Beslutningsprotokol 23/8 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 23. august 2023 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede:Erik Johannes Larsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hel-lerup Ladegaard-Pedersen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Ingrid Salinas, Paul Kofoed Christiansen, Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Kjeld Erik Sørensen, Jeanett Bruntse-Olsen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2023:

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Orientering:

Formanden:
- Budgetsamråd 30/8 2023. Jeanett, Else-Marie og Erik deltager.
- Præsteboligen tømmes 7/9 2023. Provstiet kontaktes af Erik for at få lavet et ud-flytningssyn hurtigst muligt.
   Indgang til præstekontor skal muligvis flyttes så de opfylder gældende regler for et præstekontor i privatboligen.
- Præsteansøgning til Sofies stilling er ved at blive skrevet og bliver annonceret snarest muligt. Sofie har indvilget i at hjælpe med beskrivelsen

Præst:
Paul
- Hyggeligt at være her. Gode medarbejdere. Nok at se til, men det går.

Kontaktperson v/Erik:
- 11 organistansøgninger. Dato for prøvespil kommer torsdag eller fredag.

Aktivitetsudvalg:
- Vi har haft møde i dag og gennemgået aktiviteterne i efteråret.
Hvem laver mad til Børnegudstjenesten i Vor Frue? Bodil.
Formandens
Hvem står for julekoncerten i Vor Frue? Else-Marie kontakter Pia.
Karina minder om at menighedsrådet står for madlavningen d. 3/10 2023 i Kultur-centeret.
Karina deltager i møde omkring Vindingedage d. 30/8 2023.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
- Græsslåmaskinerne er repareret for mange penge de sidste år. Ny græsslåma-skine i den kvalitet som der kræves koster omkring 80.000 kr.
Dyveke undersøger brugt markedet.
Alger på springvand forsøges fjernet på bedste vis.
Der lægges løbende brosten på Vor frue kirkegård.

Kirkeværge:
- Maler starter på at male skodder i kirketårnet i Vindinge i næste uge.
- Bogstaver ”Samlingsstedet” bliver sat op på gavlen i den nærmeste fremtid.

Kasseren:
- Intet at berette.

Medarbejderrepræsentanten:
- Intet Babysalmesang i Vor Frue i efteråret. Der var kun tilmeldt 2.
- Varmestyringen i Vindinge kirke er gået i stykker. Der er bestilt et nyt som bliver sat op i uge 36.
- Orgelet i Vindinge fungerer ikke optimalt efter rensningen af orgelet.
   Orgelkonsulent og varmekonsulent er sat på sagen via Pia med flere.

Øvrig orientering:
- Præstekontoret i sognegården får installeret ventilation i september.

5. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerer om at der mangler 3 ting for at vi er færdige med det som entreprenøren DPU skal udføre. Lyset udenfor, en rigtig taghætte til det nye fyr og de lovpligtige rapporter for forskellige ar-bejder som skal indsendes til kommunen for at få den endelige ibrugtagelse tilladelse og BBR.
Vi har derfor tilbageholdt 30.000 kr.

6. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

7. Eventuelt:

- Else-Marie: Sangbar i Vor Frue – Flot arbejde af Ulla, Stine og Heidi.
   Dejligt med de 2 nye præster.
- Erik: Martin er væk de næste 6 uger fra på mandag.

Næste møde er d. 21. september 2023 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud

Mette Rasmussen

Afbud

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Afbud

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen