Beslutningsprotokol 28/10 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen,Bodil Frantsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Jørn Blædel Zinglersen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Karina Ankjær Johansen, Lotte Søndergaard Møller, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Afbud: Kjeld E. Sørensen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021:

Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Sankt Hans 23/6 2022:

Menighedsrådet havde modtaget en forespørgsel fra Lokalhistorisk forening omkring afholdelse af Sankt Hans.

Menighedsrådet drøftede muligheden for at deltage i arrangementet og besluttede at vi gerne vil deltage som medarrangør af Sankt Hans.

Erik vil blive koordinator for Menighedsrådet.

5. Orientering:

• Formanden:
    - Minihåndbog er klar til bestilling.
    - Nyt Provstiudvalg er begyndt arbejdet. Erik er med i udvalget.

• Præster:
    - Sofie:
       Kommunen har lavet en helhedsplan for Svogerslev med succes og det vil de også gøre med Vindinge.
       Erik havde møde med en repræsentant fra kommunen onsdag morgen og umiddelbart bagefter havde både
       Thomas og Sofie det samme.

       Himmelske dage i Roskilde bliver afholdt hen over Kr. Himmelfartsdagene i 2022.

       Roskilde stift har 1000 års jubilæum og vil blive fejret i weekenden 28. – 30. januar2022.

       Der bliver juletræssalg igen på græsplænen rundt om sognegården.

       Tak til alle deltagere for indsatsen ved vores madlavningsaften i Vindinge Kultur Center d. 12. oktober. Det gik
       godt og vi lavede 2804,82 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.

       Johnn spørger om der kan være æbleskive salg 3. søndag i advent d. 12/12 2021 mens der sælges juletræer?
       Menighedsrådet besluttede at det kan der godt og donerer æbleskiver til arrangementet.
       Johnn er ansvarlig for projekte

       Maiken forespurgte om en tilsvarende donation til Vor Frues julearrangement 27.11 2021.
       Menighedsrådet besluttede at donere æbleskiver til arrangementet.
       Maiken er ansvarlig for projektet.

   - Thomas:
       Vi har frygtelig travlt i øjeblikket og personalet ligeså.

       Jeg stillede op til Stiftsrådet, men blev ikke valgt ind.

       Der vil blive afholdt Vindingedage i uge 17 og 18 i 2022. Mange foreninger deltager og vi slutter af med en festdag
       på boldbanerne. Der var 10 deltagere til opstartsmøde onsdag d. 27/10 2021 i sognegården.
       Sognegården vil bliver midtpunkt og opslagstavle i ugerne.

• Kontaktperson:
    - Kjeld ikke tilstede.
    - Erik: Ny graver starter på mandag. Morgenmads velkomst tirsdag kl. 9.30. Alle er velkomne.
    - Sofie: MUS afvikles hen over de næste par uger. Sofie mindede desuden om at det er kontaktpersonen der taler
       med ansatte om arbejdstilrettelæggelse. Hvis andre menighedsrådsmedlemmer har nogle kommentarer skal det
       gå gennem kontaktpersonen. Det er særlig vigtigt nu, hvor nye medarbejdere skal finde sig til rette i arbejdet på
       kirkegården.

•  Aktivitetsudvalg:
     - Har afholdt møde umiddelbart inden menighedsrådsmødet. Vi evaluerede de arrangementer der har været og var
        tilfredse med dem.
     - Brødauktion 1. søndag i advent bliver som det plejer med bespisning og lotteri.
     - Jul i Vor Frue på parkeringspladsen ved Samlingsstedet d. 27/11 2021. Maiken er  menighedsrådets repræsentant
        i udvalget.
     - Sogneudflugt bliver afholdt 1/6 2022 og turen går til Holmegårds glasværk, Menstrup kro og Fjenneslev kirke.
        Prisen bliver 250 kr. Else- Marie er ansvarlig.
     - Der vil blive afholdt 1 foredrag i Vindinge og et i Vor Frue i foråret 2022. Der udover vil der være et foredrag med
        Jacob Panton i Vindinge kulturcenter.
     - Julekoncerten i Vindinge er på plads. Den i Vor Frue er stort set også på plads.

• Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
    - Har holdt møde d. 6/10 2021.
    - Gran er kommet og der er klart til at blive lagt på.
    - De 3 nye låger ved Vor Frue kirke og kirkegård er næsten på plads. Der ønskes en pal i dobbeltlågen ved den
      kolde lade. Johnn sørger for dette.
    - Snerydderes stand er ikke optimal på nuværende tidspunkt. Det skal tages op med Stephan.
    - Hanne informerede om hvad der ellers rør sig på kirkegårdene.

• Kirkeværge:
    - Johnn arbejder stadig på lågerne på Vindinge ”ny” kirkegård.
    - Træ pæl med strøm stik på den ”ny” kirkegård er i stykker på grund af råd. Der er bestilt en ny.
    - Lygtepælen ved den blå lade er igen ramt af et køretøj og er skæv. Der er ved at blive undersøgt hvem som skal
       gøres ansvarlig for det.

• Kasseren:
    - Intet at berette.

• Medarbejderrepræsentanten:
    - Der er købt nye højskolesangbøger. De gamle bortgives internt i 2021. Derefter bortgives de andre steder.
       Thomas foreslår kvindecenteret.
    - Der har været afholdt personalemøde og Heidi er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant.

• Øvrig orientering:
    - Intet at berette.

6. Præstetavle Ny Vor Frue Kirke:

Menighedsrådet havde modaget 2 forslag til præstetavle i Vor Frue.
Menighedsrådet besluttede at Erik skulle gå videre med det korte forslag, men med 1-2 rækker mere til navne. Tavlen må ikke gå ned under bænke højden.

7. Samlingsstedets ombygning:

- Erik: På Provstiudvalgets næste møde vil der blive lavet en prioriteret rækkefølge for hvornår man kan gå i gang med årets anlægsopgaver. Menighedsrådet vil modtage et brev om hvornår vi kan starte byggeriet.

- Mette: Udvalget har haft møde dd. med arkitekterne. De går nu i gang med at lave et myndighedsprojekt. Nye skitser forventes fra arkitekterne i næste uge.
Den foreløbige tidsplan er at der kan sendes tegninger til kommunen i starten i starten af 2022. Derefter er der omkring 8 ugers behandlingstid før vi har en byggetilladelse.
Formentlig kan vi være klar til at bygge i april måned.
Vi har valgt en byggerådgiver, som også har været brugt i Svogerslev.

- Sofie: Maj til oktober er en god tid at bygge i, da vi ikke har så mange aktiviteter i den periode.

- Heidi: Min erfaring er at man bør have opvaskemaskinen op i højden.

- Mette: Heidi skal deltage når der skal planlægges køkken.

8. Aktionsliste:

Lyd absorbering i den lille sal i Samlingsstedet skal sættes i bero og afvente tilbygningen.

9. Eventuelt:

Intet at berette.

Næste møde er d. 23. november 2021 i Samlingsstedet i Vor Frue.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen