Beslutningsprotokol 26/11 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Brian Jimmy Nielsen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Mona Sørensen

Afbud: Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Valg af formand:

Erik Johannes Larsen blev ved skriftlig afstemning valgt som formand med 7 stemmer og 1 blank.

4. Valg af næstformand:

Mona Sørensen blev ved skriftlig afstemning valgt som næstformand med 4 stemmer, 1 stemme på Bodil Frantsen og 3 blanke.

5. Valg af øvrige poster: kirkeværge, kasserer, kontaktperson, bygningskyndig, udvalgsposter og underskriftsberettiget::

Seth Johnn Fjeldsted blev valgt som kirkeværge for både Vor Frue og Vindinge kirker.

Jeanett Bruntse-Olsen blev valgt til kasserer.

Mette Rasmussen og Sofie Frost Bondorf blev valgt som kontaktpersoner.

Murermester Niels Hansen blev valgt som bygningskyndig.

Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen og Brian Jimmy Nielsen blev valgt til det stående udvalg (kirke-gårdsudvalg).

Mona Sørensen, Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Karina Ankjær Johansen, Sofie Frost Bon-dorf (Præst) og Thomas Feddersen (Præst) blev valgt til aktivitetsudvalget.

Mona Sørensen blev valgt som underskriftsberettiget.

6. Pinse i fri luft 2020:

Erik orienterede omkring en modtaget indbydelse til deltagelse i planlægning af programmet.

Thomas sidder som vores præsterepræsentant i udvalget.

Jeanett og Mona vil gerne være med på dagen som praktisk medhjælper.

7. Orientering:
  • Formanden:
   - Parkeringsplads og vores nye smutsti på kirkegården er stort set færdig.
   - Vi har holdt møde med kommunen omkring ændring af ensretningen på Kærvej ved vores nye parkeringsplads og håber at de vil godkende vores forslag.
   - Brian forespurgte om den løvsuger som vi har fået anlægsbevilget penge til i 2020 kunne købes i januar 2020. Det blev bekræftet at den kan købes i januar.
    

  • Præsten:

Sofie:
- Ved julearrangementet til juletræsfesten ved Samlingsstedet på lørdag i Vor Frue vil  Sofie være tilstede og lave guirlander med børn og voksne.
Sofie er blevet forespurgt om de må sælge juletræer på dagen. Sofie har svaret at det må de gerne hvis det IKKE er til kommerciel brug.
- Opfølgning på vores Halloween arrangement. Det var en god oplevelse på rigtig mange punkter og det må kaldes en succes.
Lørdag d. 1. november 2020 er der derfor Halloween i kirken igen. Der vil dog blive brug for ekstra hjælpere til at rydde op efter arrangementet da det er Alle Helgen dagen efter og kirken skal derfor ryddes lørdag aften. Så skriv allerede nu datoen i kalenderen.

Thomas:  
- Intet at berette.

  • Kontaktperson:
   - Har holdt personalemøde hvor vi talte om Halloween, juleplanlægningen mm.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Foråret er planlagt og de forskellige arrangementer blev præsenteret.
   - Mona har lavet et forslag til Sogneudflugt som blev fremlagt. Dato forventes at blive 26/5 2020.

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
    

  • Kirkeværge:
   - Sætter juletræer op i disse dage og hjælper Lone med at sætte adventskransen op.
    

  • Kasseren:
   - Der kommer uanmeldt revisionsbesøg uden at de kommer forbi som de plejer.
   Vi har blot fået en liste med oplysninger som de ønsker at få tilsendt.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Var ikke tilstede.

8. Renovering af Samlingsstedet:

Der blev nedsat et udvalg til at forestå renoveringen af Samlingsstedet.

Udvalget består af: Thomas, Marianne, Bodil, Johnn og Sofie.

9. Debat: Dåbens rolle i Folkekirken:

Foranlediget af liturgikommissionens oplæg, forholdt menighedsrådet sig til emnet dåb ud fra både praktiske og teologiske tilgange. Der var ikke et punkt der skulle føres til referat, men enkelte nedslag kan nævnes: Overvejelser om drop in-dåb blev udtalt. Mange havde tidligere haft en skepsis mod ideen, men kunne se at det gav mening for nogen. Gudstjenestestrukturen skal ikke stå i vejen for dåben, derfor er det godt at Folkekirken tilbyder drop in-dåb. Ligeledes blev der snakket om mængden af dåbsgudstjenester i Vor Frue og Vindinge. Statistik for 2019 fortæller at lidt mindre en 20 % af alle dåb holdes i højmessen. I alt har der i 2019 været holdt 24 dåbsgudstjenester (mod 25 begravelser/bisættelser). Der var generel enighed om, at det er godt at der ikke er dåb til alle højmesser.

10. Aktionsliste:

Aktionslisten blev opdateret med medlemmer i udvalget til renovering af Samlingsstedet.

11. Eventuelt:

Else-Marie har været til Provsti aften om Valg 2020 som var en god aften.

Else-Marie forespurgte om hvornår det Provsti event, som blev omtalt på ovenstående aften, med emnet ”Hvordan nye medlemmer falder til i arbejdet og ikke trækker sig efter et par år” vil blive afholdt. Sofie svarede at det formentlig bliver i forbindelse med budgetsamråd i 2020 og der vil komme nærmere information ud.

Næste møde: Tirsdag d. 14/1 2020 i Sognegården