Beslutningsprotokol 27/1 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19.00 på SKYPE

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Kjeld E. Sørensen, Jørn Blædel Zinglersen

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af Forretningsorden og Regnskabsinstruks:

Forretningsorden og Regnskabsinstruks blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af: Vedtægter for kasserer – Vedtægter for kirkeværger – Vedtægter for kontaktperson – Vedtægter for kirke/kirkegårdsudvalg:

- Vedtægter for kasserer blev godkendt og underskrevet.
- Vedtægter for kirkeværger blev godkendt og underskrevet med en ændring i § 3, første linje hvor der skal stå ”kirker” i stedet for ”kirke”.
- Vedtægter for kontaktperson blev godkendt og underskrevet.
- Vedtægter for kirke/kirkegårdsudvalg blev godkendt og underskrevet med en ændring i § 3, første linje hvor der skal stå ”kirkerne” i stedet for ”kirken” og anden linje hvor der skal stå ”gravernes” i stedet for ”graverens”

4. Godkendelse af honorarsatser:

Erik gennemgik bilag fra Provstiet, omkring honorarsatser, som var sendt ud inden mødet.
Menighedsrådet besluttede at følge honorarsatserne.
Formand honoreres efter 11+ antal Menighedsrådsmedlemmer.
Kontaktperson honoreres efter 7-10 antal medarbejdere.
Kirkeværge honoreres efter Vor Frue sogn 0-2000 indbyggere og Vindinge sogn 2001+ antal indbyggere.
Kasserer honoreres med et skattefrit årligt max beløb jf. skattecirkulære for ulønnede bestyrelsesmedlemmer.
Derudover honoreres de resterende menighedsrådsmedlemmer, undtaget ansatte, med et årligt beløb på kr. 2.000.

5. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for gravermedhjælper ansættelse:

Kjeld foreslå at ansættelsesudvalget består af Erik, Kjeld og en fra kirkegårdsudvalget.
Til første runde samtaler udvælges 10 ansøgere til samtale. Af dem inviteres x antal til anden samtale hvor Vibeke også vil deltage.
Dato og tidspunkt aftales internt udvalget imellem.
Samtalerne afholdes i uge 5 og vi håber hurtigt at kunne udvælge den nye gravermedhjælper.
Pt. er der kommet 70 ansøgere.
Menighedsrådet besluttede at bakke op om Kjelds forslag.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt Corona sikkert.
Kjeld kommer med et forslag til hvem som skal til samtale.
Alle ansøgninger ligger på Dap’en.

6. Datoer for menighedsrådsmåder 2021:

Menighedsrådet besluttede at afholde menighedsrådsmøder på følgende datoer:
27/1 Digitalt, 18/3 Vindinge, 13/4 Vor Frue, 26/5 Vindinge, 17/6 Vor Frue, 17/8 Vindinge, 22/9 Vor Frue, 28/10 Vindinge, 23/11 Vor Frue.

7. Corona situationen:

Sofie og Thomas:
- Kirkerne er åbne for gudstjenester, begravelser/bisættelser, vielser og dåb. De nyeste retningslinjer kræver 7,5 kvadratmeter pr. kirkegænger, hvilket betyder at der må være 16 kirkegængere i Vindinge og 15 i Vor Frue. En gudstjeneste må højst tage en halv time og skal være uden fællessang. Konfirmationsundervisning gennemføres digitalt. Foreløbig fastholdes datoen for konfirmationerne, men det er klart at hvis ikke restriktionerne lettes, skal de flyttes til senere på året. Der tages bestik af situationen igen om en måned.
- Vi overvejer at lave en lille aktivitet til kirkegårdene ifm. fastelavnsweekenden.
- Der er booket mange vielser hos os i sommermånederne, og vi kan forvente at der kommer tilsvarende mange dåb.
-Der var en kort drøftelses af informationsniveauet i menighedsrådet. Det er en tid, hvor mange ting ændres løbende og vi til gengæld ikke ses ret meget. Derfor kunne det være gavnligt at fastholde mere skriftlig kommunikation mellem menighedsrådsmøderne end vi har været vant under normale forhold. Det blev aftalt at præster, formand, næstformand og kordegn sammenfatter informationsbrev, når der er noget at berette eller ca. hver 14. dag.

8. Visa kort til kirkekontoret:

Da der er en del udgifter der lægges ud og abonnementer der skal betales via et betalingskort, og hidtil er det blevet gjort af Martin, besluttede Menighedsrådet at der skal anskaffes et VISA kort til Martin Gundersen.

9. Aktionsliste:

- Første etape af renovering af Samlingsstedet er færdig og bliver slettet på aktionslisten.
- Vi har modtaget kr. 75.000 kr. i anlægsbevilling til at få en arbejdsgruppe nedsat som i samarbejde med en arkitekt skal komme med et forslag til ombygning med henblik på at få indført et handicaptoilet og bedre køkkenforhold.
Arbejdsgruppen består af Sofie, Thomas, Seth, Bodil, Marianne, Mette og Maiken.
Projektet er ført ind på aktionslisten.
-Budget 2022 inkl. anlægsønsker til 2022 skal indsendes til Provstiet inden 15/6 2021.
Så et projekt inkl. priser derpå skal være klar til behandling på menighedsrådsmødet d. 26/5.
- Præstetavle i Vindinge er ved at blive lavet. Vor Frues præstetavle arbejdes der på.

10. Referater godkendelse/underskrifter:

Da vi ikke pt kan mødes til menighedsrådsmøder er der ikke blevet skrevet under på beslutningsprotokoller fra d. 17/11 2020. Når den nye beslutningsprotokol for dette møde er godkendt bedes I alle komme forbi kirkekontoret og få skrevet under på begge 2. Dem der ikke har mulighed for det i dagtimerne bedes kontakte kirkekontoret for at lave en aftale om hvordan det kan lade sig gøre.

11. Eventuelt:

- Else Marie: Aktivitetsudvalget har konstitueret sig med Else Marie som formand.
- Else Marie: Fysiske møder er pt aflyst i Distriktsforeningen. Der er dog flere kurser som afholdes som webinar i landsforeningen og jeg vil anbefale at I deltager i de kurser som er relevante for jer.
- Thomas: Præsteresurserne er ujævnt fordelt i provstiet målt på antallet af sognebørn pr. præst. Vindinge og Vor Frue har en relativt meget høj besætning, og det er derfor aftalt at Thomas og Sofie aflaster præsterne i Himmelev med til sammen op til 25 bisættelser om året. Tallet kan justeres afhængigt af befolkningsudviklingen. Samtidig arbejder provstiudvalget med en justering i den økonomiske fordelingsmodel, så den lokalfinansierede del af præstelønningerne dækkes af provstiet.
- Seth: Gulvet i Samlingsstedet er meget snart færdigt. Jeg har sat en kasse gulv til side som jeg selv lægger i køkkenet.
- Erik har været i Samlingsstedet. Der mangler lidt i det sidste rum. De har lovet at de bliver færdigt på fredag (29/1).

Næste møde er d. 18. marts 2021 i sognegården i Vindinge