Beslutningsprotokol 15/1 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 15. januar 2019 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Sofie Frost Bondorf

Afbud: Peter Laurits Schouboe, Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Nyt punkt 10: Ændringer i regulativ for udlejning af sognegården.
Eventuelt blev rykket til punkt 11.
Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Menighedspleje, evt. nedsættelse af udvalg:

Erik informerede om at vi i en del år har haft penge stående til brug for menighedspleje.
Der har ikke været brugt ret mange af dem.
Hvad vil vi med dem?
Enten skal vi lukke menighedsplejen ned, bruge pengene i år eller også skal vi sætte gang i noget mere konkret menighedspleje.
Mange tanker blev vendt og vi besluttede at nedsætte et udvalg som skal komme med et oplæg til menighedsrådet.
Udvalget består af:
Mette Rasmussen, Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Sofie Frost Bondorf og Thomas Feddersen.

4. Gudstjenesteliv, evt. nedsættelse af udvalg:
Sofie og Thomas lagde op til overvejelser over det samlede gudstjenesteliv i sognene. Holder vi den rigtige slags gudstjenester (højmesser, aftengudstjenesten, børnegudstjenester osv.) i den rigtige mængde, fordelt rigtigt mellem kirkerne og ligger de på de rigtige tidspunkter?
Mange tanker blev vendt og vi besluttede at nedsætte et udvalg, som kan lave et oplæg til menighedsrådet.
Udvalget består af:
Sofie Frost Bondorf, Thomas Feddersen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen og Else-Marie Høgstrup.
Der opfordres til at spørge personalet om der er flere der har lyst til i deltage i udvalget.

5. Likviditetsstyring:

Jeanett gennemgik likviditetsbudgettet for 2019.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Informerede om takkebrev for kollekt fra Kirkens Korshær.
   - Informerede om takster for skattefri godtgørelse 2019. De udbetales primo februar.
    
  • Præsten:
   Sofie:

   - Glad for at være tilbage.
   - Har afsluttet sin Master i homiletik.
   - Sofie får praktikant igen her i foråret.
   - Informerede om situationen med Vor Frue skole.
   - 2. Pinsedag er der igen fællesgudstjeneste i Folkeparken. Der er møde d. 23/1 kl. 16 i Jyllinge omkring planlægning af gudstjenesten. Thomas og Johnn deltager.
   Thomas:
   - Vi har fået tilladelse til fortsat ændring af højmesseliturgi af Biskoppen.
   - Har kontakt med idrætsforeninger m. flere omkring de mange nye borgere i Vindinge med tanke på at lave et samarbejde om at få nye borgere til at engagere sig i Vindinge i stedet for i Roskilde.
    
  • Kontaktperson:
   - Intet at berette.
  • Aktivitetsudvalg:
   - 13/2 foredrag aflyst. Der kommer ikke et andet foredrag, da vi ikke kan nå at reklamere ordentligt for det.
   - Mange arrangementer i december.
   Brødauktionen bør have flere deltagere i form af bla. konfirmand forældre.
   Juleklip i Vor Frue er et kæmpe arbejde. Else-Marie foreslår at der kommer lidt mere substans ind i det. F.eks. historie fra præster, salmer med mere.
  • Kirkegårdsudvalg:
   - Intet at berette.
    
  • Kirkeværge:
   - Arbejder med at få nye tilbud ind på ting som mangler fra synsrapporten 2018.
    
  • Kasseren:
   - Martin og Jeanett skal på kursus i moms afregning.
  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.
   Sofie foreslår at der kommer en tømmer ud og giver pris på at lave en forlænget bordplade på 1. salen i Sognegården så personalet kan få en ordentlig arbejdsplads der. Johnn er ansvarlig for at få et tilbud
7. Årsbudget 2019:

Jeanett gennemgik budget 2019 med vægt på de forskellige aktivitetsudvalg.
Torsdagstræf er budgetteret for lavt og der blev informeret om at budgettet bør ligge på kr. 11.000.
Erik informerede om at efter et hårdt økonomisk år i 2018 er det vigtigt at udvalgene tager fat på de mangler fra 2018 og sat dem i gang, da vores likviditet nu er på plads. 

8. Sogneudflugt 2019:
Det besluttedes at Sogneudflugten skal ligge d. 28/5 2019. Thomas er ansvarlig for udflugten.

9. Aktionsliste:

Kirkebladsudvalg slettes. Ellers ingen ændringer.

10. Ændringer i regulativ for udlejning af sognegården:

Der er et ønske om at ændre en smule i regulativet for sognegården i Vindinge.
Ændringen skyldes et ønske om en tydeliggørelse af at personalet har mulighed for at være i sognegården under udlejningen.
Det blev besluttet at godkende det ændrede regulativ.

11. Eventuelt:

- Else-Marie: Tirsdag d. 29/1 Foredrag i Kulturcenteret omkring Julemærkehjemmet.
- Mona: Der er planlagt 5 menighedsrådsmøder på onsdage i 2019 og det giver en skæv fordeling på ugedagene. Det besluttedes at efterårets møde datoer tages op på næste møde med henblik på en eventuelt flytning af nogle af møderne.
- Else-Marie: Hvornår skal efterårsarrangementet i Kulturcenteret ligge. Det blev besluttet at det skal ligge d. 17/9.

Næste møde: Onsdag d. 27/2 2019 i Samlingsstedet