Beslutningsprotokol 19/9 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00

i Sognegården Vindinge

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Thomas Feddersen, Sigurd (Præste praktikant)

Afbud: Ingen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Årsregnskab 2016 Revisionsbemærkninger:

Revisionens bemærkning blev gennemgået.

Vedrørende bemærkning 1: Menighedsrådet sender en ansøgning til provstiet om godkendelse af hævning på opsparingskontoen beløb DKK 37.119,00 som er brugt til omlægning af gangsti ved Vor Frue kirke. Beløbet på DKK 89.183,17 i revisionsprotokollatet er betalt af den daglige drift med DKK 52.064,17.

Vedrørende bemærkning 2: Der bliver lavet korrektion i regnskabet, så fejlen bliver rettet og vores frie midler bliver forøget med de DKK 67.553,00 og ikke udført anlægsarbejder bliver tilsvarende formindsket.

Erik og Martin er ansvarlig.

4. Skade på nabos bil:

Erik har rådført sig med Landsforeningen af menighedsråd. Vi har ikke juridisk hjemmel til at betale naboens selvrisiko på de skader der er påført hans bil mens byggeriet af Sognegården stod på. Vi må derfor fastholde vores afslag på hans forespørgsel.

Erik informerer naboen.

5. Kollekter:

Sofie ønskede at nedsætte et udvalg som skulle kigge på hvad vores kollekter/indsamlinger går til. Et udvalg bestående af Else-Marie, Thomas, Johnn og Sofie blev nedsat.

Udvalget laver oplæg til drøftelse på et senere menighedsrådsmøde.

6. Kommunikation:

Sofie ønskede at nedsætte et udvalg som skulle kigge på vores kirkeblad.

Et udvalg bestående af Jeanett, Nina, Thomas, Sofie og Martin blev nedsat.

Udvalget laver oplæg til drøftelse på et senere menighedsrådsmøde.

7. Orientering:

Formanden:

- Info om lokalplan 665 for Vindinge nord.

Link til at se lokalplanen: http://roskilde.dk/indflydelse

Borgermødet den 2. oktober, kl. 19.00 – 21.00 i Vindinge-hallen, Østre Vindingevej 221.

- Info omkring kulturcenteret Vindinge.

- Info om det fredede gravsted og sagens udvikling.

Menighedsrådet besluttede at hvis gravstedet blev gjort aktivt igen, efter borgerens ønske, vil vi gerne garantere, at gravstedet bliver fredet igen efter de 10 år.

Dog stiller vi som krav at gravstedet på det tidspunkt hvor den nye fredning skal iværksættes, har en stand som den har når de overtager det i forbindelse med deres urnenedsættelse og at der ikke er sket væsentlige ændringer på gravstedet.

Erik og Martin er ansvarlig.

Præsten:

- Sofie: Info om høstgudstjenesten i Vor Frue.

- Thomas: Info om dækning af tjenester præster i mellem Jakobskirken, Vor Frue kirke og Vindinge kirke skal arbejde sammen om dette.

Kontaktperson:

- Ny graver ansat pr. 1/10 2017.

Der kom 32 ansøgninger

- Graver annonce til ansættelse af graver pr. 1/1 2018 bliver udarbejdet.

Aktivitetsudvalg:

- Ny mødedato skal planlægges efter mødet.

Kirkegårdsudvalg:

- Efter henvendelse fra borger er det besluttet at fælde 3 døde træer på den nye kirkegård.

Roskilde kirkegårde har kigget på sagen og bekræftet at de ikke smitter andre træer.

Der plantes ikke nye træer i første omgang, da en lokalplan med en mulig gennemgang til kirkegården er i gang. Derfor ser man lige tiden an.

Kirkeværge:

- Kirke/skole tjenestens kontorer er nu helt færdige.

- Har modtaget tilbud på bekæmpelse af klyngefluer og borebiller i begge kirketårne.

Arbejder på at få et tilbud fra et rengøringsfirma til at gøre rent derefter.

- Har fået tilbud på ny låge til Vor Frue kirkegård. Indhenter endnu et tilbud.

- Der er blevet malet i sognegården efter reparationer af revner.

- Bemærkninger i synsrapporten omkring præstegården vil blive iværksat snarest.

- Maling af vinduer i Samlingsstedet bliver først i det nye år.

- Lydplader i Samlingsstedet bliver sat op inden for 14 dage.

Kasseren:

- Har været til budgetsamrådsmøde.

Medarbejderrepræsentant:

- Har været på i fantastisk kursus i uge 37. Skal afsted igen i uge 41.

8. Status sognegården:

Erik informerede om status.

Ingen beslutninger taget.

9. Årsbudget 2018:

Info om den endelige ligning for 2018.

Else-Marie mindede om ønsket om at få en lysbue i Vindinge kirke.

Foreløbigt budget 2018 udsendes sammen med referatet.

Ingen beslutninger taget.

10. Aktionslisten:

Kollekt- og kirkebladsudvalg blev ført på listen.

Opdateret aktionsliste udsendes med beslutningsprotokollen.

11. Eventuelt:

Mona – Kaffemaskine ønskes snarest til Samlingsstedet. Der arbejdes på sagen.

Mona – Inviterer til 70 års fødselsdag og Guldbryllup d. 7/10 2017 kl. 8.30.

Else-Marie – Ønskede at se arbejdsbeskrivelser for alle medarbejdere. Der arbejdes på sagen.

Næste møde: Torsdag d. 24/10 2017 i Samlingsstedet.