Beslutningsprotokol 25/3 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00 på SKYPE

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Kjeld E. Sørensen, Jørn Blædel Zinglersen

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Momsberegning for regnskab 2020:

Erik informerede om muligheder for momsberegning og efterfølgende, blev den af, Landsforeningen af Menighedsråds forslag, vedtaget som den momsberegning menighedsrådet skal bruge for regnskabet 2020 til og med regnskabet 2023.

3. Behandling af årsregnskab 2020:

Årsregnskabet for 2020 som er påført stemplet:
Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03-2021 12:59 
blev gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

4. Årsregnskab Folkekirkens Skoletjeneste 2020:

Årsregnskabet for Folkekirkens skoletjeneste SKIBET blev gennemgået.

5. Orientering:
    • Formanden:
      - Tak for støtte i forbindelse med Gurlis død.
       

    • Præsten:
      Sofie:

      - Reviderede Corona restriktioner giver mulighed for at afholde udendørs gudstjenester på op til 50 personer. Vi afventer bedre vejr før vi eventuelt vil udnytte denne mulighed. Derfor bliver Påskens gudstjenester afholdt i kirken med mulighed for 16 deltagere i Vindinge 15 i Vor Frue.
      - Retningslinjerne giver også mulighed for at foreningslignende arrangementer, som er arrangeret af menighedsråd eller trossamfund, kan afholdes med op til 50 deltagere udendørs. Derfor er Torsdagstræf startet op igen med foreløbigt 3 arrangementer.
      - Konfirmander må efter Påske mødes udendørs med præsterne.
      - I efteråret nedlagde vi kirkekaffen efter gudstjenesterne. Vi vil gerne starte det op igen nu når vi må holde gudstjenester udendørs. Der var fuld opbakning fra menighedsrådet til dette.
      - Kirkenyt er på vej rundt til alle. Det er kun gældende for Påske perioden.
       

    • Kontaktperson:
      - Ny gravermedhjælper er startet 2/3 2021. Hun er kommet godt i gang.
      - Der har været personalemøde 3/3 2021. Indholdet var generel information fra præster om de kommende aktiviteter.
      - Der er lavet vagtplan for kirketjenere gældende til og med maj måned.
      - Medarbejder udviklings samtaler forventes at bliver afholdt inden sommerferierne.
       

    • Aktivitetsudvalg:
      - Der sker ikke så meget på grund af Corona.
      - Udvalget regner ikke med at der bliver en sogneudflugt i år.
      - Det har ikke været muligt at holde et fysisk møde endnu.
       

    • Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
      Hanne:

      - Budget/regnskab for kirkegården ønskes at blive gennemgået af regnskabsfører eller andre for udvalget for at give også bedre indsigt deri.
      - Vedtægter vil der blive arbejdet på at få færdiggjort.
      - Poppelgårds gravsten/gravsted er blevet drøftet i udvalget. Se punkt 6.
      - Kirsebærtræerne på nye kirkegård er fældet. De bliver rodfræset snarest.
      Erik:
      - Nye træer til den nye kirkegård i Vindinge skal besluttes i samarbejde med en kirkegårdskonsulent.
      - Sti ved den nye indgang i Vindinge mangler at blive lavet.
      - Ide om en skovkirkegård i Vor Frue bør udvalget have i tankerne. Hvis hegnet ud mod skoven bliver flyttet er der mulighed for at lave en skovkirkegård.
       

    • Kirkeværge:
      - I Vor Frue er der på kirken et tagrende nedløbsrør med hul i. Der er sendt bud efter en VVS mand vi tidligere har brugt til kobberarbejder, som vil lave tilbud på at få lavet dette.
       

    • Kasseren:
      - Ved det forberedende budgetsamråd d. 24/3 2021 blev et forslag, om aflønning af de lokalfinansierede præster, der er i Provstiet gennemgået. Forslaget går ud på at de lokalfinansierede præster løn skal finansieres af Provstiet. En beslutning vil blive taget til årets endelige budgetsamråd i august.
       

    • Medarbejderrepræsentanten:
      - De gamle stole som har stået i kælderen i sognegården er blevet afhentet af en forening i Vor Frue. De har modtaget dem gratis af os, men har doneret 2000 kr. i kollekt som i denne tid går til Folkekirkens nødhjælp.

6. Bevaring af gravsten/gravsted på Vor Frue kirkegård:

- Kjeld: Er nok lidt inhabil i denne sag. Jeg synes det skal bevares. Mit argument er at det er en af de største historiske gravsteder i Vor Frue.
- Else-Marie: Synes at gravstedet skal bevares. Det er fint at bruge penge på at vi vedligeholder gravstedet.
- Hanne: Kirke- og kirkegårdsudvalget har drøftet det og synes ikke umiddelbart at der er belæg for at bevare det.
- Lotte: Vi bør overveje det nøje og være klar over at det kan danne præcedens.
- Mette: Jeg synes det er fint at bevare gravsteder når der er en historie bag. Jeg synes blot ikke at der er nok historie bag denne ansøgning til at vi kan bevare det.
- Sofie: Det er vigtigt at de tidligere gravstedsejere får at vide at det ikke er deres gravsted mere hvis det bliver overdraget til os som bevaringsværdigt gravsted. Der vil ikke være mulighed for dem at få yderligere familiemedlemmer sat ned på gravstedet.
- Martin: Det er mig som har haft kontakten omkring forespørgslen og jeg ved at der er mere historie bag. Debitor vil gerne deltage med fotografier og mere tekst så vi kan præsentere gravstedet på vores hjemmeside.
- Kjeld tager kontakt med hensyn på at få historien uddybet.
- Erik: Beslutningen, efter at have hørt de forskellige synspunkter, må være at menighedsrådet ønsker at bevare gravstedet. Proceduren er at der bliver sendt en skrivelse ind til Provstiet som så endeligt skal godkende vores ansøgning. Erik er ansvarlig for dette. 

7. Salg af jord til Roskilde kommune til brug for stiforbindelse:

Erik informerede om salg af 23 kvadratmeter jord til Roskilde kommune. Der har været møde med kommunen og tilbuddet for jorden lød på kr. 1.500,00. Det syntes vi var i underkanten og kommunen ville derefter give kr. 10.000,00 til brug for en vurdering fra uvildige ejendomsmæglere. Erik kontaktede kommunen om ikke vi skulle blive enige om en pris på kr. 9.000 i stedet for at bruge penge på ejendomsmæglere. Det blev accepteret og en ny kontrakt vil blive tilsendt. Før at salget kan blive endeligt skal Stiftet dog godkende salget.

8. Nyt hegn mellem Samlingsstedet og naboer:

Kjeld informerede om at der har været møde mellem naboerne og menighedsrådet (Marianne, Bodil og Kjeld) d. 25/2 2021 og d. 12/3 2021.
Vi er blevet enige om at hækken skal fjernes og et hegn som kan tilgodese alle parter bliver opsat.
Jeg har bestilt Tom Malling til at fjerne hækken. Vi betaler denne udgift.
Naboer køber materialer og opsætter hegnet uden hjælp fra vores side.
Arbejdet påbegyndes formentligt i uge 14 eller 15.
Faktura for materialer betales af kirkekassen og efterfølgende bliver en faktura tilsendt til begge naboer på kr. 7.500,00.
Desuden vil der på vores regning sat et hegn på 1 meter op ud mod indkørslen til den ene nabo.
Johnn spurgte ind til højden på plankeværket. Kjeld svarede at det er fra 2 meter faldende til 1,80.
Arbejdet påbegyndes formentligt i uge 14 eller 15

9. Ombygning Samlingsstedet:

- Thomas: Der er talt med 3 arkitekter. En arkitekt har afleveret tegninger med sit forslag til os.
Der er møde med 2 andre arkitekter fredag d. 26/3 2021.
- Kjeld: Savner tegninger og noget konkret. Jeg forventer et oplæg på næste menighedsrådsmøde.
- Johnn: Arbejdet med sådan noget her tager tid.
- Erik: Vi har modtaget kr. 75.000,00 fra Provstiet i anlægsbevilling til brug for udarbejdelse af et forslag til en forbedring af Samlingsstedet. Der er deadline d. 15/6 2022 for indsendelse af anlægsønsker vedrørende budget 2022. Det er denne deadline som udvalget arbejder med.

10. Aktionsliste:

- Erik: Præstetavlen i Vindinge forventes snart at være færdig.
- Erik: Præstetavle i Vor Frue bør kirke- og kirkegårdsudvalg have i tankerne til indkøb i 2021.
- Sofie: Fotografering af detaljer er godt i gang og forventes afsluttet her i foråret 2021.
- Thomas: Vores hjemmeside ser anderledes ud. Det skyldes krav som EU pr. 23. september 2020 har indført i form af et nyt direktiv, der kræver, at det offentlige overholder specifikke standarder for webtilgængelighed. Det nye EU-direktiv vil sikre, at alle europæiske borgere har nem adgang til vigtige oplysninger digitalt.

11. Eventuelt:

- Else-Marie: Hvornår får vi en dagsorden for provstesyn?
Erik svarede: Vi har ikke modtaget den fra Provstiet endnu. Den vil bliver udsendt så snart vi modtager den.
Erik: Alle er velkomne til at deltage i både almindeligt syn og Provstesyn. Kan man ikke deltage på dagen kan man altid sende sine bemærkninger til kirkekontoret og så vil de blive taget med til synet.
- Hanne: Har fået en forespørgsel på lys i kirkeuret.
Else-Marie svarede at der aldrig har været lys i uret.
- Hanne: Lågerne kan ikke lukke på den ny kirkegård i Vindinge.
Johnn svarede: Den er på listen over ting jeg skal lave.
- Bodil: Lågen ved den kolde lade i Vor Frue er i meget dårlig stand.
Johnn har noteret det.

Næste møde er d. 13. april 2021 i Samlingsstedet i Vor Frue