Beslutningsprotokol 19/4 2023

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Marianne Lauritzen, Bodil Frantsen, Jørn Zinglersen (Suppleant), Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Afbud: Kjeld Erik Sørensen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 1. kvartal 2023:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Samlingsstedets ombygning:

Erik informerede:
- Småting mangler stadig indendørs, så som lampe i salen, lamper i gang, opvaskemaskine rykkes mm.
- Udendørs på bygningen mangler også kun småting som en lampe og afrensning af enkelte områder på murstenene.
- Alt arbejdet på udeområdet forventes igangsat snarest.
- Cykelstativ er trukket ud af aftalen med entreprenøren.
- Skilte indendørs sættes op med navne på de forskellige lokaler.
- Brandmyndigheder er bestilt til opsætning af brandmateriel.
- Den sidste økonomi afklaring omkring aftalesedler mm forventes snart afsluttet.

5. Orientering:

       Formanden:
     
 - Der er indkommet en invitation til førstehjælpskursus arrangeret af Provstiet.
         Sendes ud til personale og menighedsråd som selv tilmelder sig.

       Præst:
       Sofie
       - Jeg har haft kontakt til Thomas Østergaard Bagge, Vor Frue idrætsforening omkring et arrangement før
         Roskildefestivalen, tirsdag 27/6 mellem kl. 17-19.
         Det skal være et arrangement lavet i fællesskab mellem menighedsrådet og idrætsforeningen.
         Vi har lavet en aftale om at menighedsrådet vil donere pølser, brød og dyppelse til arrangementet. Idrætsforeningen
         vil sørge for øl og sodavand.
         Sofie koordinerer, men skriv datoen i jeres kalender da der er brug for hjælp på selve dagen.
       - Gå hold i Vor Frue vil vi gerne prøve at få sat i gang på samme måde som det nuværende gå hold i Vindinge.
         Sofie laver et åbent opslag på Facebook.
       - Vindingedagene er startet op og kirken bidrager med gudstjeneste med adgang til tårnet, Kreacafe, H.C. Andersen
         aften, børnearrangement mm.<

       Kontaktperson:
       
Sofie:
       - Bodil har sagt op og har sidste arbejdsdag d. 30/4 2023.
         Der arbejdes på hvordan en ny stilling skal sættes sammen. Rengøring i Vor Frue kirke kunne være en del af den
         nye stilling.
         Stine Løike har lovet at hjælpe til i en periode, så vidt hun har mulighed for det, indtil vi har en permanent løsning på
         plads.
         Udlån og udlejning af Samlingsstedet overgår i første omgang til kirkekontoret.

         Aktivitetsudvalg:
         
- Else Marie:
           Vi kommer til at overskride vores budget i 2023.
           Menighedsrådet foreslår at nu når Torsdagstræf er lukket ned kan deres budget overgå til aktivitetsudvalget.
         - Johnn:
           Til sogneudflugten vil der ingen rundvisning være i Sct. Mariæs kirke. Men vi vil dog stadig kunne se kirken
           og Thomas har lovet at fortælle lidt om kirken.

         Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
         Hanne:
         - Der er plantet stemoder.
         - Aftalen omkring ”Folker” gravstenen er på plads og stenen vil blive flyttet til minde kirkegården. Historien bag
           stenen følger snarest og vil blive lagt på vores hjemmeside.
         - Budgetønsker 2024 omkring maskiner fra Stephan er afleveret til Martin.
         - Begge kirkegårde er flotte.
           Dog har vi fået kritik over måden projektet med at udskifte forhække med stenkant er blev håndteret på. Formand
           og kirke- og kirkegårdsudvalg svarer klagerne. Der blev talt om, at vi for fremtiden med fordel kan gøre mere ud af
           at orientere gravstedsejere om sådanne ændringer på forhånd, og at vi skal bestræbe os på, at ændringer
           gennemføres hurtigst muligt på de enkelte gravsteder, så et gravsted ikke står ufærdigt i længere tid.

           Kirkeværge:
           
- Kirketaget i tårnet i Vindinge er lidt utæt. Der er sat en spand op og jeg følger udviklingen.

           Kasseren:
           
- Jeg har været til Budgetsamråd. Vores foreløbige udmelding uden afdrag og renter til vores lån lyder på
             kr. 4.701.045,00.

           Medarbejderrepræsentanten:
           
- Intet at berette.

           Øvrig orientering:
         
 Intet at berette.

6. Dato til madlavning i Kulturcenteret:

Kulturcenteret har ikke haft mulighed for at finde en dato endnu. I skrivende stund er der foreslået tirsdag d. 3/10 2023.

7. Aktionsliste:

- Kollektudvalget fortsætter med samme deltagere og dato aftales snarest.
- Ansøgning til Provsti omkring økonomi til Skovkirkegård rykkes til næste møde d. 25/5 2023.

8. Eventuelt:

- Erik: Husk at syn er d. 10/5 2023. Eventuelle ønsker til vedligeholdelse eller nyanskaffelser bedes fremlagt på dagen
  eller alternativt til kirkekontoret inden d. 10/5 2023.
- Else-Marie: Der har været en fin temadag i Provstiet.
- Sofie: Husk der er sangaften omkring H.C. Andersen i Vindinge kirke d. 20/4 2023, foredrag om hvordan ”Sirius på DR1
  blev filmet og skabt” i Samlingsstedet d. 16/5 2023 og foredrag d. 3/5 2023 af Iben Krogsdal ”De mislykkede guder” i
  Sognegården i Vindinge.

Næste møde er d. 25. maj 2023 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen