Beslutningsprotokol 13/3 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Peter Laurits Schouboe, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud: Mona Sørensen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Behandling af årsregnskab 2018:

Årsregnskabet for 2018 som er påført stemplet:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2018, Afleveret d. 06-03-2019 11:03

blev gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

4. Borderland – festival i Hedeland:

Forespørgslen fra Borderland blev drøftet.
Det blev efterfølgende besluttet at Thomas spørger rundt i de omkringliggende sogne for at høre om de har fået lignende henvendelser.
Til næste Menighedsrådsmøde tager vi punktet op igen for at tage en endelig beslutning.

5. Frivilligt engagement i samarbejde med andre MR:

Det mulige projekt blev drøftet og vi besluttede at vi gerne vil deltage i nogle indledende samtaler omkring projektet, men at vi ikke kan beslutte noget ud fra den information vi har modtaget.
Erik tager kontakt med Mogens Ohm.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Reminder om tilmeldingsfrist til Stiftsdagen.
   - Repræsentantskabsmøde i ”Skibet” d. 7/5 2019. Sidste tilmeldingsfrist er d. 12/4 2019 kl. 9.00 til kirkekontoret.
   - Forberedende budgetsamråd er d. 26/3 2019. Sidste tilmeldingsfrist er d. 22/3 2019 kl. 9.00 til kirkekontoret. Peter, Else-Marie og Martin har tilmeldt sig.
   - En hilsen og tak fra Karen Groth for gaven hun fik ved hendes afskedsreception.
  • Præsten:
   Sofie:

   - På sporet af Jesus foregår d. 23/5 2019. Hjælpere søges. Tilsagn fra Henrik, Peter og Erik.
   - Tak til Menighedsrådet for at tage godt imod praktik præster.
   - Der har været kirkebogseftersyn af Provsten og der var ingen bemærkninger.
   Thomas:
   - Foreløbigt er der 4 tilmeldte til konfirmation i Vor Frue og 7 i Vindinge.
   - Har været til stormøde omkring 2. Pinsedag i amfiteatret i Folkeparken, Roskilde.
   Der er brug for mange hænder til mange forskellige opgaver. Tilmelding til Thomas.
   - D. 27/3 2019 er der møde i Sognegården mellem Vindinge foreninger omkring de nye beboere i Vindinge og hvordan vi i fællesskab skal tage i mod dem.
   - Der er hængt konfirmand krucifikser op i våbenhuset i Vindinge kirke igen i år.
    
  • Kontaktperson:
   - Der er personalemøde i næste uge.
  • Aktivitetsudvalg:
   - Datoen for sogneudflugten er blevet offentliggjort på vores hjemmeside.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Der er møde med graverne på mandag.
   - Der er gang i træ beskæring i Vindinge.
   - Området til det nye Lapidarium i Vindinge er blevet ryddet.
   - Info om at vi ikke behøver at rådføre os med en kirkegårdskonsulent i forbindelse med det nye Lapidarium i Vindinge.
    
  • Kirkeværge:
   - Vor Frue kirketårn er blevet lappet og er nu endelig tæt.
   - Diverse tømmerarbejde er sat i gang.
   - Navn på Sognegården bliver sat op d. 26/3.
   - Der bliver rettet belægnings sten op i præstegården i morgen.
    
  • Kasseren:
   - Likviditetsbudget blev gennemgået.
    
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Stiller spørgsmål om indkøb af salmebøger som vi talte om sidste år er noget vi skal sætte i gang nu. Det blev besluttet at indkøbe 120 salmebøger til Vor Frue
7. Vedtægter Vindinge kirkegårde:

Det udsendte oplæg til revidering af vedtægterne for Vindinge kirkegårde blev gennemgået og drøftet.
Oplægget bliver revideret jf. drøftelserne og bliver præsenteret igen på et senere Menighedsrådsmøde.

8. Fastsættelser af dato for syn. 14. eller 15. maj kl. 1000:

Det besluttedes af afholde synet tirsdag d. 14/5 2019 startende i Vindinge kl. 10.00.
Tilmelding til kirkekontoret senest d. 10/5 2019 kl. 9.00.
Præstegårds syn bliver afholdt samme dag kl. 9.30.

9. Aktionsliste:

Ingen ændringer til aktionslisten.

10. Eventuelt:

Intet til eventuelt.