Beslutningsprotokol 20/6 2019

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Mona Sørensen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Marianne Lauritzen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Menighedsrådsmedlem til erstatning for Peter:

Suppleant Karina Ankjær Johansen træder ind i menighedsrådet som erstatning for Peter.

4. Foreløbigt budget 2020:

Erik informerede om at budgettet ikke på nuværende tidspunkt er afleveret. Det skyldes at Provstiet ikke har overført ligningsmidlerne for Kirke/skoletjenesten endnu.

Selve budgettet er færdiglavet og klart til aflevering. Provstiet er informeret.

Derefter gennemgik Jeanett budget tallene, som efter en drøftelse, blev godkendt.

5. Evaluering af højmesse ændring:

Den nye højmesseordning blev evalueret og føres videre uden ændringer. Dvs, at der er meddelelser om gudstjenesten forud for bedeslagene, oplysning om soloen lige før den synges/spilles og meddelelser om kommende arrangementer før udgangsbønnen. Der fortsættes med skiftende nadverritualer henover året og kun 1 vers (Vers 3) af O, Du Guds lam.
Thomas orienterer biskoppen.

Else-Marie ytrede ønske om, at der også var nadver til 9-gudstjenester, men det lader sig ikke umiddelbart ændre pga. personalets rådighedstidspunkter.

6. Nye lys til alteret:

Mange synspunkter blev drøftet og meningerne var delte.
Menighedsrådet besluttede efter drøftelserne at fortsætte med ægte alterlys i begge vores kirker.

Den 7 armede lysestage på alteret i Vindinge kirke blev også drøftet under dette punkt.

Vi har fået tilbud på rensning af Jesus figuren på alteret og vi er den vej igennem blevet informeret om at lysestagen er den som sviner rigtig meget op på Jesus figuren.

Menighedsrådet besluttede at fjerne lysestagen fra alteret.

7. Orientering:
  • Formanden:
   - Der har været afholdt Tænketank møde i Jakobskirken omkring ”Frivilligt engagement i samarbejde med andre MR”. Mogens Ohm har fundet en kandidat fra RUC til at forestå opgaven med at lave en rapport omkring emnet i de forskellige sogne.
    

  • Præsten:
   Thomas:

   - Intet at berette.

   Sofie:
   - Vi er i gang med efterårets program. Der bliver koncert gudstjenester i Vor Frue 2 gange i efteråret. Anne Linnet med Lise og organist og Musical tema med Stine og organist.
   - Sofie planlægger at der efter høstgudstjenesten i Vor Frue skal være flere aktiviteter som f.eks. rundvisning i kirketårnet og på kirkegården.
   - Halloween-arrangementerne bliver i år grebet anderledes an. Kirkerne vil være åbne d. 31. oktober, hvor mange børn går rundt i gaderne, så kan de kigge indenfor på deres vej og høre, hvad kirken har at sige til al den gru og rædsel.
   - 30/10 2019 mellem 17-21.30 er der et Provsti arrangement for alle menighedsråds  medlemmer som opstart til menighedsrådsvalget 2020.
   - Sofie er blevet interviewet til Amen i dag omkring kulturhuset i Vindinge.

  • Kontaktperson:
   - Der afholdes Mus samtaler de næste uger.

  • Aktivitetsudvalg:
   - Intet at berette.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Kirkegårdsudvalget holdt møde i mandags i Vor Frue med graverne.
   - 2 bevaringsværdige gravsteder trænger til renovering.
   Der skal indhentes tilbud på at få dem renoveret i forbindelse med fæstning af vores andre usikre gravsten.
   - Brian roser Lone for hendes arbejde med lapidariumet i Vor Frue og for arbejdet med fællesgraven og det nye rosenbed.
   - Gravstenene i lapidariumet forbliver stående som de gør nu, men vi fælder træerne omkring det og planter et nyt hjertetræ mm.
   - Erik informerede om anlægsarbejdet med den nye indgang på den ny kirkegård samt P-pladsen ved Kærvej. Vores kirkegårdskonsulent har været ude og kigge på det og der er kommet et notat fra hende som sendes ud til alle.
   Hvis der ikke kommer nogle kommentarer til notatet vil det være det vi sender videre til godkendelse i Provsti og Stift.
   - Et forslag til skilt til lapidariet i Vindinge vil blive sendt ud til alle. Kommentarer og ideer er meget velkomne.
  • Kirkeværge:
   - Syns rapporter er gennemgået og mange ting bliver sat i gang.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.
8. Menighedspleje/julehjælp:

Udvalget har holdt møde og efterfølgende talt med nabo kirkerne om hvad de gør med menighedsplejen/julehjælp.

Udvalget vil gerne at vi bruger de penge vi har som julehjælp i en eller anden form i år.

Vi skal annonce i kirkebladet efter modtagere som så skal ansøge om at modtage julehjælp.

Efterfølgende skal vi arbejde videre på at samle penge ind, så vi kan fortsætte med at dele julehjælp ud. Ideer kunne være Brødauktion, Kulturcenter madlavning m.m.

Karina foreslår at man undersøger de skattemæssige forhold for ikke at sætte modtagerne af julehjælp i en mindre heldig situation.

9. Air Photo:

Tilbuddet omkring at få taget luft foto af vores kirker blev drøftet og menighedsrådet besluttede at det ønsker vi ikke.

10. Nye ideer til aktiviteter i Vor Frue:

Barselstræf
Rundvisning på kirkegårde og kirketårn i forbindelse med høstgudstjeneste.
Koncert gudstjeneste er nyt i Vor Frue i efteråret.
Menighedsrådet besluttede at skrive punktet på vores aktionsliste og tage det op igen på et senere menighedsrådsmøde.

11. Aktionsliste:

- ”Undersøgelse af mulighed og pris for restaurering af kors i Vindinge kirke” Overslag er modtaget og restaureringen sættes i gang.
- Nye ideer til aktiviteter i Vor Frue skrives på aktionsliste.

12. Eventuelt:

Intet.

Næste møde: Torsdag d. 15/8 2019 i Sognegården