Beslutningsprotokol 16/6 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol 2

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller, Heidi Frost Andersen, Kjeld E- Sørensen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Mette Rasmussen

Afbud: Bodil Frantsen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Foreløbigt budget 2023:

Det foreløbige budget for 2023, mærket med:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2023, , Bidrag budget afleveret d. 15-06-2022 12:41

blev gennemgået, drøftet og godkendt.

4. Julens aktiviteter og gudstjenester:

De sidste år har Corona haft stor indflydelse på den ellers meget traditionsrige juletid.

Ved evaluering af julens aktiviteter og gudstjenester i januar blev Menighedsrådet enige om at drøfte julens aktiviteter og gudstjenester inden planlægningen for 2022 for alvor går i gang.

Mange ting blev drøftet og følgende blev besluttet:

  • Brødauktion - Skal fortsætte
  • Krybbespil, børnekor Vindinge - Formoder det stadig er med i Pia´s planer
  • Julekoncert i Vindinge - Ændres formentlig til 7-9 læsninger. Pia og korleder for Vindinge koret er i gang med at planlægge.
  • Julearrangement på parkeringspladsen ved Samlingsstedet - Det vil vi stadig gerne deltage i. Vi foreslår at det flyttes til pladsen foran kirken i 2022 på grund af tilbygning til Samlingsstedet. Maiken tager det med til udvalget.
  • I stedet for alm. julekoncert i Vor Frue overvejes børnejulekoncert/fortælling med folk ude fra. Præsterne og organisten går videre med at arrangere.
  • Vor Frue koret inviteres evt. til at deltage i gudstjenesten 4. søndag i advent.
5. Billetsystem til juleaftensgudstjenester:

2021 var julen stadig i Coronaens tegn og der havde vi og de fleste andre sogne indført billetsystem til juleaftensgudstjenesterne.

Ved evaluering af julens aktiviteter og gudstjenester i januar blev Menighedsrådet enige om at drøfte om et billetsystem skal indføres mere permanent hos os.

Efter en længere drøftelse konkluderede Erik at vi ikke vil indføre billetsystem ved vores juleaftensgudstjenester, men at der ikke må lukkes helt så mange ind, som vi nogle gange har tilladt tidligere.

6. Orientering:

•                     Formanden:

- Der er sendt en ansøgning til Provstiet omkring mulighed for at lave skovkirkegård på Vor Frue kirkegård.
  Den skal efterfølgende sendes videre til Stiftet for en endelig afgørelse. Vi afventer svaret inden vi kan
  afholde et borgermøde i Vor Frue.

- Vindinge lokalråd har indkaldt til lokalrådsmøde d. 22/6 2022. Erik deltager.
  Dagsorden indeholder blandt andet: Helhedsplan for Vindinge, Ring 5 analyse,
  Skoleudvidelse, parkeringsplads/trafik og Vindingedagene.

- Tak for indsatsen til alle aktører ved Himmelske dage og især tak for mange dejlige
  kager til Maiken.

•                     Præster:

- Sofie:
  - Ulla Thorbjørn Hansen blev valgt som Biskop og træder til 4/9 2022.
  - Konfirmand indskrivning til 2023 i Vor Frue endte med 4 tilmeldinger og da det er et for lille hold vil de 4
    blive undervist i Jakobskirken og konfirmeret i Ny Vor Frue kirke.
  - Vejvagter under Roskilde festivalen vil holde til i Samlingsstedet som de plejer.

- Thomas:
  - Regner med 2 hold konfirmander i Vindinge i 2022-2023.
  - Der er stadig forhandling i gang om bistandspligten i Roskilde Domsogn for Sofie og Thomas. Der vil
    formentlig være tale om et konfirmandhold og nogle bisættelser.

•                     Kontaktperson:

- Sofie:
  Sanger situation er at Stine er på orlov i juni, juli og august.
  Louise ansat i juli og august og vikarierer en del her i juni.
  Lise er sygemeldt fra d. 30/5 2022.
  Vikar dækning er planlagt til med juli måned.

- Kjeld:
  Stephan er godt tilfreds med de 7 ungarbejdere på kirkegården.
  Da Stephan ønsker personale til sommerferie hjælp i stedet for at købe arbejdskraft fra entreprenør, som vi
  har gjort de sidste par år, er der ansat en gravermedhjælper fra d. 7/6 til og med 5/8.

•                     Aktivitetsudvalg:

                      - Else-Marie:
                        Intet nyt at berette udover at der arbejdes på efterårets program.

                      - Erik:
                        Tak for en rigtig god sogneudflugt.

  Efter snak med andre menighedsrådsmedlemmer, på årsmødet for Landsforeningen for menighedsråd,
  videregives en ide, som andre har haft god erfaring med.
  Det drejer sig om filmaftener med oplæg før og snak efter filmen.

•                     Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

- Det går fint med de unge mennesker på kirkegårdene.
- Sommerhjælpen fungerer også udmærket.
- Kirkegårdene ser fine ud.
- Vedtægterne er klar til godkendelse og arbejdet med servitutterne er i gang.
- Udvalget arbejder på at få lavet en helhedsplan for kirkegårdene.
- Lågerne på Vor Frue kirkegård er i gang med at blive olieret.
- Der er en flise ved Samlingsstedet som skal rettes op. Johnn er ansvarlig.
- Nyt møde i udvalget er i gang med at blive planlagt.

•                     Kirkeværge:
                      - Der er indhentet nyt tilbud på gasfyr til samlingsstedet.
                      - Tilbud på forsatsvinduer i både Vor Frue og Vindinge er under udarbejdelse.
                      - Stikkontakt ved orgel uden på kassen i Vindinge kirke bliver lavet snarest.
                      - Der har været indbrud ved graver værkstedet i Vor Frue. Johnn indhenter tilbud på mærkning af værktøj og
                        sikring af lågen ud mod p plads.

•                     Kasseren:
                      - Intet at berette.

•                     Medarbejderrepræsentanten:
                      - Intet at berette.

•                     Øvrig orientering:
                      - Intet at berette.

7. Samlingsstedets ombygning:

- Byggetilladelsen er kommet fra kommunen.
- Ingeniør er i gang med at færdiggøre sin del af arbejdet og forventes færdig omkring 1/7 2022 og derefter kan projektet
  blive sendt i udbud.
- De 3 forslåede entreprenører har tilkendegivet at de godt vil give tilbud.

8. Aktionsliste:

- Julens aktiviteter og gudstjenester slettes.
- Billetsystem til juleaftensgudstjenester slettes.

9. Eventuelt:

Kjeld: Passerseddel til Vor Frue under Roskilde festival kan hentes hos Kjeld.

Johnn: Det var en god sogneudflugt.

 

Næste møde er d. 16. august 2022 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

Afbud

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen