Beslutningsprotokol 30/9 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted,

Afbud: Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Thomas Feddersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokollat årsregnskab 2019:

Revisionsprotokollat blev gennemgået, drøftet, godkendt og underskrevet.

4. Endeligt budget 2021:

Endeligt budget 2021, mærket:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 24-09-2020 13:24

blev forelagt, gennemgået, drøftet, godkendt og herefter underskrevet.

5. Corona situationen:

Sofie:

- Det er en absurd situation vi er i.
Det almindelige gudstjenesteliv inklusiv de kirkelige handlinger fungerer ret fint.
Sognelivet er svært for vi vil gerne samles men myndighederne siger lad være.
- Vi har haft 2 fine høstgudstjenester med telt uden for kirkerne. Sofie brød sig ikke om at reklamere for meget for gudstjenesten, fordi det kan virke forkert på Facebook at opfordre mennesker til at samles, når myndighederne henstiller til ikke at samles.
Sofie kom hjem og var høj efter gudstjenesten fordi den emmede af sogneliv og det gik så fint.
Det er det vi savner, men som vi ikke kan i selve kirken med de restriktioner som vi har.
- Der er så travlt i øjeblikket med rigtig mange kirkelige handlinger.
At opleve sammenholdet omkring opgaverne i denne tid er en stor glæde at mærke.
Alles indsats er fantastisk! Pias indsats for at få kor og babysalmesang til at fungere med restriktioner, sangerne der har slidt deres stemmer mere end normalt, Vibeke der flytter sin ferie for at alt kan gå op i en højere enhed og Martin påtager sig ekstraordinært mange praktiske opgaver for at få alt til at glide. Tak til alle!”
- Den kolde tid er ved at være over os og vi kan ikke klare det med et telt udenfor når vi har store arrangementer. Vi har ikke kræfter til at opfinde nye slags gudstjenester/arrangementer og føre dem ud i livet.
Biskoppen har sendt sit september brev ud hvor der blandt andet står:
  Corona-situationen betyder, at vi ikke kan gøre som vi plejer, men hele tiden skal forsøge at finde nye veje. Og da er de lokale drøftelser meget vigtige, og vi skal alle sammen være parate til at prioritere det basale, ”skal-opgaverne”.
- Det kan svært at nå at få hele Menighedsrådet med på alle beslutninger i øjeblikket fordi det går så stærkt. Vi prøver at informere så meget vi har mulighed for og i hvert fald samle op på menighedsrådsmøderne.
- En af de ting er Juleaftensgudstjenester. Det er jo et mareridt som det ser ud nu og vil betyde at vi skal have rigtig mange tjenester. Det er ikke en mulighed, så derfor arbejder Sofie på at låne hallen i Vor Frue og hallen i Vindinge. Det er ikke på plads endnu, men vi tror på at det bliver en mulighed. Retningslinjerne kan sagtens være ændret til den tid, men vi bliver nødt til planlægge efter hvordan det ser ud nu.
(Efter menighedsrådsmødet er der sagt god for leje af både Vindingehallen og Vor Frue hallen juleaften. Praktiske forhold skal aftales nærmere.)
- Thomas og Sofie har talt om Alle Helgen og hvordan det kan foregå i år.
Der bliver ikke mulighed for at holde det som vi plejer pga. pladsmangel.
Måske er det en mulighed i Vor Frue, da antallet af bisættelser/begravelser er noget mindre end i Vindinge. Det bliver der fulgt op på af præsterne.
Under alle omstændigheder besluttede menighedsrådet at der skal være gudstjeneste både kl. 10.30 i Vindinge og kl. 14.00 i Vor Frue fordi vi har annonceret det i Kirkebladet.
Vores forslag er at lave en slags udendørs lysglobe, hvor det er muligt for familierne at komme forbi og tænde lys.
- Gudstjeneste 1. søndag i advent er også svært at lave som normalt i år. Selve brødauktionen er vi heller ikke umiddelbart i stand til at kunne gennemføre.
Der har været en henvendelse fra støtteforeningen om vi på en eller anden måde kunne gennemføre noget julebods salg sammen 1. søndag i advent. Måske et udendørsmarked ”jul på torvet” foreslog Karina. Det kan ikke være inde i sognegården pga. den begrænsede plads.
Måske kan det laves samtidig med juletræssalg med et par boder over 2 -3 weekender.
Der blev ikke taget nogen beslutning, men vi tænker videre over mulighederne.
- Halloween var en stor succes sidste år. Sundhedsstyrelsen siger at vi bør afblæse det i år.
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt lave det samme arrangement i år. Så lige nu er det slettet på hjemmesiden og vi må se tiden an.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Det har været en hektisk periode med ansættelsessamtaler til graverstillingen.
   Poul-Erik er ansat pr. 7/10 og har været forbi i dag og snakke lidt med Vibeke m. flere. Vi tror at han passer rigtigt godt ind hos os.
   - Organist Loïc er ansat pr. 1/10 og vi glæder os meget til samarbejdet.
  • Præsten:
   Sofie:

   - Sofie og Erik har talt om en anerkendelse til alle medarbejderne for deres store indsats i dette meget travle efterår med mange tjenester mm.
   Det blev besluttet at Erik og Sofie arbejder videre på sagen.
    

  • Kontaktperson:
   - Mette informerede om Heidis delvise raskmelding.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Foredraget i kulturcenteret blev aflyst som I nok ved.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
    
  • Kirkeværge:
   - Gulvet i Samlingsstedet bliver lagt om fra d. 4/1 – 8/1 2021.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
7. Menighedsrådsvalg 2020 inkl. dato for det konstituerende møde i det nye Menighedsråd:

Maiken Wilhelmsen fra Vor Frue skal inviteres til det første konstituerende møde.
Erik har talt med hende om datoer. Menighedsrådet synes at vi skal gøre det tirsdag d. 17/11 hvor vi i forvejen har møde. Erik snakker med Maiken om det.

8. Aktionsliste:

- Præstetavle tager Erik fat på i næste uge.
- Johnn har møde med en fra Stricker som vil prøve at sætte gult folie på lamperne der lyser på kirkerne, så de eventuelt kan lyse lidt mere gulligt.
- Else-Marie nævnte at der bør gøres noget ved Thomas kontor omkring varme/ventilation deroppe.

9. Eventuelt:

- Brian: Har observeret at døren til kopirummet i sognegården har været åben en del gange når han har været forbi hvor der ikke har været andre.
- Else-Marie: Har også observeret vinduer på toiletter og døre til atriumgården som har stået åbne.

Dette blot en påmindelse til både personale og Menighedsråd om at huske at gå en runde for sikre at alt er lukket og slukket når man er den sidste som forlader vores bygninger.

- Bodil: Vi har talt om nyt porcelæn til Samlingsstedet. Er der penge til det?
Erik svarede at vi tager det op på næste menighedsrådsmøde hvor vi har kvartalsrapporten for 3. kvartal på dagsordenen. Den giver os et overblik over hvordan det sidste kvartal ser ud.
- Mette: Foreslår at når det nye menighedsråd starter bør alle få en @km.dk adresse.
Erik svarede at vil vi regne på og tage op på et senere menighedsrådsmøde.

Næste møde er i Sognegården torsdag d. 29. oktober 2020.