Beslutningsprotokol 10/4 20219

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud: Mette Rasmussen, Mona Sørensen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 1. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

4. Nyt Lapidarium på Vindinge kirkegård:

Brian forespurgte omkring hvilket materiale gangstien i det nye Lapidarium skulle bestå af.

Menighedsrådet besluttede at der skulle være græs på den nye gangsti.

Vi besluttede at sætte graverne i gang med det nye Lapidarium jf. forslag 2 som blev præsenteret på Menighedsrådsmødet i februar.

5. Gudstjenesteliv:

Gudstjenestelivet i Vor Frue og Vindinge blev diskuteret.

Det blev besluttet en gang om måneden i sommerhalvåret (minus juli) at holde gudstjeneste i Vindinge kl. 9 og højmesse i Vor Frue kl. 10.30. Samme præst, organist og kirkesanger kan medvirke ved begge gudstjenester, men der skal en kirketjener i hver kirke.

Desuden blev det besluttet at prøve noget nyt, nemlig at udvælge 5-6 højmesser om året i Vor Frue og give dem et særligt musikalsk præg. Ved disse ”koncert-gudstjenester” vil nogle af de musikalske elementer indgå i et tema, som for eksempel Benny Andersen, Kim Larsen, jazz, musical, viser eller meget andet. Der blev aftalt op til 20.000 kr. på et år til aflønning af anden musik.

Endelig blev aftengudstjenester diskuteret, både hvornår og hvor de skulle afholdes. Det blev aftalt at fastholde aftengudstjenester kl. 17.30 på hverdagsaftener med mulighed for efterfølgende spisning ca. 6 gange om året (2 i VF og 4 i Vindinge).

6. Borderland – festival i Hedeland:
Thomas har talt med flere præster i området og der er ingen der har nogle tanker omkring at deltage. Så Menighedsrådet besluttede ligeledes efter drøftelser at vi ikke ønsker at deltage.

7. Frivilligt engagement i samarbejde med andre MR:

Der er tilsagn fra Domsognet og Sankt Jørgensbjerg om at deltage i et Tænketank møde.

Menighedsrådet besluttede at vi gerne vil deltage. Erik og Thomas deltager på vegne af Menighedsrådet.

8. Orientering:
  • Formanden:
   - Gravpladser i skovene har der været en del snak om i medierne på det sidste.
   Ledreborg slot er en dem der nok får tilladelse i 2019.
   Vi har plads i Vor Frue med træer og i Vindinge på den ny kirkegård har vi plads, men ingen træer. Skal vi overveje at lave en skovkirkegård? Tænk over det.
   - Folketinget har vedtaget en ny ferielov. Betydningen for vores sogn kan vi at vi måske skal finde et beløb i størrelsesordenen kr. 260.000 i regnskabet 2020.
   Ferieloven suppleres for den offentlige sektor af en ferieaftale. Den er tidligere lovet færdig til 31. december 2018, men nu er det forventningen, at den kommer på plads inden 1. juli 2019. Derfor ved vi ikke pt. hvilken betydning det har for vores budgetlægning for 2020.
   - Referat fra Mette omkring graverne der har holdt møde.
   Graverne ønsker hjælp i form af køb af folk til at klippe hæk og gravermedhjælp i ferieperioden.
   - Stålmosevænget grundejerforening har holdt generalforsamling og der var en rigtig god stemning ved mødet. 
  • Præsten:
   Thomas:

   - Har kigget på lidt statistik i forbindelse med ”Gudstjenesteliv” udvalget og der harcirka været 3500 til højmesser, dåb, vielse og begravelser i 2018.
   - Har holdt konfirmand møde i Vor Frue. Der bliver et hold i Vor Frue i 2019/2020.
   - Første gang jeg skal holde 2. påskedags gudstjeneste. Tænker at dele børn op i store og små og så lave æggejagt på begge kirkegårde i Vindinge.
   - Har haft møde omkring de nye i Vindinge. Masser af ideer kom frem. Indflytning er så spredt så vi kan ikke lave et stor arrangement. Der arbejdes videre med ideerne.
   Sofie:
   - Intet at berette.
    
  • Kontaktperson:
   - Sofie fortalte at der havde været personalemøde og at personalet glæder sig til personaleudflugten i maj.
    
  • Aktivitetsudvalg:
   - Minder om foredraget i morgen d. 11/4 2019.
   - Sogneudflugt er d. 28/5 2019.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
    
  • Kirkeværge:
   - Har fået sat navneskilt op på Sognegården.
   - Murer har været i gang på Vor Frue kirke.
   - Låger på Vindinge kirkegård er repareret.
   - Belægning på Vindinge præstegård er lavet.
   - Tirsdag efter påske bliver skrivebordet lavet i sognegården på 1. sal.
   - Kirkegårdslågen på Vor Frue Kirkegård bliver snarest afhentet, og der bliver lavet en ny låge, hvor alt jern: hængsler, beslag og dørhåndtage bliver genbrugt.
    
  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Salmebøger er nu ankommet.
9. Samlingsstedets renovering:
Der har været holdt møde i udvalget. Mange ideer kom frem.
Ny foldedør, nyt gulv, nye møbler, nye gardiner, nye reoler i konfirmand lokalet. Generelt skal det blive mere tidsvarende.
Vi er i gang med at finde priser til brug for anlægsønsker til budget 2020.

10. Datoer Menighedsrådsmøder efterår 2019:

Menighedsrådsmødet d. 25/9 2019 blev rykket til 26/9 2019.

11. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

12. Eventuelt:

Da Peters kone har fået en præstestilling og de derfor flytter til et ny sogn ønsker Peter at stoppe i Menighedsrådet. Erik takkede for indsatsen og ønskede dem begge held og lykke.

Næste møde: Torsdag d. 23/5 2019 i Sognegården