Beslutningsprotokol 10/10 2018

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Peter Laurits Schouboe, Marianne Braae, Seth Johnn Fjeldsted, Marianne Lauritzen, Thomas Feddersen, Mona Sørensen, Heidi Frost Andersen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Sofie Frost Bondorf (Orlov)

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde, samt underskrift:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Evaluering af forsøg ved højmessen:

Menighedsrådet besluttede at godkende indstillingen fra evalueringsmødet.

Ligeledes blev det besluttet at forespørgslen fra evalueringsmødet om at erstatte svaret fra ”Herren være med jer”, som nu er ”Og med din ånd” med ”Herren være med dig” også blev godkendt.

Thomas Feddersen sender en ansøgning til stiftet om godkendelse.

4. Årsregnskab 2017, revisionsbemærkninger, moms og ansøgning brug af ”frie midler”:

Moms modeller vedrørende regnskab 2017 blev gennemgået. Nye moms modeller som, jf. revisionsbemærkningerne blev ligeledes gennemgået og efterfølgende besluttede vi at bruge den model.

Det blev besluttet at genberegne momsen for 2017 og afregne differencen med Skat ved næste moms betaling.

Fremadrettet skal menighedsrådet inden årsafslutning beslutte hvilken moms model der skal bruges.

Ansøgning til Provsti om brug af frie midler for regnskabsåret 2017 vil først blive lavet når regnskab for byggeri af sognegården er lavet færdigt.

5. Kvartalsrapport 3. kvt.:

Kvartalsrapporten blev gennemgået, drøftet og godkendt. Kasserer og formand skrev under.

Det besluttedes at fremtidige kvartalsrapporter og årsregnskab skal underskrives af bestyrelsen for Kirke/Skoletjenesten inden at menighedsrådet skriver under.

6. Usikre gravsten / Bevaringsværdige gravsten:

Erik informerede omkring usikre gravsten samt de usikre bevaringsværdige sten på kirkegårdene.

De 2 gravsteder (NVF-B-31/33 og V-D-1-09) med usikre gravsten som er bevaringsværdige og stadig har en gravstedsejer/debitor som ikke ønsker at betale for at sikre stenene, blev der ikke taget stilling til.

7. Orientering:
  • Formanden:

- Rundvisning i sognegården lørdag 13/10 for svenske arkitekter.

Johnn åbner kl. 9.15 og Else-Marie åbner kl. 16.45.

- I Sofies orlov spørger Erik om menighedsrådet kan godkende at Thomas Feddersen varetager den medhjælpende kontaktpersons opgave som Sofie normalt har.

Menighedsrådet godkendte forespørgslen.

  • Præsten:

Marianne:

            - Intet at berette.

Thomas:

          - Spisning til aftengudstjenesten d. 11/10 er aflyst grundet for få tilmeldinger.

          - Thomas forslår en evaluering af spisning til aftengudstjenester når vi har kørt med det i et år.

  • Kontaktperson:

- Intet at berette.

 

  • Aktivitetsudvalg:

- Har haft møde i dag. Arbejder på forårs programmet.

- Julearrangementer fortsætter som de andre år.

- Else-Marie foreslår om man kan binde et mindre foredrag op efter aftengudstjenester. For eksempel en halv times foredrag om Danmission eller en kirkegårdssnak. Præster og aktivitetsudvalget snakker om dette og kommer med et eventuelt forslag til næste menighedsrådsmøde.

- Johnn foreslår et arrangement med spejderne efter en gudstjeneste i december for at hjælpe spejderne med at få solgt deres juletræer. Præsterne og Johnn snakker om dette. Menighedsrådet besluttede at bakke op omkring forslaget.

  • Kirkegårdsudvalg:

- Intet at berette.

  • Kirkeværge:

- Har indhentet priser på alle de ting som mangler jf. synsrapporter.

- Peter foreslår at Johnn laver en prioriteret liste til udsendelse med dagsorden inden næste menighedsrådsmøde.

- Det besluttedes at bestille låse afdækning til den blå lade i Vor Frue.

- Peter spurgte ind til om der er penge til at sætte nogle projekter i gang i år jf. den prioritere liste som er er under udarbejdelse.

- Erik svarede ved at gennemgå et estimat af indtægter og udgifter for 4. kvartal og det ser ud til at vi lander på et nul på året. Så svaret er nej.

  • Kasseren:

- Intet at berette.

  • Medarbejderrepræsentant:

- Intet at berette.

8. Budget 2019:

Budget/formålsrapport for 2019 bedes gennemlæst inden næste møde hvor endelig godkendelse skal behandles.

9. Samtykke erklæring Foto:

Samtykke erklæring bedes underskrevet af menighedsrådet hvis menighedsmedlemmet ønsker at have deres billede på hjemmesiden. Erklæring laves ligeledes til suppleanter og personale.

- Marianne spørger om brugen af billeder af minikonfirmander til nyhedsbreve til forældre af minikonfirmander.

- Erik svarede at der ved fremtidige tilmeldinger skal gives tilladelse til brug af billeder på vores hjemmeside. Menighedsrådet godkendte at Marianne må bruge billeder af dette års minikonfirmander i nyhedsbreve sendt ud til minikonfirmand forældre.

10. Evaluering af madlavning i Vindinge Kultur Center 9. oktober 2018:

- Flot arbejde af Gurli og hele teamet bag madlavningen.

- Pengene går i år til Cafe Klaus.

- Menighedsrådet besluttede at indtægten i 2019 og fremadrettet skal træffes på et menighedsrådsmøde inden det bliver fremlagt i Vindinge Kultur Center.

11. Aktionsliste:

Evaluering af højmessen er færdiggjort, men det besluttedes at lave endnu en evaluering efter påsken 2019.

12. Eventuelt:

- Else-Marie: Mødedatoer for menighedsrådsmøder i foråret 2019 ønskes til næste menighedsrådsmøde. Else-Marie ønsker at det ses bort fra 29/1 og 20/3.

Næste møde: Onsdag d. 14/11 2018 i Samlingsstedet