Beslutningsprotokol 10/10 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Mette Rasmussen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Kjeld E- Sørensen, Ingrid Salinas, Paul Kofoed Christiansen, Jørn Blædel Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud:Bodil Frantsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Karina Ankjær Johansen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Endeligt budget 2024:
Endeligt budget 2024, mærket:
Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2024, , Endelig budget afleveret d. 03-10-2023 15:47
blev forelagt, gennemgået, drøftet, godkendt og herefter underskrevet.

4. Kvartalsrapport 3. kvartal 2023:


Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

5. Orientering:

Formanden:
- Dato for orienterende møde med Biskoppen omkring præstestilling bliver d. 1/11 2023 kl. 18.30 i sognegården i Vindinge.
- Dato for prøveprædiken bliver d. 7/11 2023 og 8/11 2023 kl. 17.30 og 19.15 af-hængig af hvor mange præster vi vælger. ½ times prædiken og 45 minutters
   samtale pr. præst. Det bliver i Vindinge kirke og sognegård.

Præst:
- Ingrid:
Det er godt at være her.

Paul: 
Søde konfirmander, men der er udfordringer med at først røg St. Bededag og de 3 spor blev til 2 spor på skolen. Det er svært at få tidspunkter på plads for dem alle for selve konfirmationen, men vi er tæt på at nå i mål. De 2 præster har møde med de 2 organister i morgen.


Erik sagde tak for indsatsen til vores vikar præster.

 

Kontaktperson:
- Ny organist ansat og Erik og Kjeld havde opstart snak med hende i onsdags.

Aktivitetsudvalg:
- Der har været 3 foredrag som har været okay besøgt.
   Stjernegudstjeneste var en meget smuk oplevelse.
   Til børnegudstjeneste i Vindinge deltog 33.
- Planlægning 2024 er i gang og d. 17/1 2024 er der foredrag i Samlingsstedet v/Ingrid om hendes rejse fra Peru til Danmark.
   D. 6/2 2024 er der foredrag i Kulturcenteret v/Søren Peder Sørensen "Menneske bag fjendens uniform".
   Pia og Stine er spurgt om de kan lave et musikarrangement i marts.
- Halloween i kirkerne pyntes af Heidi og forskellige frivillige.
   På dagen skal der bruges frivillige i Vor Frue og i Vindinge og Else-Marie er ansvarlig for at finde dem. (Vindinge er på plads)
   Tidspunkt ændres fra 17-19.30.
- Paul har Brødauktionen 1. søndag i advent.
- Julekoncert/gudstjeneste i Vindinge d. 10/12 2023 kl. 16 med de 9 læsninger.
- Julekoncert i Vor Frue er ikke planlagt endnu.
- Heidi: Dejligt med et referat fra aktivitetsudvalgsmødet.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
- Lotte læste et stykke fra en orienteringsmail som kirkegårdsudvalget havde modtaget fra Stephan.
Det handlede blandt andet om indkøb af maskiner som Ste-phan ikke har været informeret om.
Menighedsrådet henstillede til at kirkegårdsudvalget ikke satte noget i gang omkring maskinparken uden at Stephan er taget med på råd.

Kirkeværge:
- Intet at berette.

Kasseren:
- Intet at berette.

Medarbejderrepræsentanten:
- Intet at berette.

Øvrig orientering:
- Jeanett: Stor tak til Karina og Keld for madlavning i kulturcenteret.
- Datoer for 2024’s menighedsrådsmøder kommer på dagsorden til næste menighedsrådsmøder.

6. Hvad skal overskud fra brødauktionen 1. søndag i advent doneres til:

Menighedsrådet besluttede at overskuddet skal gå til Café Klaus.

7. Samlingsstedets ombygning:

Vi er nu færdige med at bygge. Skorstensaftræk er nu langt om længe lavet.
Dokumentation for byggeriet er ikke modtaget endnu og det er det sidste der mangler.
Vi har tilbageholdt 30.000 kr. til garanti for skorstensaftrækket og dokumentationen.

8. Aktionsliste:

- Ingen ændringer.

9. Eventuelt:

- Intet.

 

10. Lukket punkt – Arbejdsmiljø:
Efter at formanden havde fremlagt indholdet af sagen, blev der straks iværksat en god og saglig drøftelse.
Det blev derefter besluttet at kontaktperson og formand arbejder videre med sagen.

 

Næste møde er d. 22. november 2023 i Samlingsstedet i Vor Frue.

 

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

Afbud

Bodil Frantsen

Afbud

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

Afbud

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

Afbud

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

Afbud