Beslutningsprotokol 16/8 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 16. august 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Jeanett Bruntse-Olsen, Peter Laurits Schouboe, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf, Heidi Frost Andersen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Thomas Feddersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

4. Budgetsamråd 28. august 2018:

Peter, Jeanett, Erik, Martin, Sofie, Else-Marie skal tilmeldes.

5. Tyverisikring på Vor Frue Kirkegård:

Der er indhentet forslag til sikring af Vor Frue kirke og kirkegårdsbygningerne. Det blev besluttet at der var brug for at indhente yderligere tilbud. Punktet udskydes til næste møde.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Erik informerede om ChurcDesk kursus i Provstiet. Tilmelding til Martin inden 13/9 2018.
    

  • Præsten:

Sofie:

               - Marianne Braae skal vikariere for Sofie under hendes orlov.

               - Kirkebladet er på trapperne i nyt layout.

  • Kontaktperson:
   - Niels holder 1 måneds ferie i november. Der er dækket ind for ham.
  • Aktivitetsudvalg:
   - Der har været udfordringer med at finde foredragsholder til d. 13/9, men det er lykkedes at få den dækket ind. Alt er dermed på plads for efteråret.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Bodil og Mona har været på rundtur på begge kirkegårde.
   Vindinge er meget flot og Vor Frue ligeså, men trænger til en ekstra indsats.
  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    
  • Kasseren:
   - Intet er berette.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.
7. Studietur 31. august 2018:

24 deltagere er tilmeldt pt. Else-Marie koordinerer maden med Heidi.

7a. Loppemarked i sognegården:

Sofie er blevet kontaktet af en Vindinge borger omkring at bruge vores parkeringsplads og eventuelt sognegården til et loppemarked. Tidligere har vi sagt nej, da vi ikke låner/lejer ud til kommercielle forhold.

Vi besluttede at vi gerne vil være med til at afholde et genbrugsmarked hvor det er os som står som arrangør.
Sofie kontakter borgeren.

8. Aktionsliste:

Intet at tilføre.

9. Eventuelt:

Kirke urene kommer op cirka d. 1/9 2018.

Næste møde: Tirsdag d. 18/9 2018 i Samlingsstedet