Beslutningsprotokol 17/8 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 19.00

i Samlingsstedet Vor Frue

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen

Afbud: Mona Sørensen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:

Punkt 4a:

Forespørgsel om Kulturcenteret Vindinge må låne sognegården i Vindinge til 5 arrangementer.

Punkt 4b:

Forespørgsel om Vindinge koret må låne sognegården i Vindinge til øve aftener hver mandag indtil efterårsferien i uge 42.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Modtagelse af ny præst:

Der blev drøftet hvordan servering og arrangementet efter gudstjenesterne skulle foregå.

I Vor Frue står Bodil for arrangementet og i Vindinge står Heidi for arrangementet.

4. Status Ny Sognegård:

Erik fortalte kort om status på sognegården.

Der blev forespurgt omkring godkendelse af sognegården til brug for hvor mange mennesker.

I skrivende stund er ansøgning sendt afsted til Østsjællandsk beredskab, på ønske om tilladelse til 150 tilladt personantal. Det fremgår af byggetilladelsen at bygningen er til max. 150 personer

4a. Forespørgsel om Kulturcenteret Vindinge må låne sognegården i Vindinge til 5 arrangementer:

Forespørgslen blev drøftet.

Det blev besluttet at det måtte de gerne og at Erik og Sofie skulle informere dem om beslutningen, samt de manglende muligheder for at lave mad i huset.

I skrivende stund er det aftalt at kulturcenteret låner sognegården til arrangementet 12/9 og bruger Moesgården de resterende gange.

4b. Forespørgsel om Vindinge koret må låne sognegården i Vindinge til øve aftener hver mandag indtil efterårsferien i uge 42:

Forespørgslen blev drøftet.

Det blev besluttet at det var de meget velkommen til.

5. Navn/afmærkning af Ny Sognegård:

Navn blev drøftet.

Det blev besluttet at navnet skal være ”Sognegården” og at det skal udføreres i metal af en art.

John og Erik er ansvarlig for projektet.

6. Orientering:

Formanden:

- Info om plan af nye cykelstier i Vindinge

- Info, samt tilmelding til Budgetsamråd 29/8 2017.

- Info om at Folkekirkens skoletjeneste deltager på næste menighedsrådsmøde.

Præsten:

- Info og let planlægning af høstgudstjenesterne.

- Info om ny præstepraktikant.

Kontaktperson:

- Der blev orienteret om den nye graver stilling.

Aktivitetsudvalg:

- Alt planlagt i efteråret.

Kirkegårdsudvalg:

- Tidligere omtalte og udløbne gravsted hvor ejeren ikke kan findes bliver nu sløjfet.

- Der er løse gravsten på kirkegården i Vindinge som kirkegårdsudvalget vil få sat fast.

Kirkeværge:

- Synsrapport er modtaget.

- Det blev besluttet at scanne den ind og udsende til hele menighedsrådet d. 18/8.

Kasseren:

- Har hjulpet til i forbindelse med revisions besøg.

7. Fredet gravsted Vor Frue - flytning af urne fra England:

Mail modtaget fra pårørende vedrørende den verserende sag.

Sagen blev drøftet igen.

Det blev besluttet at vores første svar på henvendelsen står ved sin magt og at der skal sendes et mere uddybende svar til de pårørende.

Martin og Erik er ansvarlig.

8. Kvartalsrapport 2. kvt.:

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

9. Skade på nabos bil under byggeriet – Kan/skal vi dække hans udgift:

Sagen blev drøftet.

Det blev besluttet at vi ikke vil dække naboens udgift.

Erik er ansvarlig for at svare naboen.

10. Aktionslisten:

Ingen ændringer på aktionslisten.

11. Eventuelt:

Mette informerede om P-skilt ved Vor Frue kirke måske skulle ændres.

Ingen beslutning taget.

Sofie informerede om at der skal plantes et træ til høstgudstjenesten i Vindinge.

Sofie og kirkegårdsudvalget er ansvarlig.

Næste møde: Tirsdag d. 19/9 2017 i Sognegården da kulturcenteret kun skal bruge den d. 12/9.