Beslutningsprotokol 26/5 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00 i Vindinge sognegård

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Jørn Blædel Zinglersen

Afbud: Kjeld E. Sørensen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Ombygning af Samlingsstedet:

- Mette gennemgik budgetoverslag som arkitektfirmaet Mangor og Nagel havde udfærdiget.

- Erik informerede om ansøgningsproceduren til provstiet.

Menighedsrådet besluttede at vi vil ansøge Provstiet om en anlægsbevilling til budget 2022.

4. Anlægsønsker 2022:

- Johnn mener at Vindinge kirke trænger til at blive kalket.

Erik svarede at vi afventer Provstesynet i august og vil der få den bygningssagkyndiges vurdering.

- Hanne foreslår at få sat mikrofon op ved klokkerne, så bedeslagene kan høres gennem højtalerne i kirken.

Menighedsrådet besluttede at tage det med til anlægsprojekt ”lydanlæg i Vindinge kirke” her i 2021og få en pris på hvad det vil koste. På menighedsrådsmødet d. 17/6 vil projekter blive præsenteret med henblik på at tage en beslutning om hvilket projekt vi skal gå videre med.

5. Orientering:

•  Formanden:
     - Præstetavlen bliver afsløret d. 27/6 2021 efter gudstjenesten. Der vil blive en mindre servering efter afsløringen.         Tidligere præster er inviteret til dagen.
     - Hinkerude og trædesti til sognegården er nu bestilt og bliver efter planen lagt inden sommerferien.
     - Kirkesanger Stine har bedt om orlov året ud.

•  Præster:
     - Ikke tilstede

•  Kontaktperson:
     
- Erik informerede om at der havde været afholdt et møde med graverne.

•  Aktivitetsudvalg:
     
- Har holdt møde d. 20/5.
     - Der er planlagt 4 foredrag i efteråret.
     - Vi blev enige om, at vi gerne vil indgå i et fælles julearrangement i Vor Frue sammen med ”ildsjælene” i Vor Frue.     
     Maiken har kontakten.
     - Karina og Sofie laver Krea cafe i Vindinge.
     - Der arbejdes på at lave noget Krea for børn i Vor Frue med Maiken og måske noget med Loïc og musik.

•  Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
     - Hanne informerede om alt hvad der rør sig på kirkegårdene i øjeblikket.
     Menighedsrådet besluttede at få en kirkegårdskonsulent ud for at vende nogle af tankerne som kirke- og
     kirkegårdsudvalget har.

 •  Kirkeværge:
      - Intet at berette
•  Kasseren:
     
- Intet at berette.

•  Medarbejderrepræsentanten:
     - Intet at berette.

•  Øvrig orientering:
     
- Intet at berette.

6. Foreløbigt budget 2022:

Det foreløbige budget for 2022, mærket med:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 20-05-2021 11:39

blev gennemgået, drøftet og godkendt.

7. Kvartalsrapport 1. kvartal 2021:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

8. Torsdagstræf:

Torsdagstræf har hidtil været en særskilt aktivitet uden for aktivitetsudvalget. Nu da Corona restriktionerne er mindsket og vi er på vej mod normalen, besluttede Menighedsrådet af udvalget som skal tage arbejdstøjet på igen består af:
ona Sørensen, Erik Larsen, Jørgen Gybel, Jørn Zinglersen, Bodil Frantsen og begge præster.

9. Den forsvundne sti:

En tidligere sti på den nye kirkegård i Vindinge er fundet i græsplænen. Som den er afbilledet på mange tegninger og billeder ligger den stadig 10 cm under græsset.

Da vi i forvejen har et projekt med en forbindelse fra den nye ”bagindgang” til kirkegården og til de eksisterende stier, besluttede Menighedsrådet, at når vi alligevel skal have en kirkegårdskonsulent ud til at kigge på andre ting vil vi vente med at tage beslutninger omkring denne sag, indtil konsulenten er kommet med sin rapport.

10. Ny cykelsti bag ved den ny kirkegård i Vindinge:

Menighedsrådet besluttede at acceptere kontrakten vi havde modtaget fra kommunen.

11. Betaling til arrangementer for menighedsrådsmedlemmer:

Tidligere har menighedsrådsmedlemmer ikke betalt for at deltage i kirkens arrangementer.

Det nye Menighedsråd besluttede at sådan skulle det også være fremadrettet.

12. Aktionsliste:

- Historie om Poppelgården tilføjes på aktionslisten.

13. Eventuelt:

- Intet til eventuelt.

Næste møde er d. 17. juni 2021 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

Afbud

Heidi Frost Andersen

Afbud

Thomas Feddersen

Afbud

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen