Beslutningsprotokol 2/3 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Marianne Lauritzen, Thomas Feddersen, Jørn Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Kjeld Erik Sørensen, Mette Rasmussen

Suppleant Jørn Zinglersen trådte ind i næstformand Kjeld Erik Sørensen fravær.

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Behandling af årsregnskab 2022:

Årsregnskabet for 2022 som er påført stemplet:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2022, Afleveret d. 02-03-2023 11:15

blev gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

4. Årsregnskab Folkekirkens Skoletjeneste SKIBET 2022:

Erik gennemgik årsregnskab for Folkekirkens skoletjeneste SKIBET som er en del af vores regnskab.

5. Orientering:

       Formanden:
       - Der er Temadag og budgetsamråd lørdag d. 25/3 2023. Tilmelding til Martin senest d. 17/3 2023 som tilmelder os
         samlet.

       Præst:
       Thomas
       - St. Bededag er afskaffet. Vi overvejer hvornår 2025 konfirmationerne skal ligge.
       - På næste menighedsrådsmøde vil vi komme med et oplæg til godkendelse af menighedsrådet.
       - 2. Pinsedags fællesgudstjeneste i Folkeparken er aflyst i år. Der vil derfor være gudstjeneste i Vindinge kirke den
         dag.

       Kontaktperson:
       - Martin informerede om at Kjeld havde bedt ham om at godkende en virksomhedspraktik startende d. 8/3 2023 til og
         med 2/6 2023. Til opstart 2 x 2 timer om ugen stigende til 15 timer om ugen. Camilla vil fortrinsvis være at finde på
         Vor Frue kirkegård med Stephan.

       Aktivitetsudvalg:
       - Vi håber og tror at Samlingsstedet bliver færdigt så vi kan spise der efter skærtorsdagsgudstjenesten.
       - Vi arbejder på et godt program til perioden hvor vi tager Samlingsstedet i brug igen.
       - Vi overvejer stadig at lave en aktivitet i Vor Frue under festivalen.
       - Sogneudflugt: D. 14/6 2023. Slotskirken på Kronborg i Helsingør, M/S museum i Helsingør og spisning. Endelig plan
         er snart på plads.
       - Til Fastelavn var der 130 mennesker. Der var mange små børn og få konfirmander. Det er svært at forberede sig på,
         med hensyn til antal tønder af de forskellige kalibre. Vi skal købe en ekstra paptønde, så vi har en i reserve til næste
         år. Det er kun vuggestuebørn der skal slå til paptønden og resten må tage de udendørs trætønder.

       Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
       - Hanne har mødtes med Stephan 10/2 2023.
       -  Der er taget gran af midt i februar.
       - Forhække er fjernet i Vor Frue i forbindelse med lægning af brostens forkant.
       - Materialegården ved Vindinge ny kirkegård er ved at være for lille. Det er et ønske at den udvides så de forskellige
         båse bliver dybere. Johnn finder priser til brug for budgetlægningen for 2024.

       Kirkeværge:
       - Intet at berette.

       Kasseren:
       - Intet at berette.

       Medarbejderrepræsentanten:
       - Babysalmesang i Vor Frue startede op i går med 6 deltagere.

       Øvrig orientering:
       - Intet at berette.

6. Evaluering af vores abonnement på kirke.dk:

Menighedsrådet besluttede at forlænge abonnementet for et 1 år mere. Abonnementet evalueres
igen på menighedsrådsmøde i april 2024.

7. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerer:
- Det går fremad og aflevering forventes af være d.15/3 2023.
- Overordnet mangler El, VVS, døre, køkken og indgangsparti.
- Udeområde er gennemgået med firmaet som skal færdiggøre den del. Der havde været ønske
  om at ”bumpet” ved indkørslen til p-pladsen blev gjort lavere. Det er ikke muligt på grund af vandafledningen fra vejen.
- Cykelstativer var planlagt til at være oppe i Skoletjenestens ende. Placeres nu i stedet under vinduet til køkkenet.
- Terrasse var ikke med i det endelige udbudsmateriale. Vi prøver at finde en løsning på om det er muligt at få etableret
  inden for vores økonomiske ramme. Alternativt må det blive på et senere tidspunkt.

8. Aktionsliste:

- Eventuelt nyt navn til Samlingsstedet tages op på næste menighedsrådsmøde.
- Skovkirkegården i Vor Frue tages der fat på, så vi har tal til brug for anlægsansøgning, vedrørende budget 2024.

9. Eventuelt:

- Johnn: Gl. Vindinge grundejerforening forslår at vende ensretningen helt på Kærvej.
- Jeanett: Hvornår kommer Nationalmuseet forbi vedrørende kalkning af Vindinge kirke? I Nationalmuseets svar a´ 12/8
  2022 står der at der kan gå op til et år før de kommer og besigtiger.
 

Næste møde er d. 21. marts 2023 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

Afbud

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

 

Jørn Zinglersen (Suppleant trådt ind)