Beslutningsprotokol 13/10 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol 2

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Mette Rasmussen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Marianne Lauritzen, Seth Johnn Fjeldsted, Jørn Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Kjeld E- Sørensen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Endeligt budget 2023:

Endeligt budget 2023, mærket:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2023, , Endelig budget afleveret d. 07-10-2022 11:44

blev forelagt, gennemgået, drøftet, godkendt og herefter underskrevet.

4. Kvartalsrapport 3. kvartal 2022:

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

5. Lys på kirkerne:

- Menighedsrådet drøftede, hvordan de skal forholde sig til energikrisen, i forhold til at have lys på
  vores kirker i den mørke tid, som der ellers normalt er.
  Menighedsrådet besluttede at Johnn skulle undersøge, hvad det koster os at have lys på
  kirkerne, og have et svar med til næste menighedsrådsmøde.
  Menighedsrådet vil tage endelig beslutning om sagen til menighedsrådsmødet d. 22/11 2022.

- Heidi informerede om at der kun er LED pærer i en af vores lysekroner i kirkerne. Da man ikke
  kan få de ”gamle” kertepærer mere er kertepærerne i lysekronen i koret i Vindinge kirke, blevet
  skiftet ud til LED pærer. Der skal løbende skiftes ud i de resterende lysekroner. I den forbindelse
  skal afbryder også skiftes.

6. Orientering:

Formanden:

- Datoer på menighedsrådsmøder for 2023 møder kommer på næste møde.
- Tak for indsatsen ved madlavningen i Vindinge Kulturcenter i tirsdags.

Præst:
Sofie

- Der var 16 børn til Viking for en dag. Der blev optaget video og taget foto. Der var god respons på arrangementet
  fra forældre og efterfølgende ligeledes på Facebook efter at videoen blev lagt op.
- Sofie synes at vi løbende skal få optaget video og taget foto af andre af vores aktiviteter som børnekor,
  babysalmesang mm.
- Minikonfirmand er startet op med 12 deltagere.

Kontaktperson:
Sofie

- Det sidste nye i kirkesangersituationen er en opmuntrende besked om bedring fra Lise.
- Der er indgået en aftale om virksomhedspraktik med Inge Louise fra d. 18/10 2022 til 31/12 2022. Inge Louise skal
  være tilknyttet kirkegårdene.

Aktivitetsudvalg:

- Har holdt møde dd.
- Aktiviteter 2022:
  Der er Halloween arrangementer i begge kirker d. 31/10 2022 kl. 17-20.
  Der er brødauktion efter gudstjenesten d. 27/11 2022.
  Der er en julekoncert i Vor Frue kirke d. 1/12 2022.
  Der er julekoncert d. 4/12 kl. 16 i Vindinge kirke med Vindinge koret og de 7 læsninger.
  D. 8/12 2022 fremviser børnekoret det årlige krybbespil.
  D. 14/12 2022 vil der være børneteater i Vor Frue.
  Vor Frue koret deltager i gudstjenesten d. 18/12 2022.
- Aktiviteter 2023:
  D. 2/2 2023 er der planlagt foredrag med Henrik Almand i sognegården i Vindinge.
  Der er aftalt foredrag d. 7/2 2023 i Kulturcenteret med Jens Worning som vil fortælle om emnet ”Krig i Ukraine”.
  Loïc er i gang med at arrangere et arrangement med en forfatter og sangskriver en dag i marts.
  Skærtorsdag d. 6/4 2023 vil der være spisning efter gudstjenesten.
  Vindingedage løber af stablen d. 14/4 – 29/4 2023. Der er sendt en ansøgning til kommunen om økonomisk støtte
  igen i år.
  D. 26/9 2023 er det menighedsrådets aften i Vindinge Kulturcenter
- Diverse:
  Kreacafe fortsætter en gang om måneden.
  Film og pizza er en ide vi vil prøve af i foråret 2023. Vi mødes kl. 17.30-18.00 og spiser sammen Derefter ser man
  film og drøfter den efterfølgende.
  Vil alle tænke over ideer til sogneudflugten 2023.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg: ´

- Alt ser tilsyneladende fint ud på kirkegårdene.
- Udviklingsplaner fra tidligere er sendt ud til udvalget.
- Risten ved indgangen til Vor Frue kirke vipper stadig. Johnn vil få det ordnet.
- Flisen ved Samlingsstedet er stadig ikke rettet op. Johnn kigger på det.
- Digitalt kirkegårdskort er på vej. De kommer og filmer i løbet af november eller december.

Kirkeværge:

- Kontakt til blæser ved orgelet virker nu
- Flag og vimpler er indkøbt til begge kirker.

Kasseren:

- Har været på kursus i Distriktforeningen med titlen ”Kend dit sogn” og fremviste tal fra vores sogne som viste
  aldersfordeling og befolkningsbevægelser. Tallene viser konkret hvorfor vi har svært ved at holde gang i
  børnearbejdet i Vor Frue.

Medarbejderrepræsentanten:

- Intet at berette.

Øvrig orientering:

- Hvem ønsker den nye Minihåndbog?
  Der er bestilt til: Bodil, Kjeld, Erik, Else-Marie, Sofie, Jeanett, Marianne, Johnn, Karina, Hanne og kirkekontoret.

7. Hvad skal overskuddet fra brødauktionen 1. søndag i advent gå til:

Da Thomas ikke var til stede, blev punktet udskudt til næste menighedsrådsmøde.

8. Høringssvar Lokalplan 658:

- Det udsendte forslag til høringssvar blev drøftet og menighedsrådet godkendte forslaget.
  Sofie lægger høringssvaret ind som kommentar til lokalplanen.

9. Samlingsstedets ombygning:

- Erik informerede fra byggemøder og byggesagen generelt.
  Der er besluttet at skifte alle gamle døre og vinduer til 3 lags glas.
  Entreprenøren har mulighed for at arbejde indendørs efter d. 15/10 2022 hvorefter der ikke er lejet mere ud i år.
  De oprindelige ønskede mursten kan først leveres om 42 uger. Nyt forslag til mursten fremkommer og er i skrivende
  stund godkendt.
  Akustik konsulent har endelig fået sin data frem og der vil komme et resultat fra ham snarest.
  Der arbejdes fortsat på eventuelle alternative varmekilder.
  Tidsplan for byggeriet sendes med ud sammen beslutningsprotokollen.

10. Godkendelse af nye vedtægter på kirkegårdene:

- Menighedsrådet godkendte det udsendte forslag til nye vedtægter for vores kirkegårde.
  Vedtægterne sendes nu til Provstiet som skal endeligt godkende dem.

11. Aktionslisten:

- Skovkirkegården: Stiftet har nok været lidt presset i den senere tid, da vi stadig afventer svar på vores ansøgning om at
  etablere en skovkirkegård i Vor Frue. Erik rykker stiftet.
- Eventuelt nyt navn til Samlingsstedet: ”Sognegårds” skiltet er nu langt om længe blevet ændret til Vor Frue hallen.

12. Eventuelt:

- Karina: Tak for i tirsdags i Vindinge Kulturcenter. Vi bespiste 87 mennesker, var 14 personer i køkkenet og det gav et
  overskud på 2.376,18 kr. som går til julehjælp i vores sogne.
- Hanne: Ros til høstgudstjenester i både Vindinge og Vor Frue.

Næste møde er d. 22. november 2022 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

Afbud

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

Afbud

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen