Beslutningsprotokol 27/2 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Peter Laurits Schouboe, Marianne Lauritzen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Moms beregning for regnskab 2018:

Kirkeministeriets momsreguleringsskema blev gennemgået og menighedsrådet besluttede at det var det vi skulle benytte til afregning af moms for 2018.

4. Samlingsstedets renovering, nedsættelse af udvalg:

Med henblik på forberedelse af budget 2020 besluttede vi at nedsætte et udvalg som skal komme med et oplæg til renovering af Samlingsstedet.
Udvalget kom til at bestå af: Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen og Sofie Frost Bondorf/Thomas Feddersen.

5. Årsregnskab Folkekirkens Skoletjeneste:

Erik gennemgik regnskabet for 2. halvår og informerede om at der var et underskud på kr. 87.513,87.
Resultatdisponeringen gør at Skoletjenestens frie midler bliver reduceret med underskuddet og  hermed er på kr. 185.736,78.
Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste har godkendt og underskrevet halvårsregnskabet for 2018.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Info om at personopgørelse er udsendt fra folkekirkens IT og Erik gennemgik tallene for 2017 og 2018.
   - Info omkring Himmelske dage på heden i Herning.
   - Info om Stiftsdag 2019. Tilmelding senest d. 8/3 kl. 9 til kirkekontoret. Det gælder også for personalet.
   - Info om takkebrev fra julemærkehjemmet for donation på 5000 kr.
   - Info om at Karen Groth går på pension og Erik tager med til afskedsreception og afleverer en gave fra menighedsrådet.
    
  • Præsten:
   Thomas:

   - Fastelavn på søndag. Spejderne sørger for opsætning af tønder.
   Else-Marie og Henrik står for forplejning indendørs.
   - Kirkebladet er i gang med at blive produceret.
   - Konfirmander har igen i år lavet krucifikser som kommer op i våbenhuset i Vindinge.
   - Konfirmander 2019/2020 i Vor Frue er meget usikker på grund af skolesituationen.
   Tilmeldingsformular og info breve er lavet og er klart. Vi må se hvad tiden bringer.
   - Minikonfirmander i Vindinge. Der bliver 3 klasser efter sommerferien og dermed mange minikonfirmander. Vi vil undervise med 2 voksne som prøve på grund af det store antal.
   - Vi får nok 3 ”speciel” konfirmander i Vindinge i 2019/2020. De kræver nok ene undervisning eller i hvert fald ”speciel” undervisning af denne gruppe.
    
  • Kontaktperson:
   - Info om at graverne får brug for hjælp i foråret/sommeren.
  • Aktivitetsudvalg:
   - 17/9 har vi vores arrangement i Kulturcenteret. At vælge livet med glæde og humor vil Ole Kamp fortælle om.
   - Sogneudflugten er planlagt til 28. maj og vi skal til Stevnsfortet, spise på Traktørstedet Højeruplund, til St. Heddinge kirke og på vej hjem er der kaffe i Solgårdsparken i Strøby Egede.
   Deltagerprisen bliver i år 250 kr.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Vi har konstitueret os og Brian Jimmy Nielsen fortsætter som formand.
   - Vi har haft flere møder med graverne og dermed fået en tættere dialog til gavn for både udvalg og gravere.
  • Kirkeværge:
   - Har fået tilbud på tømmerarbejde på kirkegårdene fra ny tømmer, da vi har droppet samarbejdet med tidligere tømmer.
   - Vi sætter snarest flere ting i gang jf. synsrapporterne for 2017 & 2018.
    
  • Kasseren:
   - Ikke tilstede.
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Mor fra Vindinge der er på barsel har sendt forespørgsel om lån af sognegården til brug for at mødes med alle mødre/fædre på barsel i Vindinge en gang i mellem.
   Vores regulativ tillader ikke at de låner det, men hvis vi laver det som vores eget arrangement og står for det i samarbejde med deltagerne er det en mulighed for at skabe nye og flere kontakter i lokalsamfundet.
   Det blev besluttet at vi laver en forsøgsperiode indtil sommerferien hvorefter vi evaluerer forsøget. Heidi står for arrangementet som kommer til at ligge cirka hver 3. uge.
7. Madlavning Vindinge Kultur Center 1.oktober eller 8. oktober 2019:

Det blev besluttet at madlavningen skal ligge d. 8/10 2019.
Det blev besluttet at overskuddet i år skal gå til Roskilde kvindekrisecenter.

8. Gennemgang af punkter for de 2 seneste kirkegårdssyn med fastlæggelse af status på de enkelte arbejder, samt forslag til lapidarium:

Erik undersøger om Provstiet skal godkende udformningen af vores nye Lapidarium.
Det blev besluttet at Johnn og Brian gennemgår synslisterne fra 2017 og 2018, Derefter laves en prioriteret rækkefølge så vi kan sætte gang i opgaverne.

9. Aktionsliste:

Ingen ændringer

10. Eventuelt:

- Karina: Ønsker en sensor/lampe ved indgangsdøren til sognegården. John anskaffer og opsætter den.
- Else-Marie: Har været på Løgumkloster kursus sammen med Bodil og Mona. Det var et godt kursus. Kirkekonsulent Ole Kamp, som underviste, inspirerede os til at nævne disse ting som kunne være en ide at tage op i vores sogne.

  • En gang om året afholdes en visionsaften for personale og menighedsråd.
  • Personalet deltager på skift til Menighedsråds møder og fortæller om deres arbejde.

- Else-Marie: Kommer der snart navneskilt på sognegården. Erik svarede at det er på vej.
- Else-Marie: Ønsker dato for næste syn. Erik svarede at det kommer på næste menighedsrådsmøde.
- Erik: Hvis I har ting som I ønsker taget op på Menighedsråds møder, så skriv det til mig senest en uge før mødet, så bliver det skrevet på dagsordenen.

Næste møde: Onsdag d. 13/3 2019 i Sognegården