Beslutningsprotokol 13/6 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol 2

Til stede: Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Kjeld Erik Sørensen, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Bodil Frantsen, Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Foreløbigt budget 2024:

Det foreløbige budget for 2024, mærket med:
Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2024, , Bidrag budget afleveret d. 07-06-2023 11:03
blev gennemgået, drøftet og godkendt.

4. Vindinge kirke jubilæum:

Erik informerede om at Vindinge kirke har 150-års jubilæum, men ikke i 2024 som vi troede.
På vejrhanen står 1874, men det er årstallet for grundstensnedlæggelsen 6/7 1874.
Selve indvielsen af kirken løb af stablen d. 18/7 1875 og derfor vil der først være jubilæum d. 18/7 2025.

5. Orientering:

Formanden:
- Olietank - Vi har fået brev fra kommunen om at vi skal afmelde en olietank på Vor Frue kirkegård inden årets
  udgang og fortælle hvad der er sket med den.
  Da vi ikke bruger oliefyr mere, formoder vi at tanken er fjernet, men skal være sikker inden vi svarer.
  Der var ingen fra menighedsrådet der var vidende om hvor den har befundet sig og om den er fjernet.
  Stephan vil spørge vores gamle graver som jævnligt kommer på kirkegården om han har viden om dette.
- Skovkirkegård i Vor Frue – Vi søger Provstiet om midler til at flytte/opsætte hegn så vores skov kommer til at blive
  en del af vores nuværende kirkegård.
  Ud fra de kort vi har kigget på, bør der ikke være nogle problemer i at gøre dette. Erik sender en skrivelse til Stiftet
  og beder om tilladelse til igangsætning med det arbejde i 2024.

Præst:
Thomas
- På sporet af Jesus i Domkirken løb af stablen i torsdags og var med flest guider fra Vor Frue og Vindinge sogne.
- I Vor Frue har der været 2 højmesser med dåb hvor der kun har været dåbsselskabet til stede i kirken.
  Til søs i Vor Frue kirke blev aflyst og den tilhørende børnegudstjeneste blev kun sporadisk afholdt da der kun
  var 3 deltagere.
  Mette kommenterede at måske der i sommerperioden skal være endnu færre arrangementer i Vor Frue.
  Koncertgudstjenesterne i Vor Frue er gode og trækker publikum til.
- Biskoppen har lovet at der kommer en vikarpræst meget snart.
- Præstestillingen bliver først slået op til august.

Kontaktperson:
- Camilla som er i arbejdsprøvning på Vor Frue kirkegård er blevet forlænget til 1/9.
- Malene er ny virksomhedspraktikant på Vindinge kirkegård i perioden 22/6 – 19/7.
- Maskinparken har været nede og Stephan været på kursus i 7 hverdage og det har betydet at der har være mere
  grønt på gravstederne på Vor Frue kirkegård.
- Loïc har sagt op med sidste arbejdsdag d. 30/6 2023.
  Tidligere organist stillingsopslag gennemgås og rettes til.
  Pia og Erik har talt om hvordan stillingerne kan skrues sammen
  Stillingsopslaget skal udformes så stillingen dækker begge kirker, både gudstjenestemæssigt, men også kor,
  babysalmesang mm.
  Ansættelsesudvalg blev: Erik, Kjeld, Maiken, Hanne og Thomas.
- Jeanett: Hvem er daglig kontaktperson for personalet nu?
  Det er Kjeld som er daglig kontaktperson indtil videre.
- Erik og Kjeld vil holde møde omkring personalesituationen hver 14. dag indtil videre.
- Det er snart festival tid og Vor Frue bliver lukket af.
- Passerseddel kan udleveres fra kirkekontoret.

Aktivitetsudvalg:
- Der er møde d. 20/6 2023.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
- Kirkegårdene ser fine ud.
- Der mangler stadig brosten og i øjeblikket er der ikke tid til at lægge flere.
- Der er meget tørt i øjeblikket og der må vandes blomster mm.
- Folker gravstenen bliver flyttet til mindekirkegården snarest og der er nu uploadet historien bag stenen inkl, foto på
  vores hjemmeside.
- Der er indkommet ønsker fra Stephan til budget 2024. De fleste ting er der taget højde for, men andre må findes
  via driften eller til budget 2025.

Kirkeværge:
- Intet at berette.

Kasseren:
- Intet at berette.

Medarbejderrepræsentanten:
- Intet at berette.

Øvrig orientering:
- Intet at berette.

6. Samlingsstedets ombygning:

Erik gav en status på ombygningen.
- Der er stadig en del mangler:
  Låge v/opvaskemaske.
  Håndtag køleskab.
  Fliser udendørs.
  Udendørsområdets reetablering er ikke i orden endnu.
  Skorstens udluftning til fyret. Det er ikke den rigtige der er sat op.
- Bemærkninger til mangler:
  Lister ved dørtrin hvor rullebord skal køre over skal være afrundet.
  Lys på toilettet virker stadig ikke optimalt.
- De sidste fakturaer og kreditnotaer er ikke afregnet endnu. Hans Jørgen Vastring og Erik gennemgår dem.
- Udvalg til indretning af gangareal mm: Maiken, Thomas, Heidi og Martin.
  Udvalget mødes onsdag d. 21/6 kl. 13.30 i Samlingsstedet.

7. Aktionsliste:

- Sofie slettes fra listen.
- Gå fællesskab i Vor Frue slettes da det er sat i gang.
- Ansøgning til Provsti omkring økonomi til Skovkirkegård slettes da ansøgningen er sendt.
- Der tilføjes ”Præstetavle tilrettes når den nye præst er ansat”.

8. Eventuelt:

- Maiken spurgte ind til ansættelsesproceduren vedrørende ny præst og Erik gennemgik den.

Næste møde er d. 23. august 2023 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

Afbud

Marianne Lauritzen

Afbud

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen