Beslutningsprotokol 13/3 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Peter Laurits Schouboe, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf

Afbud: Mette Rasmussen, Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Højmessen, opfølgning på de 2 afholdte møder:

Der har været afholdt to åbne debataftener, hvor højmessen er diskuteret. Med udgangspunkt i disse diskussioner foreslår præsterne følgende ændringer:

- Altergangsritual B fastholdes det meste af året, dog med den ændring at ritualet nadverbøn udskiftet med Holger Lissners nadverbøn i ”Kollekter og bønner” side 180

- Mellem påske og pinse anvendes altergangsritual C

- før bedeslagene orienterer præsten om højmessens forløb. Før udgangsbønnen annoncerer præsten kommende begivenheder.

- soloen fastholdes lige efter prædikenen, men skal fremover annonceres

Ændringerne evalueres til september.

Forslaget blev vedtaget

4. Studietur for medarbejdere og menighedsråd:

Der er ikke holdt personalemøde endnu og derfor ikke kommet input fra den kant.

Else-Marie foreslog at man fik Julemærket ud og fortalte om deres arbejde og at man bagefter spiste i sognegården.

Heidi foreslog at man kunne tage til fælleskrematoriet og få en rundvisning.

Det blev besluttet at afholde arrangementet d. 31. august 2018.

Else-Marie, Bodil og Mona er tovholder på arrangementet.

5. Orientering:

  • Formanden:
   - Info om 1. års gennemgang af sognegården 13/3 2018.
   - Vindinge gl. grundejerforening holdt møde i sognegården, Vi forslog at Kærvejsensretningen skulle ændres så ensretningen først starter efter Kærvej 2.
   Der var stort set enighed om at det var en god ide. Erik går videre med sagen sammen med en fra Gl. Vindinge grundejerforening og kontakter kommunen.
   - Info fra Vindinge lokalråds møde 12/3 2018 vedrørende udkørsel fra grusgrav til Stærkendevej.
   - Forberedende budgetsamråd er rykket til onsdag d. 4. april.
   - Info om tilbud på lægning af sten i atriumgård i sognegården. Erik forslår at vi selv graver ud og laver en hyggelig dag ud af. Det besluttedes at vi selv ville gøre det.
    

Præsten:
- Kirkebladet er på vej ud i næste weekend.
- Byvandring i Vor Frue d. 7/4.
- Kollektudvalg arbejder videre og kommer med oplæg til næste menighedsrådsmøde.
- På sporet af Jesus. Guider til at føre 2. klasser rundt 7/6. Der er infomøde d. 16. maj kl. 10-12.
- 2. Pinsedag er der ingen gudstjeneste i Vor Frue og Vindinge, da der er stort fælles arrangement i Roskilde. Der kan godt bruges flere kræfter til arbejdet.
- Thomas og alle medarbejdere er overenskomstansatte og vil blive omfattet af og vil blive omfattet af lockouten i tilfælde af konflikt.
- Menighedsmødet er fastsat til d. 3/6 efter gudstjenesten i Vindinge.

  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Intet at berette.

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Der er holdt møde med graverne og udvalget i dag.
   - Træffetider tænkes lagt på tirsdage i Vor Frue 9-14 og på Vindinge torsdage 9-14.
   - Graver ønsker køb af maskine i foråret til kirkegårdene.
   - Der er opfølgningsmøde med graverne i maj måned.

  • Kirkeværge:
   - Indbrud i Vor Frue graverhus og kapel. Tømrer har etableret døren igen.
   - Lampen over kirken i Vor Frue er faldet ned.

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Arbejdstilsynet kommer uanmeldt inden for den næste måned.

6. Kærvej ensretning samt P-plads ved Kærvej:

Ensretningen arbejdes der videre på jf, punkt 5.

Planen omkring P-pladsen blev gennemgået og drøftet og det besluttedes at vi skal gå videre med projektet til brug for budget anlægs ønsker i 2019.

7. Reparation af kirke uret i Vindinge:

Tilbuddet blev gennemgået og drøftet og det besluttedes at ansøge provstiet om midler fra 5 % puljen til dækning af reparationen.

8. Indgang fra ny nord på ny kirkegård i Vindinge:

Tilbuddet blev gennemgået og drøftet og det besluttedes at gå videre med projektet til brug for budget anlægs ønsker 2019.

9. Fastsættelse af dato for syn 2018:

Dato blev fastsat til d. 17. april 2018 kl. 10 med start i Vindinge sognegård.

10. Aktionsliste:

Evaluering af højmessen jf. punkt 3, skal foregå i september og tilføjes på aktionslisten.

11. Eventuelt:

- Erik: Kirke/skoletjenesten holder generalforsamling torsdag d. 3/5 2018 kl. 19 i Samlingsstedet.

- Jeanett: Opfølgning på lysbue til Vindinge kirke. Vi har fået tilbud på kr. 59.968,75.
Projektet ønskes iværksat når økonomien er til det eller alternativt på anlægsønsker til 2019.

Næste møde: Tirsdag d. 10/4 2018 i Sognegården