Beslutningsprotokol 19/4 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Marianne Lauritzen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller, Heidi Frost Andersen, Kjeld E- Sørensen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Jørn Blædel Zinglersen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Kirkelige aktiviteter i Vor Frue og Vindinge fremadrettet:

Sofie kom med et oplæg til drøftelse i menighedsrådet.

- Meget lille tilslutning til børnegudstjenester i Vor Frue. Spisning aflyst flere gange.
  Menighedsrådet besluttede at vi ikke arrangerer børnegudstjenester i hverdagene i Vor Frue til efteråret.

- 1 tilmeldt til minikonfirmand i Vor Frue. Aflyst.
  Sofie og Thomas arbejder videre med en eventuel ændring af konceptet.

- Børnekor i Vor Frue er forsøgt sat i gang via samarbejde med skolen. Aflyst med mulighed for at forsøge senere på
  foråret. Loïc følger op på dette.

- Torsdagstræffet har ikke så mange deltagere som for nogle år siden, og der kommer ikke mange nye ansigter til
  arrangementerne. Men der er en stabil gruppe, som er glade for at komme.
  Menighedsrådet besluttede at fortsætte med torsdagstræffet.

- Der har været 18 fødsler i Vor Frue i 2021 og det kunne være nok til at prøve noget babysalmesang.
  Heidi har tilbudt at tage bolden op og starte babysalmesang op i Vor Frue i samarbejde med Loïc.
  Menighedsrådet besluttede at bakke op om ideen.

- Julekoncerter i en anden form end hidtil? Aktivitetsudvalget arbejder videre med det.

- Hvor mange foredrag fremadrettet? Aktivitetsudvalget arbejder videre med det.

5. Skovkirkegård:

Eriks kom med oplæg til drøftelse om vi skulle fortsætte med Skovkirkegård ideen i Vor Frue.

Kirkegårdskonsulenten havde sendt sit notat vedrørende hendes tanker derom efter hendes besøg på kirkegården d. 11/3 2022.

Efter en drøftelse besluttede menighedsrådet sig for at gå videre med projektet.

Følgende tanker kom frem under drøftelserne og skal tages med i det videre arbejde med projektet:

- Borgerne i Vor Frue skal inviteres til borgermøde omkring projektet tidligt i forløbet.
- Inden borgermøde skal vi have afklaret mange detaljer, så vi er rustet til at svare på spørgsmål.
- Der skal være låger flere steder så borgerne stadig kan benytte området og på den måde stadig bliver budt velkommen
  indenfor.
- Mindestenen ud mod Vor Frue hovedgade skal blive stående.

6. Orientering:

•                     Formanden:

 - Udmelding af ligning 2023 er kommet fra Provstiet.
   Udvalgene og personale kan komme med ønsker til budget 2023.
   Budget bliver taget op på næste menighedsrådsmøde.
   Vi skal selv dække og tage højde for prisstigninger på el og gas både i år og til næste år.
   Både drift og anlægs ønsker sendes ind til Martin inden næste menighedsrådsmøde.

•                     Præster:

- Sofie:

  - Det blev en fin Påske med god opbakning.
    God lyd/orgel musik fortælling Palmesøndag og 2. Påskedag.
    Fantastisk at have eksterne musikere ude og spille.
    Palmesøndag i Vor Frue var der nogle unge mennesker som er mulige emner til konfirmander næste år.        Vi må se om det lykkedes at kunne lave et hold.
    Selvom der ikke oprettes et hold i Vor Frue kan man altid blive konfirmeret i kirken hvis man har
    tilknytning.

  - Sofie informerede om Stephans projekt ”ungarbejdere på kirkegården”.
    Der har været mange ansøgere og der er ansat 7 i alt.

- Thomas

  - Intet at berette.

•                     Kontaktperson:

- Intet at berette.

•                     Aktivitetsudvalg:

- Sogneudflugt 1/6. Menighedsrådsmedlemmer er gratis men husk tilmelding.
  Tilmeldingen åbner d. 3/5 2022.

- Foredrag i Kulturcenteret d. 27/9 2022 er på plads. Det bliver Rasmus Birkerod som
  vil fortælle om Livsforandrende øjeblikke i Israel/Palæstina.

•                     Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

- D. 2/4 holdt udvalget møde på Vor Frue kirkegård.

- Der er bestilt stauder til begge kirkegårde.

- Kirkebænk på Vor Frue kirkegård er stjålet.

 - 8/6 2022 afholdes der møde i udvalget igen.

•                     Kirkeværge:

- Intet at berette.

•                     Kasseren:

- Intet at berette.

•                     Øvrig orientering:

- Intet at berette.

7. Biskopvalg:

- Menighedsrådet drøftede igen biskopvalget efter der havde været debatmøde i Roskildehallerne d. 30/3 2022.

- D. 20/4 2022 kommer valgkortet i e-boks. Der kan stemmes til og med d. 11/5 2022 kl. 12.

8. Adfærdskodeks:

Kirkeministeriet har i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet et adfærdskodeks som menighedsrådene har mulighed for at tilslutte sig.
Menighedsrådet besluttede sig til ikke at tilslutte sig adfærdskodekset.

9. Samlingsstedets ombygning:

Ansøgning om byggetilladelse hos kommunen forventes at blive sendt af sted snarest. Mangor og Nagel søger på vegne af menighedsrådet.

Mangor & Nagel afventer at modtage en fuldmagt fra os til at gøre det.

Da kontrakten mellem Mangor & Nagel og os ikke er på plads endnu, har de ikke fået en sådan.

Vores rådgiver Hans-Jørgen Vastring er i dialog med Mangor & Nagel omkring kontrakten.

I skrivende stund er kontrakten underskrevet og en fuldmagt er sendt til Mangor & Nagel.

10. Aktionsliste:

Skovkirkegård i Vor Frue tilføjes med Erik som ansvarlig.

Nye ideer til aktiviteter i Vor Frue slettes.

11. Eventuelt:

- Erik: Skal vi lave mad i kulturcenteret i efteråret? Menighedsrådet besluttede at det vil vi gerne og Erik tager følgende
  forslag til datoer med til Kulturcenteret: 11/10 2022 eller 8/11 2022.

- Else-Marie: Hvad er status på Lises sygdom. Sofie svarer at Lises sygemelding er til 5/5 2022.
  I skrivende stund er den forlænget til 15/5 2022.

Næste møde er d. 18. maj 2022 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen