Beslutningsprotokol 14/3 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Mette FriborgDevantier, Mona Sørensen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Præste praktikant Henrik Friberg, Suppleant Nina Hestehave Degn.

Afbud: Karen Jensen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Status for nyt sognegård:

Erik informerede om følgende:

Vi har koblet en advokat på sagen for at hjælpe os igennem økonomi i projektet.

Vi har derfor intet nyt at fortælle omkring økonomien på nuværende tidspunkt.

Der sker meget på byggepladsen og der bliver sågar arbejdet i 2 holds skift.

Byggeudvalget præsenterede møblerne til salen. De vil blive bestilt onsdag og forventet levering bliver 27. april.

4. Årsregnskab 2016:

Årsregnskabet for 2016, som er påført stemplet:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2016, Afleveret d. 08-03-2017 14:59

blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

5. Orientering:

Formanden:

- Brev modtaget fra Sct. Nicolaitjenesten Roskilde omkring evt. indsamling til dem.

Vi nedsætter snarest et kollekt udvalg som skal se på kollekterne.

- Budgetsamråds invitation blev fremlagt og vi deltager med Peter, Jeanett, Sofie og Erik.

Præsterne:

- Mette har fået ny stilling som hospicepræst på skt. Lukas stiftelsens hospice i Hellerup.

Mette stopper pr. 30. april 2017. Søndag d. 23. april 2017 forventer vi at holde afsked med Mette. Nærmere info følger.

- Skærtorsdags gudstjeneste er nu flyttet til Vor Frue.

Kontaktperson:

- Heidi Frost Andersen er ansat pr. 1. april 2017 som vores nye kirketjener.

- Ulla Jørholt er ansat som sanger vikar i perioden 1. april til 31. maj 2017.

- Stine er tilbage fra barsel fra 1. juni 2017.

Aktivitetsudvalg:

- Udvalget har umiddelbart inden menighedsrådsmødet haft planlægningsmøde og mange arrangementer er på plads.

- Palmesøndag i Vor Frue kirke planlægges der en fejring af kirkens 110 års fødselsdag.

Kirkegårdsudvalg:

Vindinge Gl. kirkegård:

- Der arbejdes på at få renset og malet låger.

- Der arbejdes på at bænkene får olie.

- Der er forslag fra gartnerne omkring fornyelse af skraldespande. Der bliver kigget på det.

- Der arbejdes fortsat på skilte til hunde høm høm problemet.

Vor Frue kirkegård:

- Der arbejdes på at få repareret/udskiftet tagrende på toiletbygningen.

- Der arbejdes på at få sat beslag på døren til ”Det kolde graverhus”.

- Lindetræer er blevet beskåret jf. tilbud.

Bodil, Mona og Erik deltog på kirkegårdskonferencen.

- Der var meget fokus på samarbejde kirkegårde i mellem.

- Der var ligeledes fokus på valg af de ”rigtige træer” til kirkegårde.

- Sikkerhed for personale på kirkegårde var også et emne på konferencen.

Else-Marie fremlagde et ønske om at det ikke var muligt at få kegle vaser til Vindinge kirkegård.

Kirkeværge:

- Arbejder på lydplader og foldedøren i Samlingsstedet. Forventes færdiggjort i foråret.

- Andre mindre projekter i Vor Frue vil ligeledes blive lavet.

- Kaffemaskine til Samlingsstedet er der ved at komme tilbud ind på.

Kasseren:

- Intet at berette.

6. Indretning af kontor i Samlingsstedet til Folkekirkens Skoletjeneste:

Erik informerede om at han havde haft møde med Bodil og Folkekirkens skoletjeneste omkring indretning af deres kontorer.

Der skal etableres netværk.

Der arbejdes på at få tilbud fra tømrer til at lukke scenen af og få lavet skab, reol og afsætningsplads i gangarealer uden foran kontorerne.

Der skal ligeledes lægges trægulv i det ene eller måske begge kontorer.

Der bliver sat ny pakke postkasse op så skoletjenesten kan få leveret pakker selvom de ikke er på kontoret.

Alle udgifter vedrørende indretning og opbygning af kontorerne vil Folkekirkens Skoletjeneste betale.

Deres printer er planlagt til at stå i et skab i gang arealerne.

Vi skal undersøge om der skal tages højde for eventuelle skadelige dampe fra printeren.

7. Aktionsliste:

Aktionslisten er blevet opdateret og flere af punkterne arbejdes der på, til en forhåbning afslutning i foråret 2017.

Der blev ikke sat yderligere punkter på aktionslisten.

8. Eventuelt:

- Else-Marie fremsatte stor ros til Henrik (Præste vikar) for hans prædiken d. 12/3 2017.

- Else-Marie takkede for opmærksomheden til hendes 70 års fødselsdag.

- Else-Marie spurgte omkring tidspunkt for vores syn af bygninger.

Erik svarede at det ikke er på plads endnu, men at der arbejdes på det og bør være klaret inden   budgetlægning ultimo september.

- Nina gav et lille referat fra møde med Paperboy. Der vil komme et nyt oplæg fra dem, men menighedsrådets holdning er fortsat at vi er meget tilfredse med vores eget kirkeblad.

Næste møde: Onsdag d. 19/4 2017 kl. 18.00 i Samlingsstedet.