekontoret igen et halvt års tid før udløb.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Info om nyhedsbrev fra forsikringsenheden
   - Info om Grøn kirkegårdsdrift invitation
    

  • Præsten:

Sofie:
- Sofie er blevet kontaktet af sognepræsten fra Svogerslev om Vindinge ville huse et arrangement om provstiets fælles indsamlingsprojekt, som hedder Fremtidsbørn i Tanzania. Aktivitetsudvalget går videre med sagen.
- Sofie informerede om at ny kollekt plan er sat i værk og vil blive præsenteret på vores hjemmeside snarest.

Thomas:
- Vi har prøvet forskellige former for aftensgudstjenester. Til august bliver det med spejderne og vil foregå udendørs hvis vejret tillader det.

- De sidste konfirmander blev konfirmeret i søndags i form af voksenkonfirmation.

  • Kontaktperson:
   - Graverne har fået 14 dages klippe hæk hjælp.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Else-Marie fortalte at det var en rigtig god sogneudflugt.
   - 13/9 mangler der et arrangement, men ellers er alt på plads for efteråret.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Kirkegårdsudvalget har været på rundtur på kirkegårdene og der var generel en flot standart på kirkegårdene.
   - Kirkegårdsudvalget har holdt møde med graverne og været på rundtur med dem.
   - Beskæring af træer ud mod vejen ved Vindinge gamle kirkegård vil foregår sidst på året.
   - Der er foretaget stor rydning bag ved den nye kirkegård af ekstern leverandør.
   - Der vil blive afholdt nyt møde med graverne i slutning af september.
   - Der blev konstateret en dårlig stand omkring urne gravsteder med sten/plade i græs på Vor Frue kirkegård. Der er lavet en plan om et bedre bunddække på gravstederne for at kunne lettere gøre arbejdet med at holde det ukrudts frit.

  • Kirkeværge:
   - Kirke uret i Vindinge bliver lavet i uge 26.

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Salmebøger koster hos vores lokale bogbinder 175 kr. ex. moms og uden trykning af bynavn. Det koster 10 kr. ex. moms for trykning af bynavn pr bog.
   Salmebøger koster hos bogbinder i Svendborg 130 kr. inkl. moms og inkl. trykning af bynavn.
   Ny salmebog uden trykning af bynavn koster 249 kr. inkl. moms. Prisen på trykning af bynavn kan ikke umiddelbart ses på Det Danske Bibelselskabs hjemmeside.
   -  Præster og formanden arrangerer hvornår og hvad der skal bestilles/renoveres.
   - Personalet har været på tur til fælles krematoriet. Alle var med og det var en rigtig god dag.

7. Betaling for MR-medlemmers deltagelse i aktiviteter:

Erik informerede om at medarbejdere og præster ikke betaler for deltagelse i aktiviteter, da det er en del af deres arbejde.

Der er 3 valg muligheder for menighedsrådsmedlemmer:

  1. Gratis
  2. Betaling
  3. Betaling, undtaget den/de som står for arrangementet

Mulighederne blev drøftet og det blev besluttet at menighedsrådsmedlemmer ikke skal betale til arrangementer.

8. Databeskyttelsesforordningen:

Thomas gennemgik fortegnelser og handlingsplan for Vor Frue og Vindinge sogne.

Menighedsrådet godkendte de for nuværende fortegnelser og handlingsplanen.

9. Aktionsliste:

Kollekt udvalg og tætning af spir på Vor Frue kirke slettes

10. Eventuelt:

Else-Marie: Tak for gaven til vores Guldbryllup

Bodil: Håndværkerliste skal revideres. Johnn retter og sørger for at kirkekontoret får den til videre udsendelse.

Thomas: Nadver bøn som vedtaget i højmesse udvalg er ikke godkendt som vi havde forventet. Thomas har ansøgt om tilladelse til at bruge den.

Erik: En præst har kontaktet Erik vedrørende vikariering under Sofies orlov.

Næste møde: Torsdag d. 16/8 2018 i Sognegården