Beslutningsprotokol 5/7 2023

Ekstraordinært menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 5. juli 2023 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Kjeld Erik Sørensen, Karina Ankjær Johansen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Ingrid Salinas

Afbud: Thomas Feddersen, Jeanett Bruntse-Olsen, Lotte Søndergaard Møller, Heidi Frost Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Referent: Martin Gundersen

Hele menighedsrådet startede med at præsentere sig for vores nye vikarpræst Ingrid.

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Præsterne:

Information og svar på spørgsmål v/Erik:

  • Fredag d. 30/6 2023 modtog jeg mail om Thomas ansættelse i Peders og Havrebjerg Pastorat pr. 1/8 2023.
  • Fredag d. 30/6 2023 modtog jeg mail om Ingrids ansættelse som kirkebogsførende præst uden ordinær vakance pr. 1/7 2023.
  • Menighedsrådet har ingen indflydelse på ansættelse af vikarer. Kun ved ansættelse af faste præster har vi indflydelse.
  • Provsten har lovet at der starter endnu en præstevikar d. 1/8 2023.
  • Ingrid er ansat på fuld tid.
  • Der vil først blive annonceret efter vores nye faste præster til august-september.
   Det er Biskoppen som bestemmer hvornår. Vi ønsker at se stillingsopslaget inden.
  • Det er Stiftet som er arbejdsgiver for præster.
  • Sofie har fået lov til at blive boende i præsteboligen indtil videre.
  • Der bliver afholdt afskedsgudstjeneste for Thomas d. 23/7 2023 i Vindinge.
  • Thomas laver KirkeNyt sammen med Ingrid.

Aktiviteter som er planlagt v/Else-Marie:

  • 14/9 Samlingsstedet: De 13 låste døre v/Ruben Fønsbo
  • 26/9 kulturcenteret: Drømmen om Amerika - Den Danske udvandring til USA v/Christian Friis
  • 3/10 Menighedsrådets madlavning i kulturcenteret v/10-12 deltagere fra menighedsråd med flere
  • 4/10 Sognegården: Mogens Glistrup – i fortælling og sang v/Anne-Marie Glistrup
  • 29/11 Sognegården: Sangaften v/Betty og Peter Arendt
  • Krea café datoer er lagt i kalenderen v/Karina Ankjær Johansen
  • Julekoncert i Vindinge 2. søndag i december. 9 læsninger v/Vindingekoret og Ingrid
  • 2 børnegudstjenester i Vindinge med mad v/Henrik Høgstrup med flere
  • Vindingedage: Thomas har været lidt tovholder i samarbejde med Sofie. Der er møde d. 30/8 og måske d. 7/9 alt afhængig af beslutning ved mødet d. 30/8. Karina vil gerne deltage på menighedsrådets vegne. Erik aftaler nærmere med Karina.
  • Seniorkor: Menighedsrådet besluttede at spørge Ulla Jørholt om hun vil vikariere som korleder indtil vi har ansat en ny organist. Martin spørger og sætter det i gang.
4. Organisterne:

Annoncering efter en ny organist er næsten på plads og vil blive sat på Jobnet.dk, på vores hjemmeside, i Kristelig dagblad med ansøgningsfrist d. 18/8 og opstart pr. 1/11 eller før hvis muligt.

5. Samlingsstedet: drift, indretning og kampen med at få huset færdig:

Information og svar på spørgsmål v/Erik:

  • Bodil er stoppet. Stine blev ansat til at gøre rent i Samlingsstedet. Nu er der lavet aftale om at Stine også gør rent i kirken. Klargøring til tjenester står kirketjenerne stadig for. Heidi instruerer Stine i opgaven.
  • Udlejning af Samlingsstedet ligger hos kirkekontoret.
  • DPU/Entreprenør mener kun at de mangler at sætte et handicapskilt op.

Vi mener at der mangler væsentlig flere ting. Erik og Martin holder møde med DPU d. 6/7 omkring mangler som skal være udbedret inden d. 12/7 hvor Erik, Hans Jørgen, DPU og Mangor Nagel holder det afsluttende møde omkring byggesagen.

Indretning af Samlingsstedet v/Maiken:

  • Der er opsat en kirkebænk fra Vor Frue kirke i gangarealet.
  • Huenakkerne er sat op i den lille gang ved køkkenet.
  • Fotos af Vor Frue kirke og detaljer inde fra kirken er sat op i gangarealet.
  • Der er opsat en oversigt over Vor Frue sogn udført i akustikfilt i gangen.
  • Der er opsat en levende plante i gangarealet.
  • Der er opsat udsmykning i den store sal.
  • Der er bestilt en hynde til garderoben og en børnekasse er ved at blive indkøbt.
  • Der er bestilt folie med ud standsede motiver til afdækning af vinduet ved toilettet.
  • Der er bestilt rullegardiner til vinduer i køkkenet.
  • Der er opsat en 2 trinstrappe ved køkkendøren.
8. Eventuelt:

- Johnn: Bogbytteskabet styrer Cindie fremadrettet.

- Johnn: Tak for den positive respons fra stort set jer alle.

- Erik: Martin vil være sygemeldt på grund af en operation i 6 uger fra mandag d. 28/8.

Næste møde er d. 23. august 2023 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Thomas Feddersen

Afbud

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

Afbud

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen