Beslutningsprotokol 16/8 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Seth Johnn Fjeldsted, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Heidi Frost Andersen, Kjeld E- Sørensen, Karina Ankjær Johansen, Mette Rasmussen, Bodil Frantsen

Afbud: Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Thomas Feddersen, Marianne Lauritzen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2022:

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Salg af areal Kærvej:

I forbindelse med at huset på Ved kirken 6 (Matrikel 5-a), er sat til salg informerede Erik om at der foreligger en tinglyst deklaration på at ejer må benytte et 2 meter bredt areal af vores grund på Kærvej 2 (Matrikel 4-b). Erik har flere gange haft kontakt til ejerne, og nu også ejendomsmægleren, om at Menighedsrådet gerne vil sælge arealet hvis ejer vil forestå at få lavet en arealoverførsel via en landmåler.

Menighedsrådet skal til hver en tid have godkendt et salg af jord af Roskilde Stift før en endelig handel kan gennemføres.

Deklarationen er gældende i 30 år og løber til 23. september 2028 hvor efter den ophører uden varsel. Menighedsrådet kan desuden til en hver tid, med 1 års varsel, opsige aftalen.

Menighedsrådet kan ikke foretage sig mere nu men venter på at sælger eller kommende ejere henvender sig.

5. Bevaringsværdige gravsten på Vor Frue kirkegård:

Vi har modtaget svar fra Provstiet vedrørende vores ansøgning om bevaring af en gravsten (Tjærebygaard) og et gravsted (Poppelgården). Provstiet behøver ikke at involveres hvis vi ønsker at flytte gravstenene til Lapidarium.

Menighedsrådet besluttede at flytte gravstenene fra både Tjærebygaard og Poppelgåeden til Lapidariet.

6. Vimpler:

Johnn foreslog om vi ikke skulle have vimpler i vores flagstænger.

Menighedsrådet besluttede at det vil vi gerne.

Johnn indkøber vimpler i de rigtige længder og køber ligeledes et ny flag til Vor Frue kirke.

7. Orientering:

•                   Formanden:

- Ansøgning om etablering af skovkirkegård er modtaget i stiftet og sendt videre til udtalelse hos
  kirkegårdskonsulenten.

- Der er budgetsamråd d. 30/8 2022. Jeanett, Martin, Else-Marie og Erik deltager.

- Nationalmuseet har modtaget vores ønske om en besigtigelse af vores kirker vedrørende kalkning, røde
  alger og forsatsvinduer. Der kan gå op til et år før de kommer forbi.

- I Vindinge Kultur Center skal vi stå for madlavningen d. 11/10 2022. Hvad overskuddet skal gå til overvejes
  og besluttes på næste menighedsrådsmøde.

•                     Præst:

            - Sofie:
              - Regulativ for Thomas og min præsteforpligtelse træder nu i kraft. Forpligtelsen er til Domsognet og er et
                konfirmationshold og 25 bisættelser om året.
             - Jeg får en præstepraktikant til efteråret fra universitetet.
             - Halloween d. 31/10 2022 er en mandag. En del personale har fri, så der er brug for mange hjælpere.
               Heidi har også brug for hjælp søndag til pyntning.
             - Der bliver intet konfirmationshold i Vor Frue i år. De fire tilmeldte vil blive undervist på Østervangsskolen.                   De vil blive konfirmeret i Vor Frue kirke.
             - Der bliver 2 hold konfirmander i Vindinge med omkring 21 tilmeldte deltagere.
             - Der arrangeres minikonfirmandundervisning i Vindinge i efteråret.
             - Prædikenværksted genopstår og første gang er d. 31/8 2022.
             - I forbindelse med det nye Kirkenyt har vi besluttet at Samlingsstedet kan benyttes til og med uge 42 uden                 at byggeriet vil genere arrangementer deri.
             - Efterårets KirkeNyt deles ud i weekenden d. 2-4/9 2022.
             - KirkeNyt vil vi prøve på et tidspunkt at trykke på genbrugspapir.
             - Roskilde stift fylder 1000 år i weekenden d. 19-21/8 2022 med mange arrangementer.

•                     Kontaktperson:

  - Kjeld:
    - Har haft møde med Stephan omkring bemandingen på kirkegården.
    - De unge medarbejdere der har været ansat hen over sommeren, har været god arbejdskraft på deres
      måde.
    - Der er fortløbende brug for hjælp på kirkegårdene i en eller anden form, som Kjeld arbejder videre med.
    - Der vil snart blive planlagt et personalemøde.

- Sofie:
  - Kirkesanger situationen er på nuværende tidspunkt sådan her.
    Stine er tilbage fra orlov d. 1/9 2022.
    Louise er ansat til d. 30/9 2022.
    Lise er stadig sygemeldt på ubestemt tid.

•                     Aktivitetsudvalg:

 - Efterårets aktiviteter er planlagt, og se mere omkring dette i KirkeNyt.

•                     Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

  - Bodil gav en besked fra Hanne: Der ser pænt ud på kirkegårdene.

•                     Kirkeværge:

  - Der er en flise ved Samlingsstedet som skal løftes en smule. Johnn er på opgaven.

•                     Kasseren:

  - Intet at berette.

•                     Medarbejderrepræsentanten:

  - Der er premiere på Babysalmesang i Vor Frue i morgen med 2/4 deltagere.
  - Arbejdspladsvurdereingen er 2 år gammel og der skal laves en ny.

•                     Øvrig orientering:

  - Husk at der er 2 kurser i Distriktforeningen som I har mulighed for at deltage i.

8. Nye vedtægter på kirkegårdene:

Lotte og Mette gennemgik enkelte punkter fra de reviderede vedtægter.

Menighedsrådet besluttede at udvalget rettede enkelte ting til, inden arbejdet med servitutter går i gang.

9. Samlingsstedets ombygning:

Mette og Erik informerede om at der var indkommet de 3 forventede tilbud fra entreprenører.
Vores rådgiver er ved at gennemgå dem og stille opklarende spørgsmål til tilbuddene. D. 23/8 2022 er der byggemøde hvor tilbuddene gennemgås og der tages en beslutning om hvem som skal bygge for os.

10. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

11. Eventuelt:

DR præsenterer i øjeblikket eksempler på dårligt arbejdsmiljø i Folkekirken. Menighedsrådet talte om de særlige forhold, der på visse punker kendetegner den folkekirkelige arbejdsplads. Det er vigtigt at være opmærksom på de ømme punkter.

Næste møde er d. 21. september 2022 i Samlingsstedet Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

Afbud

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Afbud

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

Afbud

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

Afbud