Beslutningsprotokol 18/5 2017

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.00 i Samlingsstedet Vor Frue

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Bundgaard Rasmussen, Sofie Frost Bondorf, Mona Sørensen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Laurits Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen

Afbud: Mette Rasmussen, Heidi Frost Andersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt med ændringer i rækkefølgen som kom til at se således ud:

Punkt 1, 2, 3, 8, 6, 7, 9, 10, 11, 4, 5 og 12.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Nedsættelse af forretningsudvalg:

Peter var kommet med forslag om nedsættelse af et forretningsudvalg.

Emnet blev drøftet med mange kommentarer:

  • Else-Marie: Foreslår at vi flytter rundt på dagsorden, for at være mere effektive.
  • Mona: Ny Sognegård er ikke på dagsorden mere og det sparer tid.
  • Brian: Økonomi skal have behandlingstid, da udvalg har brug for info til brug for arbejdet i udvalgene.
  • Peter: Det er fint at teste om en rokering af dagsorden kan være med til at hjælpe på at der bliver mere tid til bla. at snakke om de emner hvor vi reelt kan gøre en forskel.
  • Sofie: Styring af mødet er vigtigt. Forretningsudvalg er mere velegnet til menighedsråd af et større menighedsråd/sogn.
  • Jeanett: Spurgte om der før den nye sognegård var tid til alt på dagsorden.
  • Erik: Ja, der var tid til alt på dagsordenen før sognegårds byggeriet.
  • Peter: Det er hårdt sidst på aftenen, hvor vi alle er trætte.
  • Nina: Nu har det nye menighedsråd været med i et halvt år, så regnskab og budget vil være lettere emner, nu når der ikke skal forklares en masse, som der skulle i starten.
  • Erik: Konklusionen må være at vi ændrer på rækkefølgen på dagsorden og prioriterer at der er god tid til drøftelser af forskellige emner.
8. Generel holdning til arrangementer:

Else-Marie kom med et kort oplæg om hendes ønske om at alle vores arrangementer tilføres med noget der relaterer til et kristent samfund:

  • Peter: Adskiller vores arrangementer sig i forhold til Kulturhuset? Vores arrangementer burde altid have en smag af kirke.
  • Else-Marie: Ved arrangementer i Kulturhuset starter og slutter vi altid med en salme/sang.

Det må rigtig gerne relatere til kirken, men der skal også være en balance afhængig af

  • Marianne: Vi skal favne mange forskellige typer mennesker og det er nødvendigt at vi er rummelige.
  • Peter: Har vi berøringsangst? Er vi bange for at folk forsvinder hvis vi bruger ”det kirkelige” noget mere?

Jeg var i Vor Frue til koncert og hørte god musik, men der var intet kirkeligt aspekt.

  • Johnn: Der bør være en salme eller bøn vil sådanne arrangementer.
  • Peter: En indgangsbøn ved koncerter viser at det er et fællesskab man træder ind i.
  • Marianne: Vi har et godt udvalg af aktiviteter med masser af hjertevarme.
  • Nina: Det er vigtigt at der er en god blanding af aktiviteter for at der er plads til alle.
  • Peter: Det er vigtigt at vi får det op og vende her i menighedsrådet og tager snakken.
  • Else-Marie: Rigtig god snak. Det sociale i arrangementer som f.eks. Fulton bør tages med og betragtes som kirkeligt.
  • Peter: Vi skal formidle det videre til organisterne til brug for deres arrangering af kirkekoncerter.
  • Sofie: Det er vigtigt at vi har en bred vifte af arrangementer. Alle skal komme. Torsdagstræf er et unikt socialt fællesskab.
  • Johnn: Aktivitetsudvalget skal tænke det endnu mere ind i arbejdet.
  • Else-Marie: Vi har rigtig mange deltagere til høst- og påske gudstjenesterne.
  • Mona: Jeg møder nogle fra torsdagstræf i kirken.
  • Sofie: Der skal være plads til at folk kommer hvor de føler sig hjemme og derfor er den brede vifte af arrangementer vigtig.
  • Nina: Børnefamilier kommer til Høst- og påske gudstjenester mm. Det er vigtigt også selvom man ikke kommer til de andre søndage.
  • Erik: Konklusionen er at der ved arrangementer skal være et større islæt af det kirkelige med. Organister har haft frie hænder til at arrangere og det synes jeg de stadig skal have.
  • Peter: Kan vi henstille til organister at de sørger for at få det kirkelige islæt med?
  • Sofie: Jeg snakker med organisterne om at få det kirkelige islæt med ind.
6. Tilbagemelding fra provstesyn d. 15. maj. 2017:
  • Erik fortalte kort om synet og informerede om at der kommer en provste synsrapport.
  • Johnn gennemgik hans egen synsrapport.
  • Erik sagde af vi afventer provste synsrapporten før vi sætter noget i gang.
7. Orientering:

Formanden:

- 11 ansøgninger til præste stillingen.

Der er lavet 2 sæt med alle ansøgningerne, som skal køre rundt i henholdsvis Vor Frue og Vindinge. Det er fortroligt materiale, derfor kun de 2 sæt.

Erik gennemgik procedurerne for en præste ansættelse.

Datoer for prøveprædiker mm. blev aftalt.

Præsten:

- Julen 2017 bør have 2 gudstjenester i Vor Frue og 4 i Vindinge. Det betyder at vi kommer til at mangle en kirketjener. Johnn meldte sig til opgaven.

- Idrætsforeningen har forespurgt om de må opsætte telt ved Samlingsstedet i forbindelse med Roskilde festivalen til brug for vej vagter. Da det er lokalt arrangement er der blevet givet lov til dette.

- I det sidste halve år er der skat meget i vores sogne. Nye ting er bygget op, nye medarbejdere kommet til, nyt menighedsråd startet mm. Alt dette skal langsomt falde på plads. Der har været en tendens til megen sniksnak og jeg opfordrer alle til at tænke på at vi skal tale hinanden op i stedet for ned. Lad os have konstruktive snakke. Vi er med i et fællesskab for noget der er større og bør arbejde ud fra dette.

Kontaktperson:

- Der er afbud fra Mette og derfor informerede Sofie om at hun er trådt ind som medhjælpende kontaktperson.

- Der har været personalemøde hvor alle medarbejdere deltog. Niels og Pia fremkom med ønske om 8000 kr til brug for en korweekend.

- Spørgsmålet om kiste problematikken vil blive taget op på provste niveau, så der forhåbentlig kan laves en fælles aftale omkring denne sag.

- Personalet holder julefrokost tirsdag d. 23. maj 2017 med frokost og rundvisning under tagene i Domkirken.

- Heidi er blevet valgt som medarbejderrepræsentant. Hun kunne desværre ikke deltage i dag.

Aktivitetsudvalg:

- Der bliver morgensang på udvalgte dage hen over sommeren.

Kirkegårdsudvalg:

- Har været på inspirationstur med Barbara fra Roskilde kirkegårde.

- Gravsted udløb 31/12 2016 i Vindinge og det har ikke været muligt at få kontakt til ejeren.

Martin undersøger om der foreligger noget kommunikation vedrørende dette gravsted i hans arkiver.

Beslutning om evt. nedlæggelse tages på et senere menighedsrådsmøde.

Kirkeværge:

- Intet at berette udover syn, som beskrevet under punkt 6.

Kasseren:

- Intet at berette.

9. Flytning af urne fra England til Vor Frue:

Gravstedet som nu er et bevaringsværdigt gravsted ønsket åbnet igen for nedsættelse af urne som skal flyttes fra England til Vor Frue.

Sagen blev drøftet og konklusionen blev at vi sender en pris til dem med henblik på at de skal overtage gravstedet igen. Hvis de godkender denne pris har menighedsrådet hermed godkendt salg af gravstedet.

10. Salg af jord til nabo Anne-Sofie Revsbech:

Erik informerede et eventuelt salg af 1 meter jord til ovenstående.

Det blev godkendt af menighedsrådet med følgende betingelser:

  • De kan købe det mod betaling af alle omkostningerne i forbindelse med salget.
  • Der skal laves en servitut omkring at der ikke må bygges noget op ad kirkemuren som skal være fri og til at komme ind til i tilfælde at evt. reparation af muren.
11. Aktionslisten:

Aktionslisten blev gennemgået og 2 punkter blev slettet.

4. Kvartalsrapport 1 for 2017:

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

5. Foreløbigt driftsbudget for 2018:
  • Det foreløbige driftsbudget for 2018 blev gennemgået.
  • Erik informerede om at kontrakten med Roskilde kirkegårde udløber 31/12 2017.
  • Else-Marie påpegede at denne sag bør komme som et helt punkt på næste menighedsrådsmøde.
  • Erik tager det med som punkt på næste menighedsrådsmøde og laver 2 budget forslag dertil hvor det ene er med fortsættelse med Roskilde kirkegårde og det andet med egen gartner.
12. Eventuelt:
  • Brian: Der har været borgermøde om den nye udstykning i Vindinge.

Erik informerede om at vi har svaret på forespørgslen fra stiftet vedrørende vores syn på sagen og vi havde ingen kommentarer til forslaget.

  • Else-Marie: Vi skal have aftalt nye mødedatoer for menighedsråds møder.

Erik: Det kommer på næste menighedsrådsmøde.

  • Else-Marie: Ros af arrangementet d. 16/ 2017 ”Fra gammel kirke til ny sognegård”.

Næste møde: Tirsdag d. 13/6 2017 i Sognegården.