Beslutningsprotokol 8/2 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Peter Laurits Schouboe

Afbud: Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf, Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Behandling af årsregnskab 2017:

Regnskabet blev gennemgået og drøftet.

Under forklaringer blev det påpeget at underskuddet på kr. 309.457 er skrevet forkert ind. Det rigtige tal er kr. 315.380. Forklaring bliver rettet inden endelig indsendelse.

Underskuddet på de frie midler på kr. 114.305, som skyldes færdiggørelse af den nye sognegård, skal findes i 2018, så vi som minimum kan nulstille de frie midler.

Kasserer, formand og regnskabsfører følger situationen nøje.

Når 1. kvartal er overstået følger menighedsrådet grundigt op på situationen.

Årsregnskabet for 2017 som er påført stemplet:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2017, Afleveret d. 05-02-2018 12:32

er blevet gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

4. Studietur for medarbejdere og menighedsråd.

Else-Marie har bragt forslaget op og vi besluttede at arbejde videre med ideen.

Ideen tages op på næste menighedsrådsmøde.

Ideen præsenteres på næste personalemøde 14/3 og medarbejderne opfordres til at komme med input til program.

5. Afholdelse af menighedsmøde:

Erik informerede om grunden til at man skal afholde menighedsmøde.

Det besluttedes at planlægge 1 søndag efter gudstjeneste i henholdsvis Vor Frue og Vindinge.

Datoen skal være på plads inden næste kirkeblad skal udsendes.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Info om kirkegårdskonference. Tilmelding til Martin inden 22. februar.
   - Info om rentesatser fra stiftet. Tallene fra 2018 fortsætter i 2019.
  •  Præsten:
   - Der har været en travl periode med mange bisættelser i januar.
   - Første studieaften om højmessen var en succes og der opfordres til at endnu flere deltager næste gang 1. marts.
    
  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.
  • Aktivitetsudvalg:
   - 2. oktober 2018 står menighedsrådet for foredrag med Frederik Lindhart i kulturcenteret.
   - Sogneudflugten er næsten på plads.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
  • Kirkeværge:
   - Arbejder på at få tilbud på opgaver i præstegården.
   - Arbejder på at få tilbud på reparation af låger på kirkegårdene.
   - Arbejder på at få flere tilbud på uret på Vindinge kirke.
   - Håndværkerliste er udarbejdet og vil blive opsat snarest.
   - Inventarliste er lavet af Lone og Vibeke i Vor Frue kirke og kirkegård.
   Lone og Vibeke laver på Vindinge kirkegårde.
   Bodil, Lone og Vibeke laver på Samlingsstedet.
   Heidi og Martin laver på sognegården og Vindinge kirke.
  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

7. Stiftsdag 17. marts 2018:

Info om stiftsdag 2018. Tilmelding til Martin senest fredag d. 9/2 kl. 12.

8. Dagligvarebutik i Vindinge:

Info om projekt dagligvarebutik. Menighedsrådet har ingen kommentarer til projektet.

9. Parkeringsplads, Kærvej i Vindinge:

Ensretningen af Kærvej skaber problemer for kirkegængere når de skal finde parkeringspladsen ved kirken på Kærvej. Ligeledes kører mange mod ensretningen når de skal parkere ved kirken.

Menighedsrådet besluttede at sende en skrivelse til Gl. Vindinge grundejerforening for at vi I fælles front kan sende en opfordring til Roskilde kommune om at fjerne ensretningen af den nordlige del af Kærvej for på den måde at sikre gode muligheder for at komme til vores parkeringspladser og for at forhindre eventuelle uheld når bilister kører mod ensretningen.

Det besluttedes at gå videre med projektet.

Erik sender skrivelse til Gl. Vindinge grundejerforening.

På grund af mangel på parkeringspladser ved kirken i Vindinge drøftede vi muligheden for at udvide parkeringspladsen ved vores graverhus på Kærvej 2.

Det besluttedes at vi skal gå videre med projektet med henblik på at ansøge om midler til dette ved budgetlægning for 2019.

Johnn sørger for at indhente tilbud på projektet.

10. Åbning mod nord af ny kirkegård i Vindinge:

Punktet blev drøftet og menighedsrådet var enige om at det var en god ide.

Det blev besluttet at i løsningen skal der være en trappe, en låge og trådhegn der spærrer for cykler og andet kørende materiel.

Det besluttedes at vi skal gå videre med projektet med henblik på at ansøge om midler til dette ved budgetlægning for 2019.

Johnn sørger for at indhente tilbud på projektet.

11. Aktionsliste:

Følgende bliver tilføjet på listen:

P-plads ved graverhuset, Kærvej 2.

Åbning mod nord af ny kirkegård i Vindinge.

Ur Vindinge kirke

12. Eventuelt:

Bodil efterlyser faste træffetider på kirkegårdene.

Erik svarede at der arbejdes på en plan.

Brian fortalte at der ved ansættelse samtaler blev givet tilsagn om at de 2 gravere skal have mulighed for at arbejde sammen om større og tunge opgaver.

Else-Marie gav udtryk for at hun forventede at man kan møde en graver på begge kirkegårde hver dag.

Peter foreslog en træffetid, x antal timer, 2 dage om ugen på hver kirkegård.

Brian efterlyser en ramme for træffetid til brug for møde med graverne i slutningen i februar.

Peter fortalte at jo mere man låser medarbejderne på tidspunkter og steder, jo mindre fleksibelt og effektivt bliver arbejdet.

Kirkegårdsudvalget og kontaktpersonen holder møde med graverne omkring dette og finder en løsning som bliver præsenteret for menighedsrådet.

Næste møde: Tirsdag d. 13/3 2018 i Samlingsstedet.