Beslutningsprotokol 18/8 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Thomas Feddersen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mona Sørensen

Afbud: Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet, godkendt og underskrevet.

4. Likviditetsrapporten:

Likviditetsrapporten blev gennemgået og godkendt.

5. Torsdagstræf, hvad/hvordan:

Sofie gennemgik mulighederne for at afholde torsdagstræf med de corona retningslinjer, som vi skal overholde.
Mange ting blev drøftet, men alle var enige om at der bør være torsdagstræf.
Hellere 2 torsdagstræf end ingen.
Det kan være udendørsarrangementer som vores kør selv udflugt.
Der bliver nødt til at være tilmelding til arrangementerne.
Torsdagstræf udvalget arbejder videre med de input.

6. Orientering:
 
  • Formanden:
   - Budgetsamråd 26/8 19-21. Jeanett, Martin, Sofie og Erik deltager.
   - Erik havde et kort møde, inden menighedsrådsmødet, med naboerne omkring hækken her ved Samlingsstedet.
   Nabo vil gerne have et hegn i stedet for hækken.
   Begge naboer er villige til at bidrage til et hegn.
   Beplantningsudvalget afholder møde med naboerne, indhenter tilbud på løsninger og præsenterer dem for menighedsrådet.
    

  • Præsten:
   Sofie:

   - Nyt KirkeNyt er på vej i trykken. Ting er stadig rigtig svært at planlægge, men vi må holde os i gang.
   - Høstgudstjenester bliver udendørs da vi på den måde kan være flere. Der bliver rejst telt er den foreløbige plan for begge høstgudstjenester.
   - Børnegudstjenester bliver anderledes end normalt og formentlig med 4 poster til dels udendørs, klaver i døren i våbenhuset mm.
   - Minikonfirmander ligger lidt i dvale pga. af antal mulige deltagere og udfordringen med corona retningslinjer. Der arbejdes på løsninger.
   - Det er vigtigt at vi alle gør tingene ordenligt og efter retningslinjerne, så vi hele tiden kan sige at vi har gjort det på den måde vi skal.
   - Sofie får praktikant i september og november.
   - Køkkenet er næsten færdig i præstegården og det er dejligt.
   Thomas:
   - Der er 10 stk. tilmelding til konfirmation i Vor Frue og 11 stk. i Vindinge.
   - KirkeNyt bliver delt ud i weekenden 28. - 30. august.
    

  • Kontaktperson:
   - Heidi er sygemeldt. Der er lavet en mulighedserklæring hos lægen. Mette skal snakke med hende igen i næste uge. Tak til alle som har stillet op for at hjælpe i den forløbne og fremtidige periode.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Alt står i det nye KirkeNyt som er på trapperne.
   - Karina informerede om hvad tanken bag Krea café er.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
   - Else-Marie roste kirkegårdene.
    

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

7. Orienteringsmøder den 19. august kl. 1700 og 1900:

- Erik informerede overordnet.
- Mette og Jeanett har forberedt indlæg omkring henholdsvis kontaktperson og kasserer delen.
- Provstiets indlæg i avisen er ikke tilfredsstillende og vi er lidt skuffet over det.

8. Valgforsamling til MR-valg 15. og 17. september:

- Der skal være 5 menighedsrådsmedlemmer i Vor Frue og 7 i Vindinge.
Vi må se hvor mange der stiller op i morgen til orienteringsmødet.
- Provstiet sætter en annonce i Roskilde avisen omkring valgforsamlingen.

9. Status for Samlingsstedets ombygning:

- Vi er ikke tilfreds med gulvet, da der kommer fordybninger alle steder hvor en stol eller et bord har stået. Johnn er i dialog med gulvleverandøren.
- Ellers er vi næsten færdig med projektet.
- Marianne spørger om vi kan få gulv lagt i køkkenet når vi nu formentlig skal have omlagt gulvet.
- Erik svarede at det koster 5000 kr. ekstra og at ombygningsudvalget burde have haft planlagt det tidligere. Vi følger udvikling med omlægning af gulvet og tager en beslutning om det senere.
- Else-Marie spørger om hvornår vi kan få nyt køkken.
Erik svarede at vi får penge til arkitekt i 2021 og hvis projektet bliver godkendt og pengene kan bevilges af Provstiet kan det måske laves i 2022.
- White board mangler stadig i konfirmandrummet og ønskes opsat mellem dørene til depot og indgang. Martin indkøber og opsætter snarest.

10. Aktionsliste:

Intet at berette.

11. Eventuelt:

-Else-Marie spurgte ind til om der skal være forplejning til valgforsamling.
Erik sørger for at give besked hvis der skal være det.

Næste møde er i Samlingsstedet onsdag d. 30. september 2020.