Beslutningsprotokol 22/11 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 11. november 2023 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Mette Rasmussen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Kjeld E- Sørensen, Bodil Frantsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Karina Ankjær Johansen, Paul Kofoed Christiansen, Jørn Blædel Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Ingrid Salinas

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Jeanett bad om at få et lukket punkt på dagsordenen vedrørende opfølgning af det lukkede punkt fra sidste menighedsrådsmøde omkring arbejdsmiljø.
Der blevet tilført et punkt 13. Lukket møde – Arbejdsmiljø.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Valg af Formand:

Erik Johannes Larsen blev ved skriftlig afstemning valgt med 10 stemmer for og 2 blanke stemmer.

4. Valg af næstformand:

Kjeld Erik Sørensen blev ved skriftlig afstemning valgt med 6 stemmer for og 6 blanke stemmer.

5. Valg af øvrige poster: Kirkeværge, kasserer, kontaktperson, bygningskyndig, udvalgsposter og underskriftsberettiget:

- Seth Johnn Fjeldsted blev valgt som kirkeværge for både Vor Frue og Vindinge kirker.

- Jeanett Bruntse-Olsen blev valgt til kasserer.

- Lotte Søndergaard Møller blev valgt som kontaktperson.

- Murermester Niels Hansen blev genvalgt som bygningskyndig.

- Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Maiken Gotlieb
  Wilhelmsen og Mette Rasmussen blev valgt til kirke- og kirkegårdsudvalg.

- Else-Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Karina Ankjær Johansen, Jørn Blædel

  Zinglersen og Paul Kofoed Christiansen blev valgt til aktivitetsudvalget.

- Kjeld Erik Sørensen blev valgt som underskriftsberettiget.

6. Menighedsrådsvalg 2024:

Erik informerede kort om menighedsrådsvalget 2024.

Vigtige datoer:

Orienteringsmøde: 14. maj 2024

Valgforsamling: 17. september 2024

7. Orientering:

Formanden:

- Menighedsrådet har fået en henvendelse vedrørende muligheden for at udstille kunst i Sognegården i Vindinge.

  Efter en lang dialog blev menighedsrådet enige om at det ikke noget vi har mulighed for da vores regulativer for sognegården ikke tillader
  dette.
  Erik svarer på henvendelsen.

- Præstestillingen som mangler at blive besat, bliver en fuldtidsstilling i Vor Frue og Vindinge som 75 % lokalfinansieret præst. Den foreløbige
  tanke er at den skal fordeles med 60 % til Vor Frue og Vindinge kirker og 40 % med bistandspligt i Roskilde Domsogn.

Præst:

Paul:
- Præsterne har haft møde med de 2 organister for at få samstemt vores fælles anliggender. Vi talte både teoretiske og praktiske ting. Pia havde et ønske om at få 
   sat en praktisk foranstaltning op i form af en snor som kan sikre at der er plads omkring orgelet og sangeren.
   Menighedsrådet arbejder på at finde en løsning.

- Paul informerede om at der til gudstjenester/bisættelser ikke er begrænsning for hvor mange der lukkes ind i kirken. Til koncerter og lignende er der
   begrænsninger.

- Provstiets præster arbejder på et provstiprojekt, en pilgrimsvandring 4 gange om året - 2 forår og 2 efterår. Et sogn skal stå for planlægningen en
   pilgrimsvandring på skift.
   Menighedsrådet var positiv stemt og afventer den officielle anmodning.

Kontaktperson:

-        Vores nye organist Clara virker glad for at være her.

-        Der skal snart planlægges mussamtaler til afholdelse i januar.

Aktivitetsudvalg:

- Der var et par fine Halloween arrangementer med cirka 100 deltagere i Vor Frue og 400 deltagere i Vindinge.

   Der været 2 børnegudstjenester afholdt. I Vindinge var der 70 deltagere og den i Vor Frue blev aflyst da der ingen deltagere var.

-  29/11 er der Verdensmusik i Samlingsstedet

   3/12 1. søndag i advent med efterfølgende brødauktion.

   17/1 2024 Foredrag v/Ingrid Salinas om hendes opvækst i Peru og vejen til Danmark.

   6/2 2024 Foredrag "Menneske bag fjendens uniform" i Vindinge Kulturcenter.

   6/3 2024 Foredrag ”Fra Panser til Præst” i Sognegården.

   24/9 2024 Foredrag i Vindinge Kulturcenter.

   25/1 2024 + 13/6 2024 Børnegudstjeneste i Vindinge.

   13/3 2024 Børnegudstjeneste i Vor Frue.

- Ideer til årets sogneudflugt efterspørges.
  Johnn foreslog Egholm museum.

- Kreacafe går godt og lavede i går 24 stykker julepynt til juletræet i vinduet i sognegården.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

- Gran er færdiglagt inden 1 søndag i advent.

- De begynder efterfølgende med brostenskanter.

- Urnenedsættelser i weekender mod et gebyr. Provstiet arbejder på sagen.

Kirkeværge:

- Flagstangen bliver rettet i den nærmeste fremtid.

Kasseren:

- Vi har haft det årlige kasseeftersyn og har pt ikke modtaget nogle bemærkninger.

- Erik har været til et fyraftensmøde med revisionsfirmaet BDO som reviderer vores regnskaber. Vores sogne var de eneste i Provstiet som ikke
  havde nogle bemærkninger vedrørende 2022 regnskabet.

Medarbejderrepræsentanten:

- Intet at berette.

Øvrig orientering:

- Der er juletræstænding ved Samlingsstedet søndag d. 26/11 2023.

- Overskuddet fra madlavningen i Vindinge Kulturcenter beløb sig til 3.063 kr. som går til menighedsplejen.
   Til yderligere information har en borger i Vindinge torsdag d. 23/11 2023 doneret 3.000 kr. til menighedsplejen.
   Samlet beholdning i menighedsplejen pr. 23/11 2023 er 11.793,84 kr.

- Menighedsråds postkasse kan ikke tilgås af alle i menighedsrådet som tidligere. Martin vil sende relevante mails videre fra postkassen til
   menighedsrådsmedlemmer.

8. Fjernvarme:

- Vi besluttede at få undersøgt økonomien omkring eventuel tilslutning til fjernvarmenettet i vores bygninger i Vindinge.

- Erik informerede om at stiftets varmekonsulent havde anbefalet El til at varme Vor Frue kirke op.

9. Førstehjælpskursus:

- Menighedsrådet har fået en henvendelse vedrørende førstehjælpskurser i sognegården. 
   Efter en lang dialog blev menighedsrådet enige om at det ikke noget vi har mulighed for da vores regulativer for sognegården ikke tillader dette. Erik svarer på
   henvendelsen.

10.  Datoer for menighedsrådsmøder i 2024:

Tirsdag 23/1 Vor Frue – Onsdag 28/2 Vindinge – Torsdag 4/4 Vor Frue – Onsdag 22/5 Vindinge – Onsdag 12/6 Vor Frue – Torsdag 22/8 Vindinge – Tirsdag 1/10 Vor Frue – Onsdag 30/10 Vindinge – Torsdag 21/11 Vor Frue

11. Aktionslisten:

- Ingen ændringer

12. Eventuelt:

- Hanne: Der er jævnligt, ved søndagsdåb, en del støjende pårørende til dåbsfamilierne. Må man
   sige noget til dem?

   Paul: Det skal ikke være præsten, men en medarbejder der bør tage affære.

   En god ide kan være at præster oplyser forældre om at det er andre med når det er en dåb i søndagsgudstjenesten, så der på den måde kan tages hensyn til
   øvrige kirkegængere.

13. Lukket punkt:

Der var en opfølgning fra det lukkede punkt på dagsordenen, vedrørende opfølgning af det lukkede punkt fra sidste menighedsrådsmøde d. 10/10 2023, omkring arbejdsmiljø.


Næste møde er d. 23. januar 2024 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Paul Kofoed Christiansen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen