Beslutningsprotokol 22/9 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 22. september 2021 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen, Bodil Frantsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Jørn Blædel Zinglersen, Kjeld E. Sørensen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Lotte Søndergaard Møller, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Referent : Erik Johannes Larsen

1. Godkendelse af dagsorden:

Der blev indført et nyt punkt 10. Flytning af menighedsrådsmøde.

Det oprindelige punkt 10. Eventuelt blev til punkt 11.

Med disse rettelser blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokollat regnskab 2020:

Revisionsprotokollat blev gennemgået og drøftet.

I revisionsprotokollatet stod følgende:

”Vi har modtaget engagementsoversigt fra Nordea, hvoraf det fremgår, at der er givet alene

fuldmagt til regnskabsføreren. Det anbefales, at Menighedsrådet taget stilling til, hvorvidt dette

er hensigtsmæssigt.”

Menighedsrådet drøftede hvorvidt det var hensigtsmæssigt og konkluderede at vi fortsætter som hidtil.

Efterfølgende blev revisionsprotokollatet godkendt og underskrevet.

4. Lydanlæg i Vindinge kirke:

Der har været demonstration af lydanlæg fra henholdsvis Oticon, Northstar og Scantone.

Thomas fremlagde udvalgets indstilling til valg af leverandør af nyt lydsystem i Vindinge kirke.
Menighedsrådet besluttede at følge udvalgets indstilling og det bliver Scantone der skal levere
lydanlægget.

Menighedsrådet besluttede ligeledes at der ikke skal opstilles mikrofon ved klokkerne.

5. Orientering:

• Formanden:

- En journalist fra TV2/Lorry har anmodet om aktindsigt i, hvor mange fratrædelsesaftaler der er indgået
samt hvor mange penge der er brugt på aftalerne - i perioden 1. september 2011 til 1. september 2021. Anmodningen er sendt til alle kirker i Roskilde Stift.

Følgende er skrevet i svar til journalisten:

1: Fratrædelsesaftaler ældre end 5 år opbevares ikke, jf. reglerne afledt af GDPR samt i henhold til reglerne om forældelse.
2: Vi har i perioden 5 år tilbage fra den 13. september 2021 ikke haft fratrædelsesaftaler.

- Erik mødes med skiltemaleren i Vor Frue kirke d. 23/9 2021 for at aftale nærmere omkring præstetavlen.

 - Stephan Bech starter som graver hos os d. 1/11 2021.

• Præster:
    - Sofie:
    Travlt som aldrig før med dåb, vielser, udskudte konfirmationer mm.

    Husk vi laver mad i kulturcenteret d. 12/10 2021.

    Musik og sang i Vor Frue er ved at komme langsomt i gang med 3 deltagere.

    Der har været Krea Cafe med 3-4 familier.

   - Thomas:
   Der er Halloween i begge kirker søndag d. 31/10 2021. Kirkenerne er åbne mellem 17-20. Poser med
   hjertebolsjer og bibelvers vil blive uddelt.
   Hjælpere i Vindinge: Else-Marie, Hanne, Jørn, Karina og (Jeanett)
   Hjælpere i Vor Frue: Bodil, Marianne og Mette.

   Samtaleaftener ”For Helvede” er aflyst på grund af ingen tilmeldte.

   Ord og rytme, korte aftengudstjenester kl. 17.30, første gang fra onsdag d. 29/9.

   Thomas stiller op på liste til stiftsrådet.

• Kontaktperson:
    Vibeke er stoppet
    Der afholdes personalemøde torsdag d. 23/9 2021.

• Aktivitetsudvalg:
    Aktivitetsudvalget har indgået aftale med Jacob Panton om foredrag i Vindinge Kulturcenter d. 8/3 2022
    med titlen "Såret soldat - Før under og efter".

• Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
    Der afholdes møde d. 6/10 2021 omkring udarbejdelse af vedtægter for kirkegårdene.

• Kirkeværge:
    ikke tilstede.

• Kasseren:
    Intet at berette.

• Medarbejderrepræsentanten:
    Intet at berette.

• Øvrig orientering:
    Intet at berette.

6. Endeligt budget 2022:

Endeligt budget 2022, mærket:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 21-09-2021 10:50

blev forelagt, gennemgået, drøftet, godkendt og herefter underskrevet.

7. Stiforbindelse til den nye indgang på Vindinge kirkegård (Den glemte sti):

Menighedsrådet besluttede at reetablere dele af den glemte sti.

8. Ombygning Samlingsstedet:

Intet at berette da udvalget først har aftalt møde d. 7/10 2021.

9. Aktionsliste:

Ingen ændringer på aktionslisten.

10. Flytning af menighedsrådsmøde:

Hanne forespurgte om der var mulighed for at rykke menighedsrådsmøde fra d. 23/11 2021 til en anden dato. Efter længere tids forsøg på at flytte mødet besluttede menighedsrådet at bibeholde den oprindelige dato.

11. Eventuelt:

Else-Marie roste personalet for de flotte høstgudstjenester.

Næste møde er d. 28. oktober 2021 i Sognegården i Vindinge.

 

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Afbud

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

Afbud

Lotte Søndergaard Møller

Afbud

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen