Beslutningsprotokol 21/9 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 21. septemberugust 2023 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede:Erik Johannes Larsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Paul Kofoed Christiansen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Jeanett Bruntse-Olsen, Kjeld Erik Sørensen, Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Ingrid Salinas

Referent: Jeanett Bruntse-Olsen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokollat regnskab 2022:

Revisionsprotokollat blev gennemgået og drøftet.
Efterfølgende blev revisionsprotokollatet godkendt og underskrevet.

4. Præstesituationen:

Erik:
Præsteansøgning til Sofies stilling opslås den 26/9-2023 i Kristeligt Dagblad og Præsteforeningens blad.
Vores hjemmeside kan pt ikke opdateres på grund af at Churchdesk er ved migrere den over på en ny hjemmesideløsning.
Thomas’ stilling ændres til en 50% stilling.

5. Orientering:

Formanden:
- Der afholdes førstehjælpskursus den 27. og 30. oktober, hvor alle kan tilmelde sig. Heidi og Johnn er tilmeldt.
- Vores nye organist Clara har første arbejdsdag den 2. oktober 2023.

Præst:
Paul
- Glad for at være her.

Kontaktperson:
- Intet at berette

Aktivitetsudvalg:
- Den 26. september 2023 er der foredrag i Vindinge Kulturcenter med Christian Friis, hvor Ingrid repræsenterer menighedsrådet.
- Den 6. februar 2024 afholdes foredraget ”Mennesket bag fjendens uniform”
- Deadline for kirkeblade er 1. november og 1. december. Paul skriver til kirkebla-det.
- Julekoncert med Vindingekoret er den 10. december.
- Pia taler med Clara om julekoncert i Vor Frue.
- Juletræsarrangement i Vor Frue 2. december – Johnn sørger for juletræ.
- Madlavning i Vindinge Kulturcenter 3. oktober.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
- Roskilde Kommune er kontaktet vedr. alger på vandkunsten på den nye kirkegård i Vindinge, og skal undersøge hvad vi kan gøre.
- Dyveke og Louise har været på maskinmesse.

Kirkeværge:
- Skodder på kirketårnet i Vindinge er malet og der er kommet nyt guld på uret.
- Præstekontoret i Sognegården er ved at få installeret ventilation.

Kasseren:
- Har deltaget i budgetsamråd. Udover selve budgetgennemgangen var der gode indlæg fra Skibet samt Din Tro Min Tro.

Medarbejderrepræsentanten:
- Intet at berette.

Øvrig orientering:
- Else-Marie orienterede om, at kollektlisten fra 2023 fortsætter uændret til 2024, da vi afventer ansættelse af nye præster.

6. Samlingsstedets ombygning:

Der er fortsat lidt småting tilbage. Skorsten er forkert sat op – udendørslys virker nu. Vi har tilbage-holdt 30.000 kr. Samlet ender ombygningen med en overskridelse på 60.000 kr.

7. Hvad skal overskud fra madlavning i Vindinge Kultur Center gå til:

Menighedsplejens julehjælp.

8. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

7. Eventuelt:

- Til næste møde vil Else-Marie have på dagsordenen, hvad overskud fra brødauktionen skal gå til.
- Hanne takkede for gave til sølvbryllup og roste vores gode vikarpræster.

Næste møde er d. 10. oktober 2023 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen