Beslutningsprotokol 19/4 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 i den nye Sognegård i Vindinge

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Mona Sørensen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted.

Afbud: Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Status/rundvisning ny Sognegård:

Erik informerede om følgende:

  • Økonomi er lagt ud til vores advokat. Dog er sidste rate betalt, fratrukket kr. 300.000,00 for mangler ved afleverings gennemgang.
  • Der arbejdes på at få de sidste ting færdige på byggepladsen.
  • Vi er begyndt langsomt at flytte ind.
4. Foreløbige driftsbudget 2018:

Erik informerede om følgende:

  • Foreløbig driftsligning for 2018 blev gennemgået.
  • Medarbejder/menighedsrådsmedlemmer opfordres til at komme med ønsker eller ideer til brug for budgetlægningen.
  • Foreløbigt budget 2018 vil blive fremlagt ved næste menighedsrådsmøde.
5. Repræsentantskabsmøde kirke – skoletjeneste:

Erik informerede om det kommende repræsentantskabsmøde i kirke – skoletjenesten.

Hvert menighedsråd kan ifølge vedtægterne stille med en læg repræsentant og en præst.

Erik blev valgt som læg repræsentant og Sofie som præste repræsentant.

6. Orientering:

Formanden:

- Der bliver afskedsgudstjeneste for Mette d. 23/4 2017.

- Præstestillingen bliver sat op med ansøgningsfrist 15/5 2017.

Præsterne:

- Der er kommet tilmeldinger til konfirmation 2018 i Vindinge og Vor Frue.

Kontaktperson:

- For at få bedste udbytte af vores pr arbejde ønsker Martin m. flere at der er fokus på at få afleveret tekster, billeder med videre i så god tid som muligt.

Aktivitetsudvalg:

- Alle foredrag er planlagt for efteråret.

- Sogneudflugten er planlagt og der er tilmelding fra 2/5 2017.

Kirkegårdsudvalg:

- Mona, Bodil og Camilla fra Roskilde kirkegårde har været på tur rundt på kirkegården i Vindinge. Der blev blandt andet talt om omlægning af bed vest for kirken.

- Der opfordres til at komme med budget forslag til 2018 fra kirkegårdsudvalget.

Kirkeværge:

- Johnn har været på spændende kirkeværge kursus.

Kasseren:

- Jeanett var med til budgetsamråd som var meget givende for en ny kasserer.

7. Aflysning/ændring af gudstjeneste 2. juli 2017:

Sofie informerede om præste dækningen i den kommende periode.

I den forbindelse er der et problem med dækning af gudstjenesten d. 2. juli 2017 på grund af sommerferien. Der er mulighed for at få en præst til tage tjenesten, men det vil være på et andet tidspunkt end vi er vant det, da denne præst samme dag skal varetage tjenesten i sin egen kirke.

Det blev drøftet og efterfølgende vedtaget at vi aflyser gudstjenesten denne dag.

8. Valg af næstformand:

Mona blev efter afstemning valgt som næstformand for menighedsrådet.

9. Udlejning af sognegård og Samlingsstedet:

Sofie gennemgik de udsendte oplæg omkring regulativer og kontrakter.

Mange ting blev drøftet og ideer og ønsker vil blive skrevet ind i et nyt oplæg som sendes ud til endelig godkendelse.

Else-Marie ønsker skrevet til protokols at hun er imod oplægget omkring beløbet for dækning af begravelseskaffe på kr. 1.000,00.

10. Provstesyn:

Dato for vores provstesyn er lagt d. 15. maj 2017 kl. 9.00 startende i Vindinge.

Medarbejdere og menighedsråd opfordres til at komme med input til vedligeholdelse af vores bygninger inden denne dag.

11. Salg af jord til nabo Anne-Sofie Revsbech.

Dette punkt blev udsat til næste menighedsrådsmøde.

12. Aktionsliste:

Dette punkt blev udsat til næste menighedsrådsmøde.

13. Eventuelt:

Else-Marie ønsker følgende taget med på dagsorden til næste menighedsrådsmøde:

”Vores generelle holdning til at arrangementer tilføres noget, der relaterer til et kristent samfund.

Ikke noget skåret i cement, men at det er tænkt ind i arrangementerne" 

Næste møde: Torsdag d. 18/5 2017 kl. 18.00 i Samlingsstedet.