Beslutningsprotokol 17/1 20218

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Thomas Feddersen, Mette Rasmussen

Afbud: Peter Laurits Schouboe

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Behandling af revisionsprotokol:

Revisionsprotokollat af kasseeftersyn 16/8 2017 blev gennemgået, drøftet og taget til efterretning.

Kasserer, Formand og Regnskabsansvarlige laver procedurer, så bilag bliver løbende underskrevet inden betaling.

Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og underskrevet.

4. Evaluering af julens tjenester:

Julens mange arrangementer blev evalueret og der var ros til alle arrangementer.

  • 3. advents arrangement med grundejerforeningen blev en succes og var medvirkende til et stort salg af juletræer til fordel for spejderne. Johnn stillede forslag om af fortsætte og lave det til en tradition. På grund af manglende afklaring omkring den økonomiske del, tages der først beslutning omkring dette arrangement på et senere menighedsrådsmøde.
  • Gudstjenesterne juleaften var vel besøgt og der var generel tilfredshed med tidspunkterne for dem. Dog ønskede præsterne mulighed for at rykke dem en halv til en hel time tidligere, men med samme system som i 2017. Det besluttedes at præster havde frie hænder til at gøre dette.
  • Nytårsdags gudstjeneste var en succes, men pladsen var trang i våbenhuset, så det besluttedes at fremadrettet afholdes traktementet i sognegården efter gudstjenesten.
5. Orientering:
  • Formanden:
   - Intet at berette.
    

  • Præsten:
   - Mindede om Højmesse studieaftener.
    

  • Kontaktperson:
   - Informerede om ansættelse af 2 gravere.
   - Informerede om praktik ansøgere.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Dato for sogneudflugt bliver 30/5 2018.
   - Information om kirkehøjskole mangler i kirkebladet.

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Kirkegårdsudvalget har konstitueret sig med Brian Jimmy Nielsen som formand.
   - Informerede om at der er brugt en del tid på ansættelses samtaler med gravere.
   - Informerede om at syge/døde træer ved den ny kirkegård i Vindinge er fældet.
   Dog er et af dem ikke fældet, da det ikke stod på vores grund.
   - Låge ved Vor frue kirkegård står tit åben. Mette taler med Lone om dette.
    

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.

    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Informerede om at grundvarmen nu er sat til 15 grader i Vindinge kirke.
   - Informerede om at der er ved at blive indhentet tilbud på varmepumpe til at varme Vindinge kirke op.

6. Årsbudget 2018:

Årsbudgettet blev gennemgået med information om at alle udvalg har mulighed for at holde øje med deres budgetter. Hvis nogen ønsker saldo på deres udvalg kan de rekvireres løbende hos Martin.

7. Førstehjælps kursus:

Johnn havde indhentet tilbud på et førstehjælpskursus til både medarbejdere og menighedsråd.

Det besluttedes at det var en god ide og at Mette går videre med projektet.

8.Køb af Kamera til MR:

Thomas havde et ønske om at der blev indkøbt et kamera til brug for sognene.

Det besluttedes at vi ikke ønskede at købe et, da vores mobiltelefoner tager billeder der er af en så god kvalitet at vi kan bruge dem på hjemmeside, Facebook mm.

9. Aktionsliste:

Der var ikke nogen ting som kunne streges på listen og heller ingen opgaver blev tilføjet.

10. Eventuelt:

Else-Marie foreslog at vi burde holde en studietur for medarbejdere og menighedsråd.

Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Næste møde: Torsdag d. 8/2 2018 i Sognegården i Vindinge.