Beslutningsprotokol 26/2 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mona Sørensen

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Erik ønskede at få et nyt punkt (Madlavning i kulturcenteret) på dagsorden.
Punkt 10 blev ændret til 10a. Fastsættelse af dato for syn.
Et nyt punkt blev sat ind som 10b. Madlavning i kulturcenteret.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Moms beregning for regnskab 2019:

Erik informerede om muligheder for momsberegning og efterfølgende, blev den af Landsforeningen af Menighedsråds forslag, vedtaget som den momsberegning menighedsrådet skal bruge for 2019.

4. Behandling af årsregnskab 2019:

Årsregnskabet for 2019 som er påført stemplet:
Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2019, Afleveret d. 12-02-2020 10:53
blev gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

5. Årsregnskab Folkekirkens Skoletjeneste 2019:

Erik informerede om at årsregnskabet for Folkekirkens skoletjeneste 2019 er blevet godkendt og underskrevet af formand og kasserer.

6. Likviditetsregnskab 2020:

Likviditetsbudget for 2020 blev gennemgået.

7. Orientering:
  • Formanden:
   - Forberedende budgetsamråd d. 25/3 2020 kl. 17-20.  Tilmelding senest 15/3 til kirkekontoret.
   - Roskilde stiftsdag d. 28/3 2020 kl. 10-16.45. Tilmelding senest d. 5/3 til kirkekontoret.
   - Vindinge kirke har været udlånt 22. februar til kirkelig velsignelse af par fra baptistmenigheden. Udlånet er godkendt af biskoppen. Forespørgslen kom efter forrige menighedsrådsmøde.
    

  • Præsten:
   Sofie:

   - Succesrige arrangementer i begge kirker i foråret.
   Bamsegudstjeneste i Vor Frue var overraskende meget velbesøgt. 
   Fastelavnsgudstjeneste i Vindinge blev et rigtig godt arrangement og ligeledes meget velbesøgt.
   - Mille Marie Gundersen er blevet hyret til at tage billeder ved arrangementer og detalje billeder i kirkerne i foråret 2020. Det er et ønske fra præsterne om at få nogle nye og bedre billeder til brug for blandt andet vores hjemmeside.
   - På sporet af Jesus foregår d. 28/5. Guide tilmelding: Erik, Mona, Henrik & Marianne.
   Intro møde d. 6/5 kl. 10-12.
   Thomas:
   - 2. Pinsedagsgudstjenestes planlægning er i fuld gang.
   - Vindinge aktivdage 2 uger, 18/4-3/5. Lørdag d. 25. maj holdes rundboldturnering.
   Vindinge kirke byder ind med forskellige arrangementer og begge præster er med i planlægningen.
    

  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Foredrag i morgen d. 27/2 omkring Årgang 0.
   - 21/9 foredrag i kulturcenteret. ”De fremmede kommer til byen” v/Erik Lindsø.
   - Vindingekoret holder julekoncert i december, men datoen er ikke sikker endnu.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Årsopstartsmøde med graverne.
   - Hækken ved Samlingsstedet ud mod vejen er udskiftet.
   - Lapidariet i Vor Frue er næsten på plads.
   - Gelænder på den ny kirkegårds indgang er bestilt.
   - Både Vibeke og Lone ønsker at de små hække bliver klippet af Tom Malling lige som sidste år. 
    

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

8. Kopimaskine i samlingsstedet:

Vi besluttede at skille os af med kopimaskinen i Vor Frue da hverken Folkekirkens skoletjeneste eller vores personale bruger den. Hvis behovet for en kopimaskine bliver aktuelt igen kan vi købe en mindre maskine.

9. Tidsrum på dagen for lys på kirken i perioden fra 1. søndag i advent og til og med Kyndelmisse d. 2. februar:

I tidsrummet fra kl. 6-9 om morgenen og kl. 16-23 om eftermiddagen/aftenen.
Kirkeværge og graverne er ansvarlig for lyset på kirkerne.

10a. Fastsættelse af dato for syn:

Syn på begge kirker bliver afholdt d. 28/4 kl. 10.00 startende i Vindinge og efter en let frokost fortsætter vi i Vor Frue.

10b. Madlavning i kulturcenteret:

Årets madlavning i kulturcenteret bliver tirsdag d. 27/10 2020.

11. Udlejning af sognegårde:

Efter modtagelse af en forespørgsel om mulighed for at leje Sognegården og Samlingsstedet, tidligere end de 3 måneder som regulativerne giver mulighed for på nuværende tidspunkt, blev forespørgslen drøftet.
Vi besluttede at holde fast ved de regler vi har nu.

12. Menighedsrådsvalg: Fastsættelse af antal medlemmer i MR – hvem påregner at genopstille – forslag til kandidater:

- Erik informerede om fastsættelse af antal menighedsrådsmedlemmer i rådet.
Der skal være mellem 8-13 medlemmer fordel på begge sogne og der skal være minimum et medlem fra hvert sogn.
Det blev besluttet at rådet skulle tænke over det til næste Menighedsrådsmøde hvor en endelig beslutning skal tages.
- Der er mulighed for at gå på ”valgportalen” og se hvilke plakater, håndbøger med mere der er produceret på landsbasis og som vi kan benytte.
Link til siden og koder bliver sendt ud sammen med beslutningsprotokollen. 
- Mona genopstiller ikke.
- Brian overvejer at genopstille hvis han kan få en garanti for at han ikke bliver valgt som formand for menighedsrådet.
- Mette genopstiller men ønsker ikke at fortsætte som kontaktperson.

13. Aktionsliste:                    

Ingen ændringer på listen.

14. Eventuelt:

- Thomas: På søndag bliver der kirkekaffe, men der bliver også fernisering af konfirmandernes  Krusifiks og derfor vil der også blive serveret andre drikkevarer mm.
- Brian: Kan vi ikke nævne til gudstjenesterne at der ikke kun er kirkekaffe, men også kirkejuice. Præsterne vil gøre dette fremadrettet.

Næste møde er i Sognegården torsdag d. 12. marts 2020.