Beslutningsprotokol 17/6 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 20.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Jørn Blædel Zinglersen, Kjeld E. Sørensen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf

Afbud: Jeanett Bruntse-Olsen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Der blev tilføjet et punkt 11: Lukket møde.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Genåbning af kirken/kirkeliv:

- Erik: Mundbindet er vi sluppet for.

- Sofie: Der er ikke rigtig andre lempelser af restriktioner end mundbindet som gør sig gældende for vores aktiviteter.

Der har været 2 gange Alsang. Den første med et meget lille deltagerantal og den anden med et pænt antal deltagere.

Pia har startet kor op igen med sidste dag inden sommerferien i dag. Der kommer et nyt hold efter sommerferien.

- Kjeld spørger om det kun i Vindinge der er kor.

Sofie svarer at der ikke er noget pt i Vor Frue, men at der arbejdes på et Krea og musik projekt med mulig opstart efter sommerferien.

4. Lydanlæg i Vindinge kirke:

- Thomas gennemgik udvalgets oplæg til projektet.

- Menighedsrådet besluttede at følge udvalgets indstilling til at få mindst 2 af tilbudsgiverne ud og lave demonstration af deres produkter.

Alle menighedsrådsmedlemmer og relevante medarbejdere bliver inviteret til demonstrationen. 

- Klokkeringning og bedeslag via højtaleren vil der blive tage beslutning om på et senere menighedsrådsmøde.

5. Orientering:

• Formanden:
    - Intet at berette

• Præster:
    - Sofie:
    Der kommer et konfirmandhold i Vor Frue på 5 drenge.
    Vi har, i samarbejde med Jakobskirken, fået en præste praktikant som hedder Kjerstin fra Københavns universitet.
    Marianne fra Vindinge kulturcenteret har spurgt om vi fortsat vil stå for madlavning i kulturcenteret. Karina spørger
    Keld om han vil være tovholder på det. Menighedsrådet bakker op om det og vil bidrage med mange hjælpere

    - Thomas:
    Der kommer 2 konfirmandhold i Vindinge.
    Der arbejdes på et KirkeNyt til uddeling i august.

• Kontaktperson:
    - Stine har fået bevilget orlov fra 1. august til 31. december 2021. Louise Howell er ansat som vikar i perioden.

• Aktivitetsudvalg:
    - Thomas
    Der er planlagt 2 foredrag i begge byer til efteråret.
    Den tidligere aflyste sangaften omkring genforeningen bliver sat på programmet.

• Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
    - Hanne informerede om hvad der rør sig på kirkegården.
    Lågen ved den ny indgang til kirkegården i Vindinge og lågen ved den blå lade i Vor Frue blev der spurgt ind til 
    omkring vedligeholdelse/udskiftning.
    Johnn svarede at der arbejdes på begge låger.
    - Erik: Salg af areal til ny cykelsti ved kirkegården i Vindinge er sendt videre fra stiftet til kirkegårdskonsulent.
    i afventer positivt svar før det kan sættes i gang.

• Kirkeværge:
    - Intet at berette.

• Kasseren:
     - Intet at berette.

• Medarbejderrepræsentanten:
    - Intet at berette.

• Øvrig orientering:
    - Kjeld orienterede om at hegnet ved Samlingsstedet var stort set færdigt.

6. Præstetavle:

- 27/6 2021 vil præstetavlen blive afsløret. Helga Møller Christiansen og Jes Nysten deltager. Mette Friborg Devantier har desværre ikke mulighed for at deltage.
Erik står for forplejning.

7. Kollekt:

- Menighedsrådet besluttede at nedsætte et udvalg som skal komme med et oplæg til menighedsrådet til endelig vedtagelse.

Udvalget kom til at bestå af: Else Marie, Bodil, Sofie og Thomas.

- 2019 og 2020 regnskab for kollekt bliver sendt ud med beslutningsprotokollen.

8. Bogbytteskab i Vindinge:

- Menighedsrådet havde modtaget en henvendelse om muligheden for at placere et bogbytteskab på kirkens grund.

Henvendelsen blev drøftet og konklusionen blev at Sofie ville kontakte borgeren og derefter vil Johnn og Sofie arbejde videre på projektet.

9. Aktionsliste:

- Bogbytteskab føres på med Sofie og Johnn som ansvarlige.

10. Eventuelt:

- Johnn spørger hvordan det går med Torsdagstræf?

Erik svarede at det arbejdes der på og at han vil samle udvalget snarest.

11. Lukket møde:

Jørn, Suppleant, Heidi, medarbejderrepræsentant og Martin, Kordegn forlod mødet.

Kontaktpersonen informerede om personalesituationen.

Næste møde er d. 17. august 2021 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Heidi Frost Andersen

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen