Beslutningsprotokol 15/8 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 15. august 2019 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Heidi Frost Andersen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Marianne Lauritzen, Bodil Frantsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Brian Jimmy Nielsen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Der blev sat et nyt punkt 10 på dagsorden: Flytning af gravsten fra frugtplantagen.

Der blev sat et nyt punkt 11 på dagsorden: Kollekten fra høstgudstjenesterne 2019.

Eventuelt blev rykket fra punkt 10 og til nyt punkt 12.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

4. Likviditetsrapport:

Likviditetsrapporten blev gennemgået og drøftet.

5. Orientering:

  • Formanden:
   - Vi har lavet en ny regnskabsinstruks da vi ikke har fået skrevet ind at vi nu står for at lave regnskab for kirke/skoletjenesten.
   - Fastsættelse af ligning for 2020 bliver udskudt pga. forsinkelse i forbindelse med folketingsvalget.
   - Budgetsamråd er rykket fra 27/8 2019 til 9/10 2019 pga. ovenstående.
    

  • Præsten:
   Sofie:

   - Der har været stille hen over sommeren i kirken om søndagene. Til gengæld har vi lavet rigtig meget om lørdagene.
   - Forsøg med dobbelt gudstjenester både i Vor Frue og i Vindinge på samme dage fortsætter sommeren ud. (Til og med september) på trods manglende tilslutning, som nok skyldes at der i år har været meget stille om søndagene jf. ovenstående.
   - Koncertgudstjeneste er der lavet en del pr. for og vi håber at det kommer til at blive godt. Sofie forespurgte om ikke vi skulle købe et flag til brug for pr. og det blev der sagt god for af menighedsrådet.

  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.

  • Aktivitetsudvalg:
   - 17/9 står vi for arrangementet i kulturcenteret hvor Ole Kamp vil tale om ”At vælge livet med humor, glæde og værdi”.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
    

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    
  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Præsteknæfald fra Ny Vor Frue kirke har været ude og blive ompolstret.
   Sidste gang var i 1998 står der inden i den.
6. Indgang til ny kirkegård i Vindinge:

Forslag til smutsti mod nord på Vindinge ny kirkegård, fra Andreas Bruun landskabsarkitekter, blev gennemgået og drøftet.
Menighedsrådet synes at der skal laves en sti fra den nye trappe ud til den i forslaget kaldt ”mulig fremtidig sti” og at denne ”mulig fremtidig sti” skal laves i forbindelse med projektet.
Der var tvivl om hvilken låge der bliver omtalt i forslaget. Det er lågen fra graverhuset på Kærvej 2 lige ved indgangsdøren der er tale om. Den skal ikke benyttes jf. projekt Parkeringsplads Kærvej. (Se punkt 7)
Med disse ændringer blev forslaget godkendt.

7. Parkeringsplads Kærvej:

Forslag til parkeringsplads ved graverfaciliteter i Vindinge, fra Andreas Bruun landskabsarkitekter, blev gennemgået og drøftet.
Menighedsrådet besluttede at der i projektet også skal udarbejdes et nyt parkeringsskilt.
Med denne ændring blev forslaget godkendt.

8. Heidis fund i Vor Frue kirke:

Heidi fortalte om sit fund af en ”Satansmønt” i våbenhuset i Vor Frue.
Heidi har undersøgt meget omkring mønten og har blandt andet forespurgt Roskilde museum om den kunne betegnes som danefæ og de oplyser at det er danefæ.
Mønten bliver afleveret på Roskilde museum i næste uge.

9. Aktionsliste:

Ingen ændringer til aktionslisten.

10. Flytning af gravsten fra frugtplantagen:

Efter en forespørgsel fra lokalhistorisk forening om en gravsten, fundet på frugtplantagen, kunne optages på vores minde-kirkegård blev det besluttet at efter personerne, skrevet på gravstenen, er nævnt i forbindelse med en anden sten på minde-kirkegården, var det naturligt at denne blev placeret ved siden af den før omtalte sten. Menighedsrådet besluttede at sige ja tak til at gravstenen bliver placeret på minde-kirkegården.

11. Kollekt fra Høstgudstjenesterne:

Sofie forespurgte om årets kollekt fra høstgudstjenesterne ikke skulle bruges til vores menighedspleje. Vi har jo penge til brug ved dette års julehjælp, men hvis der er stor efterspørgsel efter hjælp skal vi også finde penge til brug for næste år.
Forslaget om at kollekten fra høstgudstjenesterne i år skal gå til menighedsplejen blev drøftet og herefter godkendt.

12. Eventuelt:

- Else-Marie forespurgte om ikke vi kan få to buketter på alteret i Vindinge igen, i stedet for en i midten. Menighedsrådet besluttede at der skal være to buketter på alteret igen.
- Else-Marie forespurgte om hvorfor lysestagerne i stolerækkerne er fjernet.
Heidi svarede at da de ikke blev brugt mere pga. brandfare og samtidig skyggede for blomsterdekorationerne var de blevet fjernet.
Menighedsrådet drøftede forespørgslen og besluttede at kigge på det når vi sammen stod i kirken og dermed bedre kunne behandle forespørgslen. 
- Else-Marie oplyste at Vindingekorets julekoncert er rykket fra 2 søndag i advent til onsdag d. 11/12 2019.

Næste møde: Torsdag d. 26/9 2019 i Samlingsstedet