Beslutningsprotokol 23/11 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen, Bodil Frantsen, Jørn Blædel Zinglersen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Karina Ankjær Johansen, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Kjeld E. Sørensen

Afbud: Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Valg af formand:

Erik Johannes Larsen blev ved skriftlig afstemning valgt med 9 stemmer for og 1 blank stemme.

4. Valg af Næstformand:

Kjeld Erik Sørensen blev ved skriftlig afstemning valgt med 7 stemmer for og 3 blanke stemmer.

5. Valg af øvrige poster: kirkeværge, kasserer, kontaktperson, bygningskyndig, udvalgsposter og underskriftsberettiget:

- Seth Johnn Fjeldsted blev valgt som kirkeværge for både Vor Frue og Vindinge kirker.

- Jeanett Bruntse-Olsen blev valgt til kasserer.

- Kjeld Erik Sørensen og Sofie Frost Bondorf blev valgt som kontaktpersoner.

- Murermester Niels Hansen blev genvalgt som bygningskyndig.

- Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Lotte Søndergaard
  Møller og Mette Rasmussen blev valgt til kirke- og kirkegårdsudvalg.

- Else-Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Karina Ankjær Johansen, Jørn Blædel
  Zinglersen, Sofie Frost Bondorf og Thomas Feddersen blev valgt til aktivitetsudvalget.

- Kjeld Erik Sørensen blev valgt som underskriftsberettiget.

Else-Marie undersøger om Mona Sørensen vil træde ind i aktivitetsudvalget.

6. Himmelske dage 2022:

Erik informerede om at der er informationsmøde omkring Himmelske dage onsdag d. 1/12 2021.
Mette Rasmussen, Jørn Blædel Zinglersen og Erik Johannes Larsen deltager i mødet.

7. Orientering:

• Formanden:
    - Særnummer af Grundtvigsk tidende er modtaget og interesserede fik et eksemplar.
    - Forespørgsel fra skiltemaler om hvor vidt præstetavlen skal laseres eller males var modtaget. Menighedsrådet var
       enige om at den skulle males. Ligeledes var menighedsrådet enige om at rammen males lidt mørkere grå end
       selve tavlen.

• Præster:
    - Sofie:
       Der har været Børnegudstjeneste i Vor Frue hvor der var stor tilslutning til.  En af børnene der deltog i
       børnegudstjenesten ville gerne med til musik og sang i Vor Frue. Derfor er der startet et hold op med 4-5 deltagere
       i dag. Foreløbigt 4 gange indtil jul. Bagefter må vi se om vi skal fortsætte.

       Ved høstgudstjenesten i Vindinge mødte jeg en som gerne ville lave noget for/til kirken. Derfor er der blevet lave
       24 stykker julepynt til træet i vinduet i sognegården. Alt (næsten) er lavet i genbrugsmaterialer.

       Der skal være valg til det ledige Biskop embede som vil blive udskrevet til januar. Det er
       menighedsrådsmedlemmer inkl. præster der må stemme ved dette valg. Hvad er der vigtigt i Roskilde stift?
       Der inviteres til fremtidssamtaler 2 aftener. Invitation er sendt til jer pr. mail d. 23/11 2021.

       Stine er på orlov til 31/12 2021. Der er endnu ingen afklaring på om hun vender tilbage 1/1 2022. Lise skal
       opereres i foråret. Vi arbejder på løsninger for at dække ind for Lise.

       Corona spøger igen og ligesom tidligere beder vi menighedsrådet om at en gruppe bestående af præsterne,
       formand, næstformand m. flere må træffe beslutninger i tilfælde af restriktioner som kræver hurtige beslutninger.
       Menighedsrådet godkendte dette, men ønsker, som tidligere at blive informeret om beslutningerne.

    - Thomas
       Corona restriktioner i form af fremvisning af Coronapas ved mere end 200 deltagere blev debatteret.
       Konklusionen blev at da brandmyndighederne kun tillader under 200 deltagere i vores kirker, er det ikke aktuelt
       for os at kontrollere Coronapas på nuværende tidspunkt.
       Sofie: Juleaften er en sag for sig og vi planlægger ikke langt forud pga. erfaringer fra sidste år. Arrangementer til
       og med d. 23/12 er vi ikke over 200 på nogen måde. Vi skal ikke være klogere end sundhedsmyndighederne.
       Kun når eventuelle nye restriktioner kommer retter vi til.

       1. søndag i advent med brødauktion. Henrik spørges om han vil stege frikadeller.
       Else-Marie/Henrik snakker med Heidi om det.

• Kontaktperson:
    - Vi har modtaget en brev fra arbejdstilsynet. Brevet er en information om at arbejdstilsynet kører en
       vejledningsindsats om seksuel chikane og andre krænkende handlinger i en række forskellige brancher. En af
       disse er branchefamilien Religiøse institutioner og begravelsesvæsen.
    - Har holdt medarbejder udviklings samtaler med alle på nær 2. Vi bruger Landsforeningen af Menighedsråds
       skemaer.
    - Jeg holder en opfølgningssamtale med Stephan i næste uge.

• Aktivitetsudvalg:
    - Der er arrangeret foredrag af Tommy Heisz om den spanske syge 1918, d. 10/2 2022 i Sognegården i Vindinge.
    - Der er arrangeret foredrag af Lillian Hjorth-West om Thit Jensen, d. 2/3 2022 i Samlingsstedet i Vor Frue.
    - Karina informerede om Kreacaféen d. 11. november 2021 hvor der deltog 13 børn med mødre/fædre. Der blevet
       dekoreret lys og det var nogle meget glade børn. Vi planlægger en Kreacafé i februar hvor vi laver fastelavnsris.
    - Sofie informerede om at der er deadline midt i december for forårets KirkeNyt som gælder indtil Påsken
    - Sofie takkede for indsatserne til Halloween som igen blev en stor succes med rigtig mange deltagere.

• Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
    - Bodil informerede på vegne af Hanne følgende:
       - 4 grave i Vor Frue har fået efterfyldt jord på.
       - Der er aftalt møde med Stephan til januar.
       - Vindinge kirkegård er grandækket færdigt.
       - Blade vil blive fjernet hurtigst muligt.
       - Stien bag ved kirkegården i Vindinge er nu færdig.
       - Nye låger på Vor Frue kirkegård er færdige.

• Kirkeværge:
    - Lågen på kirkegården i Vindinge ud til den nye sti bliver lavet af en låsesmed.
    - Beklager at lamperne på kirken ikke virkede ved Halloween. De er klar til 1. søndag i advent.
    - Har været på et spændende kirkeværgekursus.

• Kasseren:
    - Intet at berette.

• Medarbejderrepræsentanten:
    - Intet at berette.

• Øvrig orientering:
    - Intet at berette.

8. Datoer for menighedsrådsmøder i 2022:

Følgende møde datoer for 2022 blev vedtaget:
Tirsdag          18/1               Vindinge
Onsdag         16/2               Vor Frue
Torsdag         17/3               Vor Frue
Tirsdag          19/4               Vor Frue
Onsdag         18/5               Vindinge
Torsdag         16/6               Vindinge
Tirsdag          16/8               Vindinge
Onsdag         21/9               Vor Frue
Torsdag         13/10             Vindinge
Tirsdag          22/11             Vor Frue

9. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerede om at Provstiet skal have en tilkendegivelse, på hvad vores forventede start- og sluttidspunkt på byggeriet er, senest d. 3/12 2021.

Thomas fremviste de nyeste tegninger af tilbygningen og fortalte lidt om de fremtidige planer.

10. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

11. Eventuelt:

- Thomas informerede om at Roskilde Stift har 1000 års jubilæum i januar.

Næste møde er d. 18. januar 2022 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

Afbud

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

Afbud