Beslutningsprotokol 21/9 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 21. september 2022 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Mette Rasmussen, Bodil Frantsen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Thomas Feddersen, Marianne Lauritzen, Jørn Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Kjeld E- Sørensen, Seth Johnn Fjeldsted

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokollat regnskab 2021:

Revisionsprotokollat blev gennemgået og drøftet.

Efterfølgende blev revisionsprotokollatet godkendt og underskrevet.

4. Hvad skal overskud fra madlavning i Vindinge kulturcenter gå til:

Menighedsrådet drøftede flere muligheder og besluttede sig for at overskuddet skulle gå til vores Menighedspleje da vi forventer flere ansøgninger om julehjælp i år. I tilfælde af at hele overskuddet ikke bliver brugt til julehjælp vil det resterende beløb blive overført til Kirkens korshær.

5. Orientering:

Formanden:

- Folkekirkens nødhjælp har forespurgt om vi kan hjælpe til ved deres indsamling. Menighedsrådet besluttede at
    det har vi ikke mulighed for.
- Der er borgermøde om lokalplan 658 vedrørende købmanden i Vindinge d. 22/9 2022 kl. 19-21 på Vindinge skole.
- Der er lokalrådsmøde d. 26/9 2022 kl. 19-21 som forberedelse til workshop omkring helhedsplan for Vindinge
  d. 29/9 2022 kl. 19-21. Begge ting finder sted på Vindinge skole.
- Der er informationsmøde om fjernvarme i Vindinge d. 5/10 2022 kl. 16-20 i Vindingehallen.
- Provstiet har bedt om oplysninger fra alle sogne i provstiet omkring vores energiforbrug. Oplysningerne viser en
  stor merudgift, på især vores gasregninger. Provstiet arbejder på et muligt tilskud til sognene.
- Else-Marie spurgte ind til om Erik vil informere lidt fra budgetsamrådet i august.
- Erik informerer: En væsentlig ændring fra tidligere er at når anlægsprojekter finansieres af provstiet, fik man
  tidligere 1/12 af årets anlægsligning hver måned. Nu udbetales ligningen løbende når der kommer regninger ind
  fra sognene. Det vil sige at pengene ligger i Provstiet indtil pengene skal bruges. Det giver Provstiet et godt
  overblik over både anlægsprojekterne og økonomien.På nuværende tidspunkt ligger der gamle anlægsmidler i
  sognene for omkring 13-14 millioner. Flere anlægsprojekter er ikke sat i gang endnu, selv om anlægget er bevilget
  og ligningen udbetalt for op til 5 år siden.
- Provstiet arbejder med at få varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen rundt til samtlige bygninger i
  provstiet og komme med en rapport omkring standen af bygningerne og hvad der bedst vil kunne betale sig at
  udbedre.
  Provstiet har sat 4.000.000 af til projektet.
- Der er andre provstier der har lavet en kalkningsplan for kirkerne. Det er en plan provstiet påtænker at indføre i
  hos os.

Præst:
  Sofie:

- Børnekoret i Vindinge er kæmpestort i år med 26 børn.
- Babysalmesang i Vindinge er der også en del tilmeldinger til og der er lukket for flere tilmeldinger.
- Babysalmesang i Vor Frue er startet god op med Hedi som underviser.
- Heidi hjælper Pia med koret, da hun har fået frigivet nogle timer i forbindelse med at aftalen omkring
  begravelseskaffe er ændret.
- Der er 4 konfirmander der skal konfirmeres i Vor Frue kirke, men som undervises i Jakobskirken.
  Der er 2 konfirmationshold i Vindinge med 21 deltagere.

Thomas:

- Der vil være Vindingedage igen til næste år. Vi vil igen være sekretariat for Vindingedagene.
- Thomas bragte vores KirkeNyt op til en drøftelse, da præsterne gerne vil prøve at få nye øjne på layoutet.
  Menighedsrådet bakkede Sofie og Thomas op og de fik frie hænder til at arbejde videre.

Kontaktperson:
Sofie:

- Kirkesanger situationen er på nuværende tidspunkt sådan her:
  Stine er tilbage fra orlov d. 1/9 2022.
  Louise er ansat til d. 30/11 2022.
  Lise er stadig sygemeldt på ubestemt tid.
- Else Marie spørger om de unge mennesker stadig er ansat på kirkegårdene. Sofie svarer at det er de ikke.
- Hanne spørger ind til arbejdet om eventuelt at ansætte en flexjobber eller pensionist på kirkegårdene. Sofie svarer
  at Kjeld arbejder på det.

Aktivitetsudvalg:

- Der er aftalt foredrag d. 7/2 2023 i Kulturcenteret med Jens Worning som vil fortælle om emnet ”Krig i Ukraine”.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:´

- Der har været møde i udvalget d. 15/9 2022.
- Der arbejdes på en fornyelse- og helhedsplan med et muligt besøg af kirkegårdskonsulenten.
- Hanne spørger ind til status på skovkirkegården. Erik svarer at status er at vi stadig afventer svar fra stiftet på
  vores ansøgning.
- Der er købt hæk mm. som er ved at blive plantet.
- Lotte og Mette arbejder på vedtægter som snart skal godkendes og bagefter skal der udarbejdes servitutter.
- Næste møde i udvalget bliver planlagt når kirkegårdskonsulenten er vendt tilbage med forslag til datoer.

Kirkeværge:

- Ikke tilstede.

Kasseren:

- Intet at berette.

Medarbejderrepræsentanten:

- Dyveke har observeret masser af fluer i tårnet i Vindinge. Menighedsrådet besluttede at der skal bestilles en
  skadedyrsbekæmper.

Øvrig orientering:

- Som vi alle ved er el og gaspriserne eksploderet. Alle skal være opmærksom på at slukke lys mm. når det ikke
  bruges. Ligeledes skal temperaturen sættes ned til 19 grader i vores bygninger jf. skrivelse fra Bodil Therkelsen,
  formand for Roskilde Stiftsråd og Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift Roskilde a´ 16/9 2022
  hvor der står følgende:
  Staten har besluttet, at temperaturerne i alle offentlige kontorbygninger skal sænkes til 19 grader, samt at
  udendørsbelysninger på statslige bygninger, som man har af æstetiske grunde, slukkes. Dette er gældende fra
  1. oktober 2022.

- Vedrørende lys på kirkerne i juleperioden vil der blive taget endelig stilling på næste menighedsrådsmøde i hvilket
  omfang der skal være lys derpå.

6. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerede om status på byggeriet.
Entreprenør starter op i uge 38 og den planlagte aflevering er d. 27/2 2023.

7. Høring om ny dagligvarebutik i Vindinge:

Den udsendte høring vedrørende lokalplan 658 blev drøftet.
Menighedsrådet besluttede at der skal sendes en skriftlig bemærkning til forslaget.
Erik, Lotte og Sofie udfærdiger på vegne af Menighedsrådet en skriftlig bemærkning.
Deadline er senest den 24. oktober 2022.

8. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

9. Eventuelt:

Deltagere til madlavning i Kulturcenteret d. 11/10 2022: Martin, Karina, Hanne, Niels, Jeanett, Sofie, Erik, Else-Marie og Lotte.
Martin spørger Kjeld og Seth og de kan deltage.
Maiken bager kager så der er 100 stykker. Kagerne skal afhentes mandag aften/tirsdag morgen i Samlingsstedet.
 

Næste møde er d. 13. oktober 2022 i Sognegården i Vindinge.

 

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

Afbud

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen