Beslutningsprotokol 24/10 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.00

i Samlingsstedet Vor Frue

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Thomas Feddersen

Afbud: Ingen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 3. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

4. Budget 2018:

Budget 2018 blev forelagt, gennemgået, drøftet, godkendt og herefter underskrevet.

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 12-10-2017 11:16

5. Kirkeblad:

Sofie informerede om udvalgets foreløbige arbejde.

Udvalget havde et ønske om mulighed for at lave de 2 ”små” blade til 8 siders i stedet for 4 siders. Det blev besluttet at udvalget havde frie hænder til at gøre det.

6. Orientering:

Formanden:

- Orientering om at provstiet har behandlet sagen vedrørende skade på nabos bil.

Provstiet anerkender menighedsrådets måde at håndtere sagen på og at menighedsrådet

har handlet korrekt i sagen. Provstiudvalget vil dog opfordre menighedsrådet til per

kulance at betale de 5810 kr.

Menighedsrådet besluttede at følge provstiets opfordring.

- Provstiet opfordrer til ringning d. 31/10 mellem 16.45-17.00 for markering af 500 året for

 Menighedsrådet besluttede at følge provstiets opfordring.

Præsten:

- Orientering om sygdom i Jakobskirken som indebærer at både Thomas og Sofie

vikarierer derinde.

- Orientering om at Sofie tager begge Allehelgens gudstjenester, da Thomas ikke har haft

nogle bisættelser/begravelser endnu. Thomas deltager som ”gæst” ved den ene af

tjenesterne.

- Orientering om at Sofie er i gang med en større master opgave og i den anledning har

søgt om 3. måneders studieorlov i løbet af 2018. Den er ikke blevet bevilget endnu.

Kontaktperson:

- Personalemøde er afholdt.

- Der er følgende ønsker til budget 2018:

    1. Flere stemmer ønskes til orgel i Vindinge
    2. Kor weekend i Vindinge 27/1 2018
    3. Rygstøvsuger til kirketjenere.
    4. Pia ønskede mulighed for at få 16 grader i kirken i Vindinge.

​​Aktivitetsudvalg:

- Planlægning af 2018 er i gang.

- 16/1 2018 står vi for programmet i kulturcenteret hvor vi skal høre Ronald Risvig fortælle

om Matador og kristendommen.

- Ideer til 2018 sogneudflugt ønskes.

Kirkegårdsudvalg:

- 3 døde træer på den nye kirkegård bliver fældet af Roskilde kirkegårde.

- Kirkegårdsudvalget har været på kursus ”Tilpasning af kirkegårde med succes.

Langtidsplanlægning på 40-60 år var et af emnerne og et andet var ”Drop vanetænkning”.

Kirkeværge:

- Forslag om at få hjertestarter sat op på Vindinge sognegård med 50 % betaling af os og

50 % betaling af Gammel Vindinge grundejerforening.

Menighedsrådet besluttede af godkende dette.

- Hjertestarter i Vor Frue blev dermed også et emne og menighedsrådet besluttede at

arbejde videre med at finde en partner for at få en op ved Samlingsstedet på samme

økonomiske vilkår som den i Vindinge.

 - Lydplader bliver sat op snarest. (Er i skrivende stund sat op)

Kasseren:

- Skal på kursus for valgte kassere 13/11 2017.

Medarbejderrepræsentant:

- Ingen medarbejdere har noget til menighedsrådet.

- Har været på et fantastisk kursus i uge 41.

- Martin og Heidi har begge, efter aftale med Mette, søgt kompetencefonden om midler til

kursus forløb i 2018.

- Heidi har været til stiftsdag for kirketjenere og i 2018 vil det blive afholdt i Vindinge

- Karina starter som virksomhedspraktikant i 4 uger fra d. 25/10 2017.

7. Status sognegården:

Erik informerede om status.

Ingen beslutninger taget.

10. Aktionslisten:

Kaffemaskine i begge sognegårde slettes.

Oprydning i kælderen i samlingsstedet påføres (Er i skrivende stund klaret)

Opdateret aktionsliste udsendes med beslutningsprotokollen.

11. Eventuelt:

Jeanett – Forespørgsel fra Vindinge koret om at kunne øve hver mandag i sognegården.

Else-Marie – Nye menighedsrådsmøde datoer ønskes på næste møde. Husk rullende møde dage.

Else-Marie – Foreslår at personale/menighedsråds tur tages op igen i 2018.

Næste møde: Onsdag d. 29/11 2017 i Sognegården i Vindinge.