Beslutningsprotokol 21/3 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Jørn Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Kjeld Erik Sørensen, Thomas Feddersen, Marianne Lauritzen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Nyt navn til Samlingsstedet:

Menighedsrådet havde en drøftelse om et eventuelt nyt navn til Samlingsstedet.
- Der var et ønske om at navnet skulle vise at det var kirken som holder til i huset.
- Flere navne blev drøftet, men menighedsrådet besluttede at navnet stadig skulle være Samlingsstedet.
- For at vise at det er kirken som holder til i huset, vil der blive lave skilte med vores logo på, samt der vil blive indkøbt et
  plakatskab magen til det i Vindinge hvor vi ligeledes kan synliggøre det.

4. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerede ud fra foto fra Samlingsstedet om status på ombygningen.
- Det er mindre ting som mangler og vi er tæt på at kunne tage det i brug.
- Folkekirkens skoletjeneste SKIBET er flyttet ind.
- Der er ikke lavet aflevering af den udendørs del, da der mangler meget endnu.

5. Orientering:

       Formanden:
       - Der er temadag i Provstiet på lørdag.

       Præst:
       Sofie
       - Nyt KirkeNyt deles ud i weekenden. Det er det nye layout og i det nye format.
         Vi er meget glade for det nye KirkeNyt men ønsker meget gerne input fra jer med eventuelle ændringsforslag.
       - Konfirmation 2024: A-klassen på Vindinge skole som lå på St. Bededag har fået mulighed for at ønske mellem de 3
         dage som klasserne har været delt op.
         Det er som om de fleste vælger fredag, men det bliver nok senere på dagen end vi har været vant til tidligere.
       - Konfirmation 2025: Oplæg fra præsterne bliver at Kristi Himmelfartsdag og weekenden bliver nye konfirmationsdage
         for Vindinge skole. Vor Frue skole vil så overtage lørdagen hvor St. Bededag tidligere lå. 4. lørdag efter påske.
       - Torsdagstræffet har haft en nedadgående tilslutning og efter flere genoplivningsforsøg mener Sofie at Torsdagstræf
         har haft sin tid.
         Menighedsrådet bakkede op om beslutningen og Torsdagstræf nedlægges.
       - Der indkom flere forslag om nye tiltag som tages med i aktivitetsudvalgets arbejde.

       Kontaktperson:
       
- Sofie: Vi har et hængeparti med medarbejderudviklingssamtaler.

       Aktivitetsudvalg:
       
- 26/9 i Kulturcenteret kommer Christian Friis og holder foredrag om Drømmen om Amerika – den danske
         udvandring til USA.
       - Krea-Café er en stor succes. Sidste gang med 27 børn.
       - Film og Pizza blev også en succes som vil blive gentaget.
       - I Samlingsstedet vil der være 3 arrangementer her i foråret.
         6/4 Skærtorsdagsgudstjeneste i Ny Vor Frue kirke med efterfølgende spisning i Samlingsstedet.
         16/5 I Samlingsstedet kommer Fotograf Lasse Rahbek og holder Foredrag - "Sirius" - Den umulige dokumentar.
         23/5 Til SØS i kirken for børn i 1-4 klasse om eftermiddagen. Børnegudstjeneste og efterfølgende spisning i
         Samlingsstedet.
       - Madlavning i kulturcenteret af menighedsrådet. Erik undersøger mulige datoer og har dem med på næste
         menighedsrådsmøde.
       - Sogneudflugten blev præsenteret og kommer til at gå til Helsingør med besøg i Sct. Mariæ kirken og MS museum
         for søfart. Tilmelding åbner 1/5 2023.
         Bodil laver kaffe, Maiken laver kage og Johnn sørger for vand.

       Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
       
- Der klippes hæk nu og det er grunden til at gran er taget af tidligere end ellers.
       - Stephan spørger om gravstedsejere ikke kan få besked i e-boks når der laves aftaler omkring ting af den størrelse
         som at forhækkene fjernes.
       - Camilla er startet i virksomhedspraktik i Vor Frue og det går fint.
       - Den brændte skraldespand på den ny kirkegård i Vindinge bliver lavet i løbet af foråret. Der er sat en midlertidig
         skraldespand op.

       Kirkeværge:
       
- Intet at berette.

       Kasseren:
       
- Intet at berette.

       Medarbejderrepræsentanten:
       
- Intet at berette.

       Øvrig orientering:
       
- Intet at berette.

6. Bevaring af og flytning af gravsten:

- Menighedsrådet drøftede ansøgningen om bevarelse af gravsten og flytning af den til lapidariet.
  Der var vedhæftet historie og foto med ansøgningen til brug for en eventuel offentliggørelse på vores hjemmeside.
  Menighedsrådet besluttede at vi gerne ville flytte stenen til lapidariet og fortsætte vores ønske om at Vor Frue´s historie
  på den måde bevares.
- Menighedsrådet besluttede også at der skulle laves en plakat med budskabet: Har du viden om eller kender du nogle
  som har det, omkring historierne bag nogle af vores gamle gravsten på kirkegården? Vi vil gerne bevare historierne, så
  henvend jer til graveren eller til kirkekontoret.

7. Synsdato:

10/5 2023 kl. 9.00 startende i Vindinge. Vi spiser frokost inden vi kører til Vor frue.
Dem som skal med i Præstegården mødes kl. 8.30.

8. Aktionsliste:

- Eventuelt nyt navn til Samlingsstedet slettes, da der er truffet beslutning om at bibeholde Samlingsstedet.
- Torsdagstræf slettes, da der er truffet beslutning om at nedlægge det.

9. Ansøgning om mulighed for at øve på orgel:

Menighedsrådet drøftede en ansøgning om lån af kirken til at øve på orgelet og en ansøgning om lån af kirken til at øve på egne instrumenter.
Menighedsrådet besluttede at det ikke er muligt.
Erik og Martin svarer ansøgerne.
Erik forhører sig i Provstiudvalget om der generelt er mange henvendelser og om der evt. skal tage stilling til det på provstiplan.

10. Ansøgning om mulighed for virksomhedspraktik:

Menighedsrådet drøftede en ansøgning om mulighed for at komme i virksomhedspraktik hos os.
Menighedsrådet besluttede at det ikke er muligt.
Erik og Martin svarer ansøgeren.

11. Eventuelt:

- Skærtorsdagsspisning i Samlingsstedet.
  Maiken står for madlavning.
  Erik står for at indkøbe drikkelse.
  Bodil, Erik, Else-Marie og Johnn med flere sørger for at Samlingsstedet bliver ”pakket ud” så det er klar til brug
  Skærtorsdag.
- Johnn fortalte om en spændende stiftsdag han og flere fra menighedsrådet havde deltaget i. Gode foredrag bl.a. om
  hvordan man taler med hinanden.

Næste møde er d. 19. april 2023 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

Afbud

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

Afbud

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen