Beslutningsprotokol 29/11 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 29. november 2017 kl. 19.00 i Sognegården i Vindinge

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Thomas Feddersen

Afbud: Mette Rasmussen

Referant Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

 8A: Gudstjenesteliv: Højmesse og aftensgudstjeneste

 8B: Hjertestarter arrangement

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Valg af Formand:

Erik Johannes Larsen blev valgt som formand med 8 stemmer og 1 blank.

4. Valg af næstformand:

Den nyvalgte formand gjorde opmærksom på at det jf. samarbejdsaftalen bør være et medlem fra Vor Frue nu når formanden er fra Vindinge.

Det var ikke muligt at finde en kandidat fra Vor Frue.

Peter Scouboe blev ved skriftlig afstemning valgt som næstformand med 7 stemmer, 1 blank og 1 ugyldig.

5. Valg af øvrige poster: kirkeværger, kasserer, kontaktperson, bygningskyndig, udvalgsposter og underskriftsberettiget:

Seth Johnn Fjeldsted blev valgt som kirkeværge for både Vor Frue og Vindinge kirker.

Jeanett Bruntse-Olsen blev valgt til kasserer.

Mette Bundgaard Rasmussen og Sofie Frost Bondorf blev valgt som kontaktpersoner.

Murermester Niels Hansen blev genvalgt som bygningskyndig.

Mona Sørensen, Bodil Frantsen og Brian Jimmy Nielsen blev valgt til det stående udvalg (kirke-gårdsudvalg).

Mona Sørensen, Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Karina Ankjær Johansen, Sofie Frost Bondorf (Præst) og Thomas Feddersen (Præst) blev valgt til aktivitetsudvalget.

Mona Sørensen blev valgt som underskriftsberettiget.

6. Status for nyt sognehus:

Erik informerede om det overståede mediatormøde mellem bygherre og entreprenør 10/11 2018.

Mødet endte med forlig.

7. Orientering:
  • Formanden:

- Orientering om oprettelse af menighedsråd medlemmer som ejere af kirken.      

  • Præsten:

- Sofie orienterede om at hendes 3. måneders orlov er bevilget.

Det forventes at blive sidst på året 2018 at den vil blive brugt.

- Thomas orienterede om et nyt tiltag som er voksen konfirmand undervisning

3 gange i foråret.

  • Kontaktperson:

- Sofie orienterede om at der er afholdt MUS med alle medarbejdere.

  • Aktivitetsudvalg:

- Orientering om at forårets aktiviteter er ved at være på plads.

  • Kirkegårdsudvalg:

- Orientering om at udvalget har holdt ansættelses samtaler med potentielle emner til​

  • Kirkeværge:

- Orientering om ting som er blevet lavet og hvilke opgaver som er i gang.

  • Kasseren:

- Orientering om at kasseren har været på kursus for kassere.

  • Medarbejderrepræsentant:

- Intet at orientere om.

8A. Gudstjenesteliv: Højmesse og aftensgudstjeneste:

- Præsterne havde et ønske om at nedsætte et højmesse udvalg.

  Udvalgs arbejdet blev besluttet at skulle være åbent for alle, men fra menighedsrådet deltager præster, Else-Marie, Peter, Johnn, Karina og Jeanett. Desuden ønsker præsterne at organisterne deltager.

- Præsterne havde et ønske om at lave aftengudstjeneste med mad cirka 1 gang om måneden på skift i Vor Frue og Vindinge.

  Forslaget blev drøftet og det besluttedes at støtte forslaget.

8B: Hjertestarter arrangement:

Gl. Vindinge grundejerforening havde forslået at lave en fejring af den nye hjertestarter. Forslaget var at det skulle være til Fastelavn. Efter en drøftelse blev det besluttet at afholde det 3. søndag i advent d. 17/12.

Johnn er ansvarlig for projektet.

9. Forslag til mødedatoer:

Følgende mødedatoer for foråret 2018 er som følger:

17/1 i Vor Frue, 8/2 i Vindinge, 13/3 i Vor Frue, 10/4 i Vindinge, 23/5 i Vor Frue og 21/6 i Vindinge.

10. Aktionsliste:

Ny opdateret aktionsliste bliver sendt ud med beslutningsprotokollen.

11. Eventuelt:

- Præsterne orienterede om et tværkirkeligt samarbejde på Stændertorvet i Roskilde,  hvor Thomas konfirmander blandt andet skal ind og stå.

- Else-Marie spurgte på status på katafalker til kirkerne.

  Erik svarede at de er på vej og formentlig lander i starten af det nye år.

Herefter sluttede det officielle møde og suppleanter, m. flere forlod mødet.

12. Lukket møde: Graveransættelse:

Menighedsrådet besluttede at afskedige Gunner E. Andersen inden for prøvetiden.

Næste møde: Onsdag d. 17/1 2018 i Samlingsstedet i Vor Frue.