Beslutningsprotokol 10/4 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Mette Rasmussen, Thomas Feddersen, Peter Laurits Schouboe, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf

Afbud: Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Status i arbejdskonflikten – hvad/hvordan kan vi arbejde:

Mulighederne for gennemførelse af tjenester og arrangementer i tilfælde af en eventuelt konflikt/lockout blev gennemgået.

Menighedsrådet blev informeret om hvilke medarbejdere som vil være konfliktramt/lockoutet.

Det besluttedes at menighedsrådet sender en skrivelse til landsforeningen og kirkeministeriet omkring menighedsrådets holdning til en lockout.

Der skal indberettes til lønningskontoret om hvem som er omfattet eller ikke omfattet af en eventuel konflikt/lockout inden d. 13/4 2018. Mette er ansvarlig.

4. Budget 2019:

Erik informerede om den foreløbige drift ramme for 2019 vil ligge på nogenlunde det samme niveau som den endelige drift ligningen fra 2018. Udmeldingen er lige på trapperne fra provstiet.

Erik informerede om at i 2019 skal vi ikke betale kontingent til folkekirkens selvforsikring.

5. Orientering:
  • Formanden:
   - Kirkeskoletjenesten holder generalforsamling d. 3/5 2018 i Samlingsstedet.
   - Der skal graves ud til sten i atriumgården lørdag d. 14/4 kl. 9.30.
    

  • Præsten:

Sofie:

- Sangere og organister har et ønske om specielle ønsker til vielser, bisættelser mm. kan prissættes af dem selv og faktureres til borgeren. Efterfølgende skal vi afregne med sanger/organister. Vi skriver på hjemmesiden at særlige musikønsker til kirkelig handlinger skal aftales med præsten. I visse tilfælde kan organist og sanger stå for udførelsen mod betaling. Prisen sættes af sanger og organist og betales via kirkekontoret.

- Info omkring Søren Egemark indlæg på Facebook med billede af vores regulativ på Vor Frue kirkegård. Der kom mange kommentarer til opslaget.

Skal vi kigge på vores regulativer?

Kirkegårdsudvalget opfordres til at kigge på dem med henblik på at modernisere dem lidt.

- Opfordring til at deltage ved aftengudstjenesten d. 12/4 2018.

- Forespørgsel om hvem som har mulighed for at passe konfirmationsposerne under gudstjenesten.

De passes af Else-Marie i Vindinge d. 27/4 2018 og Bodil passer i Vor Frue d. 21/4 2018.

  • Kontaktperson:
   - Vi har afholdt personalemøde.
   - Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst inden for den nærmeste fremtid.
   - Tilbagemelding fra organisterne om at orgelet i Vindinge er blevet meget mere stabilt efter at grundvarmen er sat op.
   - Bænken i Vor Frue kirke vil blive taget op til syn.
   - Nogle salmebøger i Vor Frue er temmelig slidte.
   Heidi arbejder på at få et tilbud på at reparere dem.
   - Graverne har været på et farligt gods kursus, da de kører jævnligt med gas og benzin.
   - Maskinpark på kirkegårdene skal snart indkøbes. Erik snakker med graverne.
   - Kontaktpersoner og graverne holder jævnligt møder omkring opstarten af arbejdet med egne gravere på 2 kirkegårde.
   - Gravere skriver op hvad de laver i deres kalender.
   - I gravernes arbejdsbeskrivelse står der ikke at de skal gøre rent i sognegården ved fravær af Heidi. Skal det skrives ind i deres arbejdsbeskrivelse?
   Det skal klares ved ekstern hjælp og ikke indskrives i gravernes arbejdsbeskrivelse.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Møde dato aftales inden udvalget går hjem.
   - Studietur 31/8 2018. Udvalget har kontaktet julemærkehjemmet med hensyn til at besøge dem i forbindelse med studie dagen.
   Medarbejderne er blevet forelagt datoen og var positiv omkring det.

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.

  • Kasseren:
   - Intet at berette.

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

6. Ansøgning om tilskud:

Ansøgningen blev drøftet og det besluttedes at menighedsrådet ikke vil give støtte.

7. Syn 17. april 2018:

Synet starter i Vindinge kl. 10 og vi slutter af i Vindinge med at spise inden vi drager til Vor Frue.

8. Kirketælling:

Det besluttedes at vi fremover skal tælle deltagere ved alle arrangementer i sognene.

Det drejer som om følgende arrangementer:

Alle former for gudstjenester, dåb, bisættelser, begravelser, vielser, velsignelser, Konfirmation, sogneudflugt, koncerter, foredrag, torsdagstræf, sommersang, sangaften & efterårsblues skal tælles.

Minikonfirmand undervisning, konfirmand undervisning, babysalmesang, børnekor eller voksenkor skal ikke tælles.

9. Aktionsliste:

- Uret på Vindinge kirke kommer på næste PU møde 1/5 med ansøgning om 5 % midler.

- Erik undersøger pris på restaurering af korset i Vindinge kirke til næste menighedsrådsmøde.

- Præstetavlen i Vor Frue kigges der på til synet 17/4 2018.

10. Eventuelt:

- Johnn: Til torsdagstræf forslås at vi både synger først og til sidst til arrangementet.

- Else-Marie: Vil gerne høre om præsternes holdning for drop in dåb i kirkerne.

                      - Sofie: Jeg mener ikke at det er et behov for det hos os.

                      - Thomas: Man kan eventuelt sætte en artikel i vores kirkeblad et par gange om året for at informere om
                     muligheden for at have en lille dåb/vielse med kort varsel.

- Martin: Jeg har ikke mulighed for at være referent til næste menighedsrådsmøde.

Næste møde: Onsdag d. 23/5 2018 i Samlingsstedet