Beslutningsprotokol 18/9 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 18. september 2018 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Jeanett Bruntse-Olsen, Peter Laurits Schouboe, Sofie Frost Bondorf, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Thomas Feddersen

Afbud: Mona Sørensen, Heidi Frost Andersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Årsregnskab 2017, revisionsbemærkninger, samt underskrift:

Revisionsrapporten blev gennemgået, drøftet og underskrevet.

Kommentarer vedrørende revisions bemærkninger:

- Konto menighedspleje er blevet nulstillet.

- Moms bliver genberegnet med alle muligheder og fremlagt for menighedsrådet til oktober mødet for afgørelse for hvilken moms beregningsform menighedsrådet vil bruge.

- Ansøgning om Provsti godkendelse af brug af de frie midler til dækning af anlægsopgave laves og præsenteres på oktober mødet.

4. Tyverisikring på Vor Frue Kirkegård:

Alarm med hyletone og opkobling til 3 mobiltelefoner koster 1295 kr.

- Mette foreslår blinkende lys ved den blå lade.

- Johnn foreslår at vi sætter en sikkerheds kappe ud over hængelåsene for at besværliggøre det endnu mere for eventuelle indbrudstyve.

Johnn arbejder videre på opgaven og aftaler med Erik om igangsættelse.

- Peter foreslår at der sættes en plade op på indersiden af vinduet i døren til kældertrappen i Vor Frue kirke.

Johnn undersøger pris på dette.

5. Kirketælling:

Kirketællings lister udsendt fra provstiet blev gennemgået.

Liste fra Churchdesk for vores sogne blev gennemgået og det blev besluttet at vi fremover skal gennemgå lister på aktivitets niveau for sognene en gang om året.

6. Orientering:

  • Formanden:

- kirke.dk er noget nyt som er kommet frem udgivet af Kristeligt dagblad.

Erik informerede om et tilbud han havde fået.

- ”Det gode menighedsrådsmøde” er et Distrikt forenings kursus d. 26/9.

- KFUM social arbejde har skrevet tak for kollekt.

- Provstidag d. 25/10 og sidste frist for tilmelding er d. 18/10. Vi samler tilmeldinger ind til næste menighedsrådsmøde og tilmelder samlet.

  • Præsten:

Sofie:

- Konfirmander i Vor Frue endte på 3 konfirmander. De bliver nu undervist i Jakobskirken af Mogens Ohm og Sofie/Marianne.

- Kirke musikskolen skal flytte og deres orgel tager tid at flytte så de har spurgt om de må låne orgelet i Vor Frue kirke. Det har de fået lov til i det omfang det ikke kolliderer med vores aktiviteter i kirken.

Thomas:

          - Har konfirmander i Domsognet, men dem underviser jeg kun. De går i kirke andre steder og det er første gang jeg har
           prøvet det.

          - Højmesse evaluering er d. 27. september.

  • Kontaktperson:

- Intet at berette.

  • Aktivitetsudvalg:

- Trykfejl i Kirkenyt vedrørende foredraget d. 7. november. Det er onsdag d. 7/11 og ikke torsdag d. 7/11.

- Kirkebladets nye layout blev gennemgået og det blev bemærket at torsdagstræf og menighedsrådsmøde datoer ikke er i bladet. Det skal de fremadrettet.

  • Kirkegårdsudvalg:

- Martin og Brian starter med at gennemgå vedtægter i næste uge med henblik på at kunne præsentere dem i starten af det nye år.

- Gravsten på kirkegårde er gennemgået dags dato af et firma, med henblik på at sikre stenene mod at vælte.

Gravstederne som er afmærket og privatejede er nu registreret i vores kirkegårds system og breve udsendes hurtigst muligt til ejerne.

Afmærkningen laves om så den er mere diskret.

  • Kirkeværge:

- Ny lampe ved Vor Frue kirke er nu opsat.

- Mangel liste blev fremvist og gennemgået.

  • Kasseren:

- Har været til budgetsamråd. Det endelige drift budget følger sidst i oktober.

  • Medarbejderrepræsentant:

- Intet at berette.

7. Flagring på flagdage, herunder 5/9:

Det blev besluttet at Heidi skal være ansvarlig for at sørge for flagring i begge kirker med Martin som backup. Det skal gøres i samarbejde med graverne og menighedsråds medlemmer.

Flagdage hos Vor Frue og Vindinge sogne:

Pinsedag

Langfredag (Halv stand hele dagen)

5. september Danmarks udsendte (Kun i Vindinge)

25. december Juledag

Derudover flages der ved gudstjenester, bisættelser, konfirmationer mm som vi plejer.

8. Madlavning i Vindinge Kultur Center 9. oktober 2018:

Jeanett, Mona, Kell, Bodil, Peter, Thomas, Johnn, Erik og Gurli deltager.

Mødetidspunkt kl. 16.

9. Aktionsliste:

Ingen ændringer.

10. Eventuelt:

- Uret skulle være blevet sat op mandag. d. 17/9. Men på grund af manglende politi godkendelse til at holde på vejen med liftbilen, er det udsat i op til 14 dage.

- Johnn har været til lokalrådsmøde i Vindinge. Kan de komme på som link på vores facebook side?

11. Lukket punkt:

 

Næste møde: Onsdag d. 10/10 2018 i Sognegården