Beslutningsprotokol 14/1 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Erik Johannes Larsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Brian Jimmy Nielsen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Mona Sørensen, Heidi Frost Andersen

Afbud: Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Belysning af kirkerne i juleperioden – start/slut og farven på lys:

Erik informerede om fleres ønsker om at lyset på kirkerne i december også forblev tændt i januar måned.

Det blev besluttet at lyset fra sæson 2020-2021 skal være tændt fra 1 søndag i advent og til og med Kyndelmisse d. 2. februar.

Johnn undersøger muligheden for ændring af farven på de nuværende lamper eller alternativt priser på nye.

Opgaven tilføjes på aktionslisten.

Det blev ikke besluttet i hvilket tidsrum på dagen at lyset skal være tændt og derfor tages punktet op på et senere menighedsrådsmøde.

4. Debat: Nadverens rolle i Folkekirken:

MR diskuterede nadveren under overskrifterne "Guds nærvær", "Fællesskab", "tilgivelse","tradition" og "udtryk for tro".

Det viste sig, at menighedsrådet ikke ser behov for ændringer af den nuværende praksis omkring nadveren i Vindinge og Vor Frue.

5. Årsbudget 2020:

Erik informerede kort om budget 2020 med vægt på at, de ansvarlige for de forskellige aktiviteter, til en hver tid kan få en udskrift der er mere detaljeret, end den udsendte, for netop deres aktiviteter.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Takkebrev er modtaget fra Kirkens Korshær med tak for den indsendte kollekt.

  • Præsten:
   Sofie:

   - Juleaften var som altid godt besøgt. Vores deltager antal lander på små hundrede deltagere mere i december måned i forhold til 2018.
   - Kollekt beløb som er indkommet i 2019 blev fremlagt til information.
   - På udvalgte søndage i sommerperioden ønsker præster at holde gudstjeneste i både Vor Frue og i Vindinge kl. 9 og 10.30 ligesom vi gjorde i 2019.
   Menighedsrådet tilsluttede sig præsternes ønske.
   Thomas:
   - Til vores arrangement d. 4/2 i kulturcenteret kan ingen af præsterne komme.
   Else-Marie har lovet at byde velkommen.

  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Sogneudflugten er stort set færdig planlagt.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Løvsuger er indkøbt. Det blev besluttet at indkøbe en lang slange og en ekstra pose, så vi har det i reserve.
   - Kirkegårdsudvalget holder møde med graverne her i januar.
   - De sidste stenhugger opgaver fra 2019 på Vor Frue kirkegård er nu bestilt og vi afventer blot et tidspunkt fra stenhuggeren.
    
  • Kirkeværge:
   - Kirkeværge har fået megen ros for den nye indgang til kirkegården.
   - P-skilte til den ny p-plads på Kærvej efterspørges. Johnn og Martin laver et udkast.
   - Gratis fibernet i både Vor Frue og Vindinge er bestilt.
   - Erik: Den planlagte sti forbindelse fra den nye indgang på kirkegården og til de eksisterende stier bliver udsat til hen på året. Vi vil afvente og se hvor græsset bliver trådt mest ned for at vurdere hvor den skal ligge. Kirkegårdsudvalget vil efterfølgende blive draget ind i beslutningen inden vi sætter projektet i gang.

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

7. Stiforbindelse i Vindinge Nord:

Kommunen planlægger at etablere en sti bag om den nye kirkegård. Erik orienterede om projektet.

8. Menighedsrådsvalg 2020:

Erik informerede om datoer, valgkursus, antal medlemmer i menighedsrådet mm.

På næste menighedsrådsmøde skal det besluttes hvor mange medlemmer menighedsrådet (mellem 8-13) skal bestå af og hvor mange der skal være fra hvert sogn.

9. Aktionsliste:

Aktionslisten blev gennemgået.

På aktionslisten blev tilføjet opgaver jf. punkt 3 og 10.

10. Eventuelt:

- Mona: Kan vi ikke lave et kort med Vor Frue kirke på ligesom vi har med Vindinge kirke.
Opgaven tilføjes aktionslisten.
- Thomas: Et ønske fra præsten er at få en fotograf til at lave masse billeder af detaljer i kirkerne til  brug for masse forskellige ting.
Opgaven tilføjes aktionslisten.

Næste møde: Onsdag d. 26/2 2020 i Samlingsstedet