Beslutningsprotokol 23/5 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Mette Rasmussen, Peter Laurits Schouboe, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen

Afbud: Thomas Feddersen

Referent: Erik Larsen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 1. kvartal:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

4. Foreløbigt budget 2019:

Det foreløbige budget for 2019, mærket med:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2019,  Bidrag budget afleveret d. 17-05-2018 11:28

blev gennemgået, drøftet og godkendt.

5. Oprettelse af P-plads for handicappede:

Det blev besluttet af der skal oprettes en handicap p- plads ved Vindinge sognegård/kirken.

Placeringen bliver på højre side (Mod syd) af lågen til indgangen til kirkegården.

Der skal undersøges om p-pladsen skal registreret som handicap plads i kommunen.

Der skal undersøges eventuelle krav om størrelse af p-plads, samt hvordan korrekt skiltning af en sådan p-plads skal se ud.

Martin undersøger regler og sætter opgaven i gang efter aftale med Erik.

6. Kollektudvalg:

Kollektudvalget har holdt møde og kom med deres oplæg:

Konsensus om, at indsamlingerne:

  • Skulle strække sig over længere perioder end enkelte søndage.
  • Skulle afspejle flere nuancer af kirkeligt virke, nemlig både hjælpearbejde her og ude i den store verden, samt forkyndende arbejde.
  • Skulle være muligt med MobilePay. Det ville være ønskeligt, hvis de kunne få et særskilt nummer.
  • Konfirmationsdagene skulle ikke planlægges, idet det kunne være mere hensigtsmæssigt, at de brugtes på noget, som konfirmanderne eventuelt havde arbejdet med.
  • Skal beskrives i våbenhusene. Kan der fx hænges en ramme op?

Forslag til faste indsamlinger:

  • Brødauktion 1. søndag i advent: Kafe Klaus
  • 2. søndag i advent til og med 2. juledag: Kirkens Korshær
  • Nytårsaften til og med Fastelavn: Bibelselskabet
  • Dagen efter Fastelavn til og med onsdag før påske: Folkekirkens Nødhjælp
  • Påske til og med Pinse: Danmission
  • Dagen efter Pinse til og med 30. september: Folkekirkens Nødhjælp
  • 1. oktober til dagen før 1. søndag i advent: Børnesagens fællesråd

Ovenstående oplæg blev gennemgået, drøftet og godkendt af menighedsrådet.

Midlerne fra aftenen hvor menighedsrådet bespiser deltagere i Kulturcenteret skal drøftes med de frivillige inden beslutning om hvor pengene fra det arrangement skal gå til.

Martin undersøger muligheden for den ønskede MobilePay løsning.

Martin undersøger muligheden for at sætte ramme op i våbenhusene og udarbejder forslag til beskrivelse af kollekten.

7. Orientering:
  • Formanden:
   - Information om takkebrev fra sømandskirken.
   - Information om at gulvene olieres i sognegården d. 28-30/5 2018.
    

  • Præsten:

Sofie:

- Der arbejdes på at finde Præsten som skal afløse Sofie under hendes orlov i 3 mdr.

- Information om at konfirmand holdene i begge kirker er meget små i 2018/2019.

  • Kontaktperson:
   - Kirkegårdene er blevet delt op så Lone har ansvaret for Vor Frue og Vibeke har ansvaret for Vindinge. Det afprøves i 3-4 mdr. og drøftes derefter om det skal blive permanent.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Efterårets program er næsten klart og bliver præsenteret i det nye kirkeblad.
   - Der er 2 arrangementer i Vor Frue og 2 i Vindinge.

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.

  • Kirkeværge:
   - Intet at berette.
  • Kasseren:
   - Har været til grundejerforeningsmøde med Erik og orienterede om emner fra mødet.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Information omkring priser på salmebøger til ombinding eller eventuelt ny køb. Der undersøges videre inden endelig beslutning tages om hvad der skal ske.
   - Information om at Heidi er færdig med grunduddannelsen som kirketjener.
   - Information om regler for opbevaring af messehagler. De skal være opbevaret i specielle museumskasser. Det blev besluttet at de skal indkøbes, så de bliver opbevaret rigtig.

8. Kirkerne på Google Street View:

Det besluttes at bestille Google Street View af begge kirker.

Martin sætter det i gang.

9. Datters overtagelse af gravsted:

En eventuel overtagelse af gravstedet blev drøftet og menighedsrådet er meget i tvivl om det overhovedet er noget vi kan give tilladelse til når debitor allerede har underskrevet en sløjfeerklæring.

Det blev besluttet at Erik skal undersøge sagen hos Menighedsrådenes landsforening, hvorefter det drøftes igen i menighedsrådet.

10. Menighedsmøde 3. juni:

Det blev besluttet at aflyse det planlagte menighedsmøde og udsætte det til et senere tidspunkt i 2018.

11. Møde datoer:

Følgende mødedatoer blev besluttet for efteråret 2018:

Torsdag 16/8 (Vindinge) – tirsdag 18/9 (Vor Frue) – onsdag 10/10 (Vindinge) – onsdag 14/11 (Vor Frue)

12. Aktionsliste:

Blev ikke behandlet på mødet.

13. Eventuelt:
  • Else-Marie inviterede til morgen kaffe 1. juni kl. 8 i anledning af hendes og Henriks Guldbryllup.
  • Else-Marie informerede om menighedsrådet og personalets studietur d. 31/8 kl 17.30 startende på julemærkehjemmet og med efterfølgende spisning i sognegården.

Næste møde: Torsdag d. 21/6 2018 i Sognegården