Beslutningsprotokol 23/5 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Thomas Praktik præst

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Peter Schouboe udtræder af menighedsrådet:

Erik takkede Peter for hans indsats i Menighedsrådet og ønskede ham held og lykke med fremtiden i Brøndby sammen med hans kone Marianne Braae.

4. Valg af næstformand:

Mona Sørensen blev valgt.

5. Syn:

Synsrapporter for Vindinge præstegård, Vindinge kirke og Vor Frue kirke blev gennemgået.

6. Budget 2020, anlægsønsker fremlægges og prioriteres:

Køkken i Præstegården ønskes udskiftet i 2020.
Samlingsstedet i Vor Frue ønskes renoveret i 2020.
Præstetavler ønskes til begge kirker i 2020.

Der er ved at blive indhentet tilbud til brug for budgetlægning.

7. Orientering:
  • Formanden:
   - Tak fra Lotte, SKIBET for blomsterne hun fik til sin 50 års fødselsdag.
   - Tak til Thomas Praktik præst for hans prædiken og hans tid hos os.
    
  • Præsten:
   Thomas:

   - Intet at berette.
   Sofie:
   - Kirken er initiativtager og med arrangør af ”De nye i Vindinge”. Tanken var at lave en slags præsentation af (foreningsliv mm. i) Vindinge for de mange nye tilflyttere.
   Men andre end de nye kan have glæde af sådan et arrangement, så projektet er ved at ændre fokus. Der planlægges at afholde to Vindinge-uger til april 2020.
   - Vor Frue skole kommer efter sommerferien til kun at rumme indskolingen (0.-3. klasse). Kommunen har i forlængelse heraf sendt et forslag i høring om sammenlægning af skolebestyrelserne på Vor Frue skole og Østervangskolen.
   Vor Frue skole har i høringssvaret bla. foreslået at et eksternt medlem fra Vor Frues foreningsliv skulle have plads en sammenlagt bestyrelse. For tiden sidder Sofie i Vor Frue skolebestyrelse som repræsentant for Vor Frue lokalråd, og hun er villig  til at fortsætte på Vor Frue skole, hvis forslaget går igennem.
   - Barselstræf i Vindinge er afholdt 2 gange med succes. Vi bør kopiere det til Vor Frue.
   - Generelt bør vi kigge på muligheder for nye ideer i Vor Frue. Vi besluttede at tage det op på næste Menighedsrådsmøde, som et særskilt punkt.
    

  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.
  • Aktivitetsudvalg:
   - Sogneudflugt løber af stablen i næste uge.
    
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Ros til Vibeke for arbejdet med omlægningen af gangene ud mod Kærvej.
    
  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
    
  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Der er kommet nye alterlys på markedet som ikke sviner nær så meget, da de brænder på palme olie.
   Thomas mener at kirken bør stå for det ægte og korrekte og at vi derfor bør benytte ægte lys.
   Johnn mener at det er en god ide med de nye lys som ikke sviner.
   Det blev besluttet at Heidi skulle undersøge andres erfaringer med lyset nærmere og vi tager det op på næste Menighedsrådsmøde med henblik på at tage en beslutning om det er noget vi vil benytte
8. Frivilligt engagement i samarbejde med andre MR:

Der har været afholdt tænketank møde omkring projektet.

Mogens Ohm vil kontakte RUC for at finde en som kan bidrage med styring af projektet, samt at indsamle data dertil.

9. Aktionsliste:

Punkt 1 på listen: Undersøgelse af mulighed og pris for restaurering af kors i Vindinge kirke og mindetavle i Vor Frue Kirke.

Erik og Martin lovede at have priser klar til næste Menighedsrådsmøde.

10. Eventuelt:

Intet til eventuelt.

Næste møde: Torsdag d. 20/6 2019 i Samlingsstedet